Primaria Tg.Jiu/ Ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Târgu-Jiu, din 26.10.2009

1. Proiect de hot?râre privind execu?ia bugetar? la data 30 septembrie 2009.
2. Proiect de hot?râre privind stabilirea impozitelor ?i taxelor locale pentru anul 2010.
3. Proiect de hot?râre privind actualizarea Regulamentului de organizare ?i func?ionare a parc?rilor publice de re?edin?? aflate pe raza Municipiului Tg-Jiu, aprobat prin HCL nr.110/2009 ?i modificat prin HCL nr.288/2009.
4. Proiect de hot?râre privind reducerea num?rului de posturi de la cabinetul primarului.
5. Proiect de hot?râre privind aprobarea organigramei, statului de func?ii ?i a num?rului de personal pentru Direc?ia de Poli?ie Comunitar?.
6. Proiect de hot?râre privind suplimentarea cu 4800 lei a fondurilor alocate Programului „Ziua Interna?ional? a Vârstnicilor”, ?i suportarea contravalorii a 2 bilete de tratament distribuite prin Direc?ia Muncii.
7. Proiect de hot?râre privind alocarea sumei de 3.500 lei pentru acordarea unor premii în cadrul Festivalului Cântecului Popular Românesc „Maria L?t?re?u”.
8. Proiect de hot?râre privind atribuirea în folosin?? gratuit? Tribunalului Gorj a cl?dirii ?i terenului aferent fostei Centrale Termice din str. Slt. Grigore Haid?u.
9. Proiect de hot?râre privind concesionarea, f?r? licita?ie public?, a terenului în suprafa?? de 874 mp, situat în Tg-Jiu, str. Unirii, nr.2, jud. Gorj, c?tre proprietarul construc?iei.
10. Proiect de hot?râre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Tg-Jiu a terenului în suprafa?? de 1085 mp, situat în str. Narciselor ?i concesionarea acestuia prin licita?ie public?.
11. Proiect de hot?râre privind modificarea Inventarului bunurilor care alc?tuiesc domeniul public al Municipiului Tg-Jiu.
12. Proiect de hot?râre privind includerea în Inventarul bunurilor care alc?tuiesc domeniul public al Municipiului Tg-Jiu a unor parc?ri de re?edin??.
13. Proiect de hot?râre privind abrogarea unor pozi?ii din Inventarul bunurilor care alc?tuiesc domeniul privat al municipiului Tg-Jiu.
14. Proiect de hot?râre privind includerea unor terenuri în Inventarul bunurilor care alc?tuiesc domeniul public al municipiului Tg-Jiu.
15. Proiect de hot?râre privind atribuirea unui loc de parcare în folosin?? exclusiv? c?tre SC SUCCES NIC COM SRL.
16. Proiect de hot?râre privind încheierea unui acord de parteneriat între Prim?ria Municipiului Tg-Jiu ?i Asocia?ia Clubul Rotary în scopul amplas?rii unui Observator Astronomic în Turnul de Ap? din Parcul Central din Municipiul Tg-Jiu.
17. Proiect de hot?râre privind prelungirea mandatelor domnului ing. Popescu Ion ?i domnului ing. Ionescu Marius Valentin, ca membrii ai Consiliului de administra?ie al SC APAREGIO GORJ SA.
18. Proiect de hot?râre privind evaluarea unui teren în suprafa?? de 48 mp situat în Aleea Pie?ii, fn, în vederea vânz?rii prin negociere direct? c?tre SC GLASPREST SRL.
19. Proiect de hot?râre privind modificarea contractului de concesionare nr.1776/15.04.1993 încheiat cu Sta?iunea de Cercetare – Dezvoltare Horticol? Tg-Jiu.
20. Proiect de hot?râre privind aprobarea unui abonament lunar valabil pe toate traseele din Municipiul Tg-Jiu ale SC TRANSLOC SA.
21. Proiect de hot?râre privind aprobarea schimbului de terenuri din Zona Ciocârl?u dintre Butulescu Gheorghe din strada F?getului, Popescu Maria din localitatea Preajba Mare ?i Municipiul Tg-Jiu.
22. Proiect de hot?râre privind alocarea sumei de 1500 lei Clubului Moto Sport Marathon Tg-Jiu pentru achizi?ionarea parape?ilor de plastic speciali pentru protec?ia traseului de motocros.
23. Proiect de hot?râre privind aprobarea Programului de activitate al Consiliului Local pe trimestrul IV 2009.
24. DIVERSE:
D1. Proiect de hot?râre privind atribuirea unui loc de parcare în folosin?? exclusiv? c?tre CMI Dr. Fometescu Lucia Andreia, în fa?a cabinetului din strada Theodor Aman, nr.5.
D2. Proiect de hot?râre privind rectificarea bugetului local ?i a listei de investi?ii pe anul 2009.
D3. Proiect de hot?râre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investi?ii „Reabilitare termic? Bl.3, Aleea Smârdan”, Municipiul Tg-Jiu.
D4. Proiect de hot?râre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investi?ii „Reabilitare termic? Bl.2, Aleea Smârdan”, Municipiul Tg-Jiu.

25.10.2009. 20:40


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password