Preşedintele atacă


Pre?edintele:”Marea mea rug?minte este s? analiza?i temeinic dac? acest Guvern are ca obiectiv men?inerea unor oameni indiferent de nivelul de controverse”.

Prezent miercuri, 11 februarie, la investirea ministrului de Interne, pre?edintele Traian B?sescu a atacat mogulii de pres?, b?ie?ii de?tepti din energie, doi secretari de stat dar ?i disputa legat? de contractul Sterling.

Seful statului consider? c? institu?iile statului sunt discreditate de mass media: “?tiu c? voi stârni furtuni de suparare, dar în momentul de fa?? se produce un fenomen exagerat, acela de discreditare a statului. ?i-l fac de?in?tori de trusturi mari de pres?, într-o singur? idée, nu autoritatea statului este cea care trebuie respectat? ci noi, moguli”

Presedintele le-a cerut guvernan?ilor s? fac? eforturi pentru a face publice modalit??ile in care se comercializeaz? energia:”A? ruga Guvernul s? fac? public modul în care se comercializeaz? energia electric? în România. ?tiu c? directorii unor companii energetice sunt prin spitale ?i nu pot r?spunde, dar trebuie remediat? aceast? situa?ie. Mai mult, mi-a? dori ca actualul guvern s? clarifice disputa legata de contractul Sterling”.

Seful statului a spus c? în timpul guvern?rii precedente a avut discu?ii puternice despre a?a-numi?ii b?ie?i de?tep?i din domeniul energiei ?i a precizat c?, de?i a avut promisiuni de la fostul ministru Varujan Vosganian c? se vor rezolva problemele din acest domeniu, tot nu s-a f?cut nimic. B?sescu a ar?tat c? a r?mas un mister volumul de energie tranzac?ionat de b?ie?ii de?tep?i.

Referitor la secretarii de stat, ?eful statului a declarat: “Deja avem doi secretari de stat care sunt subiect de dizbatere. Ce leg?turi au în zona petrolier?.s.a.m.d. Marea mea rug?minte este s? analiza?i temeinic dac? acest Guvern are ca obiectiv men?inerea unor oameni indiferent de nivelul de controverse”

12.02.2009. 10:48


pop 23.02.2009. 02:45

miky 15.02.2009. 21:11

Senograma 14.02.2009. 11:33

Domnul Crin Antonescu:

Domnilor pre?edin?i,

Domnilor colegi,

Distin?i invita?i,

Nu-i aici. (Sala se amuz?; Aplauze.)

Da, nici nu cred c? e de râs.

?tiu c? pre?edintele are libertatea de a fi sau de a nu fi în Parlament la o asemenea discu?ie. N-am de gând s? contest dreptul Domniei Sale de a fi, înc? o dat?, absent, numai c? alegerile pe care le facem fiecare dintre noi, dar?mite un pre?edinte de ?ar?, au semnifica?ii.

De fapt, domnul pre?edinte n-a fost niciodat? în Parlament sau n-a r?mas niciodat? în Parlament atunci când a fost cazul s? asculte ?i ce zic al?ii. Domnul pre?edinte a venit în Parlament cam ca pentru o baie de mul?ime – c?, totu?i, suntem ?i noi destui – a vorbit ?i a plecat. E dreptul Domniei Sale, dar e semnificativ. N-are foarte mare importan??, dincolo de semnifica?ia gestului, pentru ceea ce avem noi de dezb?tut ?i de f?cut, pentru c? nu este un proces.

Dar am început interven?ia mea cu aceast? remarc? pentru c? ea e simbolic? pentru modul în care pre?edintele înc? în exerci?iu al României a în?eles ?i în?elege nu doar raportul cu institu?ia parlamentar?, ci cu toate celelalte institu?ii reprezentative ale na?iunii române, a?a cum sunt ele a?ezate în acest moment, conform acestei Constitu?ii.

Doamnelor ?i domnilor,

Parlamentul este un loc în care, adeseori, unii au a?ipit. Probabil c? se mai întâmpl? ?i azi. Parlamentul este un loc în care, de mul?i ani, în care ?i din care s-a lipsit, fizic sau spiritual ?i, probabil, se mai întâmpl? ?i azi. În Parlament s-au auzit multe prostii ?i se vor mai auzi. Mul?i dintre noi am f?cut prea pu?in din ceea ce era potrivit s? facem în raport cu mandatul nostru.

