Prima rectificare bugetară din acest an, aprobată de Guvern

Guvernul a aprobat, miercuri, 18 august, prima rectificare bugetar? din acest an, prin care sunt t?iate aloca?iile mai multor ministere ?i acordate fonduri în special pentru plata pensiilor, indemniza?iilor de ?omaj ?i altor aloca?ii de natur? social?, cu scopul de a evita “declan?area unor conflicte sociale”.
“Prin rectificarea pe care am avut-o în vedere am realizat o prioritizare a investi?iilor publice, astfel încât fiecare minister a fost mandatat s? decid? ce investi?ii sunt prioritare ?i s? aloce bani pentru finalizarea acestora”, a declarat premierul Emil Boc la finalul ?edin?ei de Guvern.
Conform proiectului de rectificare, Ministerul Muncii, Familiei ?i Protec?iei Sociale va primi în plus 4,36 miliarde lei, reprezentând transferuri de la bugetul de stat c?tre bugetul asigur?rilor sociale de stat, pentru finan?area drepturilor persoanelor cu handicap, precum ?i a pensiilor IOVR, indemniza?iilor reparatorii, aloca?iilor de stat pentru copii, aloca?iilor familiale, indemniza?iilor pentru cre?terea copilului ?i altor ajutoare sociale.
Ministerul S?n?t??ii va primi la rândul s?u înc? 2,81 miliarde lei, reprezentând transferuri din bugetul de stat c?tre bugetul Fondului na?ional unic de asigur?ri sociale de s?n?tate pentru acoperirea deficitului.
Alte fonduri vor fi alocate Ministerului Mediului ?i P?durilor (241,2 milioane lei), Ministerului Economiei (207,1 milioane lei), Ministerului Culturii (56,9 milioane lei, pentru restaurarea ?i reabilitarea monumentelor istorice, precum ?i consolidarea unor cl?diri culturale, ca Biblioteca Na?ional? a României, Teatrul I.L. Caragiale), Ministerului Comunica?iilor (49,6 milioane lei, în principal, pentru plata serviciilor de închiriere de licen?e aferente produselor Microsoft), Academiei Române (17 milioane lei, pentru proiecte cu finan?are din fonduri externe nerambursabile).
Vor fi îns? t?iate bugetele Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului ( cu 494,6 milioane lei), Ministerului Administra?iei ?i Internelor (476,8 milioane lei), Ministerului Ap?r?rii Na?ionale (278,5 milioane lei), Ministerului Justi?iei (198 milioane lei), Ministerului Dezvolt?rii Regionale ?i Turismului (168,6 milioane lei), Ministerului Agriculturii ?i Dezvolt?rii Rurale (142,5 milioane lei), Ministerului Transporturilor ?i Infrastructurii (121,7 milioane lei), Ministerului Public (105,2 milioane lei).
Guvernul apreciaz? în nota de fundamentare a proiectului c? vor fi asigurate fondurile pentru plata integral? ?i la timp a pensiilor de asigur?ri sociale de stat ?i a indemniza?iilor de ?omaj ?i “evitarea declan??rii unor conflicte sociale”. Astfel, a declarat premierul Emil Boc, bugetul de pensii a fost suplimentat cu 3,8 miliarde lei ?i CNAS a primit 0,9 miliarde lei pentru plata altor obliga?ii din domeniul sanitar.
Veniturile estimate la bugetul consolidat scad la rectificare cu 3,4 miliarde lei, iar cheltuielile vor fi reduse doar cu 714 milioane lei, cele mai mari diminu?ri de venituri fiind la impozitul pe venit, accize ?i impozitul pe profit, Guvernul bazându-se pe resurse suplimentare din cre?terea TVA.
Cheltuielile pe acest an ale bugetului asigur?rilor pentru ?omaj vor fi majorate cu 1,1 miliarde lei prin rectificarea bugetar?, Guvernul anticipând pentru perioada imediat urm?toare o reducere a num?rului de salaria?i fa?? de prognoza utilizat? la construc?ia ini?ial? a bugetului.
Sumele defalcate din TVA alocate de la bugetul de stat c?tre bugetele locale vor fi reduse la rectificarea bugetar? cu 2,1 miliarde lei, sc?dere care va afecta atât fondurile pentru salarii ?i sporuri în înv???mântul preuniversitar, cât ?i cele pentru aloca?ii sociale, s?li de sport ?i drumuri.
Bugetul CFR C?l?tori ?i cel al Regiei Autonome pentru Activit??i Nucleare vor fi suplimentate de Guvern pentru acoperirea unor datorii fa?? de alte companii, inclusiv c?tre E.ON Gaz, condi?ia fiind îns? ca sumele astfel încasate de c?tre furnizorul de gaze s? fie v?rsate la buget ca dividende.
Proiectul mai prevede c? Electrica ?i Romgaz vor dona la buget câte 400 milioane lei, iar Loteria va dona 74 milioane lei din profitul anilor preceden?i ?i vânz?ri de active, iar firmele subven?ionate ?i cu pierderi anterioare, dar care înregistreaz? profit în 2010 vor repartiza profitul pentru acoperirea acestor pierderi.
Pentru întregul an se estimeaz? o reducere în termeni reali a Produsului Intern Brut de 1,7–1,9%, comparativ cu cre?terea de 1,3% avut? în vedere la fundamentarea bugetului ini?ial, ?i un deficit bugetar de 6,8%, fa?? de 5,9% ini?ial.(money.ro)

19.08.2010. 10:06


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password