Primaria Tg.Jiu/ Ordinea de zi a C.L.al Municipiului Târgu-Jiu din 25.10.2010

1. Proiect de hot?râre privind aprobarea planului de ocupare a func?iilor publice pe 2011 pentru Direc?ia Public? Comunitar? Local? de Eviden?? a Persoanelor Târgu Jiu.
2. Proiect de hot?râre privind aprobarea planului de ocupare a func?iilor publice pe anul 2011 pentru Direc?ia Public? de Protec?ie Social? Tg-Jiu.
3. Proiect de hot?râre privind aprobarea statului de func?ii al Direc?ia Public? de Patrimoniu Tg-Jiu, ca urmare a promov?rii func?ionarilor publici în grad profesional.
4. Proiect de hot?râre privind aprobarea planului de ocupare a func?iilor publice pe anul 2011 pentru Direc?ia de Poli?ie Comunitar? Tg-Jiu.
5. Proiect de hot?râre privind modificarea organigramei, statului de func?ii, num?rului maxim de func?ii publice ?i num?rul maxim de posturi ale Direc?iei de Poli?iei Comunitare.
6. Proiect de hot?râre privind execu?ia bugetului local la 30 septembrie 2010.
7. Proiect de hot?râre privind alocarea sumei de 140.000 lei pentru împodobirea ora?ului ?i achizi?ia de cadouri cu ocazia s?rb?torilor de iarn?.
8. Proiect de hot?râre privind alocarea sumei de 2.800 lei pentru acordarea unor premii în cadrul Festivalului Cântecului Popular Românesc „Maria L?t?re?u”.
9. Proiect de hot?râre privind actualizarea HCL nr.308/2006 pentru pre?urile de concesionare ?i închirierea a terenurilor proprietatea municipiului Tg-Jiu.
10. Proiect de hot?râre privind darea în folosin?? gratuit? c?tre SC APAREGIO GORJ SA a canaliz?rilor pluviale apar?inând domeniului public al Municipiului Tg-Jiu.
11. Proiect de hot?râre privind modificarea Inventarului bunurilor care alc?tuiesc domeniul public al municipiului Tg-Jiu, însu?it prin HCL nr.133 din 30.07.1999, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
12. Proiect de hot?râre privind includerea unor terenuri în Inventarul bunurilor care alc?tuiesc domeniul privat al municipiului Tg-Jiu, aprobat prin HCL nr.194/29.07.2002, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
13. Proiect de hot?râre privind modificarea ?i completarea Inventarul bunurilor care alc?tuiesc domeniul privat al municipiului Tg-Jiu.
14. Proiect de hot?râre privind schimbarea destina?iei imobilului Grupul ?colar Auto „Traian Vuia” ?i darea în concesionare c?tre SC APAREGIO GORJ SA.
15. Proiect de hot?râre privind însu?irea raportului de evaluare întocmit pentru loturile de tern situate în Tg-Jiu, str. Narciselor, jud. Gorj ?i de stabilire a pre?ului minim de negociere în vederea vânz?rii prin negociere direct? c?tre SC CRISTAL GALAXY SRL.
16. Proiect de hot?râre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe teren aferent suprafe?ei de 15.3115 mp proprietatea lui B?loi Iulian, B?loi Manole, B?loi Traian ?i D?rm?nescu Florica.
17. Proiect de hot?râre privind respingerea plângerii prealabile formulate de Sindicatul Na?ional al Poli?i?tilor ?i Vame?ilor „PROLEX”.
18. Proiect de hot?râre privind analizarea cererii doamnei Velici Anca Iuliana.
19. Proiect de hot?râre privind însu?irea raportului de evaluare întocmit pentru imobilul situat în Tg-Jiu, str. Victoriei, nr.155, jud. Gorj ?i de stabilire a pre?ului minim de negociere în vederea vânz?rii prin negociere direct?.
20. Proiect de hot?râre privind însu?irea raportului de evaluare întocmit pentru imobilul situat în Tg-Jiu, Localitatea component? Bârse?ti, nr.107, jud. Gorj ?i de stabilire a pre?ului minim de negociere în vederea vânz?rii prin negociere direct?.
21. Proiect de hot?râre privind aprobarea evalu?rii unui teren situat în Tg-Jiu, B-dul Ecaterina Teodoroiu, în vederea vânz?rii prin negociere direct?.
22. Proiect de hot?râre privind aprobarea contract?rii finan??rii, asigurarea contribu?iei proprii ?i indicatorii tehnico – economici pentru proiectul „Canalizare menajer? zonele periurbane Dr?goieni – Preajba”.
23. Proiect de hot?râre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investi?ii „Reabilitare termic? bloc nr.21, str. Victoriei, Municipiul Tg-Jiu.”
24. Proiect de hot?râre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investi?ii „Reabilitare termic? bloc nr.23, str. Victoriei, Municipiul Tg-Jiu.”
25. Proiect de hot?râre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investi?ii „Reabilitare termic? bloc nr.25, str. Victoriei, Municipiul Tg-Jiu.”
26. Proiect de hot?râre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investi?ii „Reabilitare termic? bloc nr.27, str. Victoriei, Municipiul Tg-Jiu.”
27. Proiect de hot?râre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investi?ii „Reabilitare termic? bloc nr.29, str. Victoriei, Municipiul Tg-Jiu.”
28. Proiect de hot?râre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investi?ii „Reabilitare termic? bloc nr.42, str. Victoriei, Municipiul Tg-Jiu.”
29. Proiect de hot?râre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investi?ii „Reabilitare termic? bloc nr.8, str. Eroilor, Municipiul Tg-Jiu.”
30. Proiect de hot?râre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investi?ii „Reabilitare termic? bloc nr.2, str. Popa ?apc?, Municipiul Tg-Jiu.”
31. Diverse.

25.10.2010. 11:07


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password