Dar eu nu pot s? uit ?i nu vrea deloc democra?ie cine uit? c?, totu?i, Parlamentul este locul în care, în 1990, o mân? de oameni, care era opozi?ia, ?i-au putut face auzit? vocea. Nu pot s? uit c? Parlamentele acestea, din care – în treac?t fie spus – ?i actualul Pre?edinte al României a f?cut parte în câteva rânduri, au alc?tuit ?i alte legi decât cea propus? de colegii democra?i ?i privitoare la taxele pe bere, au alc?tuit ?i au votat legile pe care institu?iile statului român de drept se a?az?, institu?iile ?i m?surile prin care România, de la situa?ia din 1989 ?i 1990, este, ast?zi, totu?i, o ?ar? membr? a Uniunii Europene, membr? a NATO, în rândul lumii, cum se spune, legile ?i m?surile pe care cet??enia românilor de azi se a?az? democratic ?i dup? model european.

Parlamentarii sunt mai buni sau mai r?i, sistemul electoral este mai bun sau mai r?u. Îl putem schimba ?i, probabil, îl vom schimba, dar Parlamentul r?mâne esen?a, ca institu?ie, a sistemului democratic. Asta este o axiom?. Nu exist? regim democratic f?r? Parlament autentic ?i respectat ca atare.

Las la o parte faptul c? 70%, circa 70% din actualii parlamentari n-au f?cut parte din legislaturile trecute, las la o parte c? un bun num?r, cel pu?in, din actualii legislatori ai României au fost binecuvânta?i ca, citez: “boboci”, de însu?i pre?edintele B?sescu în discursul inaugural de mandat.

Las la o parte c? procentul de penalitate, adic? de a avea dosar penal, la Pre?edin?ie este 100%, c? avem un titular ?i câteva dosare penale ?i la Parlament este, pentru Dumnezeu, totu?i, mult mai mic. Sunt câ?iva dintre colegii no?tri care au ?i câ?iva c?rora, poate, pân? la ultimele 5 minute, li se vor mai face dosare, dar suntem, cred, o majoritate f?r? dosar penal.

Dac? e vorba de raporturile licite ?i decente ale pre?edintelui B?sescu cu românii, c? despre asta auzim foarte des, ?i despre legitimit??i, reamintesc faptul c? nimeni, cel pu?in din Partidul Na?ional Liberal, n-a contestat legitimitatea democratic? a Pre?edintelui României, Traian B?sescu. Cum este posibil ca, mereu, pre?edintele – nu mai vorbesc de acoli?i – pre?edintele s? conteste, din ce în ce mai explicit, legitimitatea democratic? a Parlamentului României ?

P?i, stimate domnule pre?edinte, Traian B?sescu, s? v? propun spre aten?ie ni?te cifre. Dintre to?i pre?edin?ii ale?i ai României dup? 1990, a?i fost ales cu cel mai mic num?r de voturi, voturi – capete de români. În 1990, Iliescu – 12232000 voturi – ce baie de mul?ime ! Câ?iva stropi a prins ?i domnul B?sescu, atunci. (Sala se amuz?; Aplauze din partea Grupurilor parlamentare PNL, PSD, PRM ?i PC.)

1992, Iliescu – 7393000 voturi, 1996, Constantinescu – 7057000 voturi, 2000, Iliescu – 6696000 voturi, 2004, Traian B?sescu – 5126000 voturi, în turul II, la fel de pre?edinte ca ?i ceilal?i, dar totu?i…

Cifrele din turul I, unde domnul B?sescu s-a clasat al doilea în preferin?ele românilor, acelora?i români, c? n-au plecat mul?i de atunci, 3545000 voturi, cele mai pu?ine dintre to?i viitorii sau fo?ti, în cazul nostru, dar viitorii referindu-m? la turul I, pre?edin?i ai României care au câ?tigat mandatul.

N-am nici o re?inere s?-i mai dau un exemplu domnului Pre?edinte B?sescu care, desigur, n-are nici un fel de pre?uire pentru noi ?i afirm? clar c? nu avem legitimitate.

Nu avem acela?i tip de legitimitate pentru c? nu am fost ale?i direct, dar asta va fi mereu. Este un singur pre?edinte într-o republic?. Dar, de ce nu ar putea fi respectate partidele parlamentare, c?, de exemplu, lista PSD plus PUR are, în 2004, 3730000 voturi ?i domnul B?sescu – cum v-am spus – 3546000 voturi ? Cu ce e mai sc?zut? legitimitatea partidelor politice, toate, cu câte voturi au în Parlament ? (Aplauze din partea Grupurilor parlamentare PNL, PSD, PRM ?i PC.)

Cred c? nu e mai sc?zut? ?i cred c? cine nu accept? aceste lucruri, încearc? s? vorbeasc? despre altceva decât despre democra?ie ?i, pân? la urm?, despre români.

