Primaria Tg.Jiu/Ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Târgu-Jiu, din 26 iulie 2010

1. Raportul Centrului pentru Informarea Cet??enilor privind modul de solu?ionare a peti?iilor pe semestrul I 2010.
2. Proiect de hot?râre privind majorarea tarifelor pentru distribu?ie ap? potabil? ?i canalizare menajer?, ce vor fi practicate de SC SPAREGIO GORJ SA.
3. Proiect de hot?râre privind aprobarea atribuirii gratuite a unor locuri de veci din Cimitirul Ortodox Municipal Tg-Jiu.
4. Proiect de hot?râre privind reorganizarea Direc?iei de Servicii Comunale ?i înfiin?area unei societ??i comerciale pe ac?iuni care va asigura func?ionarea serviciilor comunitare de utilit??i publice.
5. Proiect de hot?râre privind aprobarea Regulamentului de organizare ?i efectuare a activit??ii de blocare – eliberare autovehicule oprite sau sta?ionate neregulamentar pe teritoriul municipiului Tg-Jiu.
6. Proiect de hot?râre privind instituirea unor reguli referitoare la protejarea operelor de art? ?i mobilierului urban de pe raza Municipiului Tg-Jiu.
7. Proiect de hot?râre privind aprobarea criteriilor privind stabilirea ordinii de priorit??i, conform art.69 alin.2 lit.d din Codul Muncii, în vederea aplic?rii prevederilor OUG nr.63 din 2010, precum ?i stabilirea comisiei, pentru Direc?ia de Poli?ie Comunitar?.
8. Proiect de hot?râre privind aprobarea înfiin??rii societ??ii comerciale PUBLICA GUARD SRL.
9. Proiect de hot?râre privind atribuirea în folosin?? gratuit? a unui spa?iu în suprafa?? de 46,5 mp situat în str. 1 Decembrie 1918, bl.70, parter, la SC PUBLICA GUARD SRL, cu destina?ia de sediu social.
10. Proiect de hot?râre privind aprobarea statului de func?ii la Direc?ia Public? de Patrimoniu Tg-Jiu, ca urmare a promov?rii func?ionarilor publici în grad profesional.
11. Proiect de hot?râre privind închirierea c?tre doamna Fir?nescu Maria a unui teren în suprafa?? de 4 mp, afectat sc?rii ?i aleii de acces spre spa?iul comercial situat în Tg-Jiu, str. Victoria, bl.56, parter.
12. Proiect de hot?râre privind execu?ia bugetului local la data de 30 iunie 2010.
13. Proiect de hot?râre privind alocarea sumei de 7.500 lei pentru organizarea Festivalului Na?ional de Muzic? Folk ?i Balad? „Poarta S?rutului”.
14. Proiect de hot?râre privind prelungirea contractului de concesionare nr.55/22689/19.08.2005 încheiat cu SC GLASPREST SRL.
15. Proiect de hot?râre privind aprobarea efectu?rii evalu?rii unui teren în suprafa?? de 248 mp, situat în Tg-Jiu, localitatea component? Ursa?i, jud. Gorj.
16. Proiect de hot?râre privind aprobarea efectu?rii evalu?rii imobilelor construc?ii cu destina?ia de spa?iu comercial situate în Tg-Jiu, Pia?a 9 Mai, în vederea efectu?rii unui schimb cu SC SUCCES NIC COM SRL.
17. Proiect de hot?râre privind concesionarea, f?r? licita?ie public?, a terenului în suprafa?? de 145 mp, situat în Tg-Jiu, str. 9 Mai, nr.29, domnului Fenici Daniel.
18. Proiect de hot?râre privind concesionarea, f?r? licita?ie public?, a terenului în suprafa?? de 97 mp, situat în Tg-Jiu, Localitatea Component? Bârse?ti, SC Ruxicom Construct SRL.
19. Proiect de hot?râre privind concesionarea, f?r? licita?ie public?, a terenului în suprafa?? de 78 mp, situat în Tg-Jiu, str. Lalelelor, nr.16, jud. Gorj, domnului Bu?e Ion – Igna.
20. Proiect de hot?râre privind acordarea avizului favorabil pentru func?ionarea Gr?dini?ei „Vis de Copil”.
21. Diverse.

26.07.2010. 10:20


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password