Primaria Tg.JIu/”Centru de servicii sociale integrat – centru îngrijire copii”, proiect acceptat la finantare

Prin Programul Opera?ional regional, Domeniul major de interven?ie 3.2 – „Reabilitarea / modernizarea/ dezvoltarea ?i echiparea infrastructurii serviciilor sociale”, al c?rui obiectiv specific îl constituie îmbun?t??irea calit??ii infrastructurii pentru serviciile sociale, prin sprijin acordat în mod echilibrat pe întreg teritoriul ??rii, pentru asigurarea unui acces egal al cet??enilor la astfel de servicii, Municipiul Tg-Jiu a depus cererea de finan?are pentru proiectul
Valoarea total? a proiectului este de 2.550.444,60 lei, contribu?ia solicitantului fiind de 150.897,88 lei, asisten?a financiar? nerambursabil? de 1.908.299,12 lei, iar durata de implementare de 28 luni.
Obiectivul general: Proiectul contribuie la îmbun?t??irea calit??ii infrastructurii pentru serviciile sociale, prin asigurarea unui acces egal al cet??enilor din Municipiul Tg-Jiu la astfel de servicii.

Obiectivul specific: crearea unui centru social (prin reabilitarea, modernizarea ?i dotarea cl?dirii unei foste centrale termice de cartier din zona A.I.Cuza) care ofer? servicii pentru familii dezavantajate din punct de vedere social ?i economic, a c?rui misiune este de a preveni abandonul ?i institu?ionalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei a unor activit??i de îngrijire, educa?ie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de via?? independent?, orientare ?colar? pentru copii, cât ?i a unor activit??i de sprijin, consiliere, educare pentru p?rin?i sau reprezentan?ii legali, precum ?i pentru alte persoane care au în îngrijire copii, cât ?i o informare cât mai exact? a acestora cu privire la drepturile ce le revin, toate acestea conducând la îmbun?t??irea calit??ii vie?ii grupului ?int? ?i la ridicarea sistemului de servicii sociale oferite la standarde europene.
Prin proiect se ofer? servicii sociale primare pentru copiii cu vârste cuprinse între 7 – 14 ani proveni?i din familii ce se afl? în situa?ie de risc social din municipiul Tg-Jiu, în vederea prevenirii abandonului ?colar ?i familial.
Astfel, un num?r de 40 copii, cât ?i p?rin?ii sau reprezentan?ii legali ai acestora vor beneficia de servicii de suport ?i asisten?? pentru copiii, prin activit??i de îngrijire, educa?ie, recreare-socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de via?? independent?, orientare ?colar? ?i profesional?, cât ?i activit??i de sprijin ?i consiliere, educare.
Prin crearea acestui centru social se asigur? crearea infrastructurii necesare desf??ur?rii de:
1. Activit??i de îngrijire (oferirea unei mese ?i a unei gust?ri zilnic, odihn?, petrecerea timpului liber), etc.
2. Activit??i educa?ionale: folosirea calculatoarelor, terapie ocupa?ional?, crea?ii: pictura, grafic?, lectur?, etc.
3. Activit??i recreative ?i de socializare (organizarea de excursii, vizite, activit??i distractive ?i jocuri de societate, organizarea de activit??i cultural – artistice cu ocazia diferitelor s?rb?tori na?ionale sau religioase , organizarea anivers?rilor zilelor de na?tere ?i a zilelor onomastice, mini-spectacole, etc).
4. Orientare ?colar? ?i profesional? ?i consiliere psihologic? (leg?tura cu membrii familiilor beneficiarilor ?i medierea eventualelor conflicte, sprijin la preg?tirea lec?iilor, art-terapie: crea?ii în culoare, scenete, meloterapie, socioterapie: valorizarea individului în grup, consiliere psihologic? individual? ?i de grup, etc.)
5. Consiliere ?i sprijin pentru p?rin?i: asigurarea unui grup interrela?ionar, consiliere juridic?.

Toate aceste servicii sociale vor fi furnizate prin intermediul furnizorilor acredita?i, care î?i vor începe derularea activit??ii specifice dup? finalizarea implement?rii proiectului, toate costurile de operare ?i func?ionare fiind suportate din bugetul local.

09.02.2011. 22:24


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password