Pretextul, într-un fel, al discu?iei noastre sau obiectul, s? spunem, juridic este cererea de suspendare ?i avizul Cur?ii Constitu?ionale.

Ieri, au ie?it la iveal? ni?te lucruri care, în opinia mea, dac? n-am fi avut ast?zi aceast? chestiune angajat? ?i prin lege obligatoriu angajat?, ar fi trebuit ea în sine s? fac? obiectul discu?iei noastre ?i anume elementele care ne arat? cum o instan?? precum Curtea Constitu?ional?, membri ai ei sunt ?antaja?i în modul cel mai poli?ienesc politic, în anul 2007, în România. Acest lucru este de o gravitate maxim?. De acest lucru trebuia s? se ocupe pre?edintele Traian B?sescu conform prerogativelor constitu?ionale ?i nu s? nege, asear?, în fa?a milioanelor de români.

Nu discut prea mult despre ru?inea de a avea o instan?? precum Curtea Constitu?ional?, care d? verdicte sub ?antaj, sub dosare din fonduri care exist? sau nu exist?. Nu discut despre ilegalitatea prin care Pre?edintele României recunoa?te c? se intereseaz? acolo unde nu are dreptul s? ob?in? informa?ii, la CNSAS, despre dosarele unor judec?tori din Curtea Constitu?ional?. Nu insist asupra acestor lucruri pentru c? institu?ia, ?i în acest caz, a Cur?ii Constitu?ionale trebuie ap?rat?.

Dar în leg?tur? cu avizul Cur?ii Constitu?ionale, indiferent cât am putea comenta – ?i chiar ironic – asupra con?inutului, asupra compunerii care ne descrie elevul bun al regimului democratic din România, Traian B?sescu, r?mân totu?i dou? lucruri esen?iale ?i anume acela c? în textul Cur?ii Constitu?ionale se spune limpede c? propunerea se refer? la acte – citez – “?i fapte de înc?lcare a Constitu?iei s?vâr?ite în exerci?iul mandatului, care – spune Curtea Constitu?ional? mai departe – prin con?inutul lor ?i consecin?ele lor, nu pot fi calificate drept grave”. Discu?ia despre ce e grav ?i mai pu?in grav am avut-o ?i propun citatul dup? domnul Traian B?sescu, la investirea actualului Guvern.

Curtea Constitu?ional? mai spune ?i calific?, descrie ce înseamn? fapt? grav? ?i ne spune clar c? “pot fi considerate fapte grave de înc?lcare a prevederilor Constitu?iei actele de decizie sau sustragerea de la îndeplinirea unor acte de decizie obligatorii prin care Pre?edintele României ar împiedica func?ionarea autorit??ilor publice – de exemplu a ministrului ?i Ministerului Afacerilor Externe – sau ar tulbura ordinea constitu?ional? ori ar urm?ri schimbarea ordinii constitu?ionale”.

În fine, esen?ial este c?, îns??i Curtea Constitu?ional? spune c? – citez – “r?mâne ca Parlamentul s? decid? pe baza datelor care vor fi prezentate cu ocazia dezbaterilor”.

Chestiunea este îns? c? miza discu?iilor noastre, în opinia mea, nu e nici m?car domnul Traian B?sescu. De doi ani de zile, din p?cate, societatea româneasc?, în spa?iul ei mediatic, dezbate o singur? problem?, se împarte cu o furie care nu s-a mai întâlnit de la începutul anilor 1990, în jurul unei singure probleme, în jurul omului problem? Traian B?sescu.

A? vrea s? dezbatem azi ?i s? facem – nu ?tiu dac? istorie, c? asta nu putem s? hot?râm noi, acum – dar, în orice caz, nu doar aritmetic?, discutând despre o alt? miz? decât r?mânerea în func?ie sau nu a domnului Traian B?sescu.

Domnul Traian B?sescu este – am spus-o de mai multe ori ?i o repet acum, în numele tuturor colegilor mei – un pericol pentru regimul democratic din România… (Aplauze din partea Grupurilor parlamentare PNL, PSD, PRM ?i PC.)

… prin faptele sale, prin afirma?iile sale ?i prin foarte multe lucruri care, încet-încet, încep s? ias? la iveal?.

Nu despre domnul Traian B?sescu vreau s? discut azi pentru c? eu nu admit s? intru în jocul în care foarte mul?i încearc? s? ne bage ?i anume a începe num?r?toarea anilor cu era B?sescu.

Din punctul de vedere al sus?in?torilor pre?edintelui, n-a existat nimic bun înainte, totul începe cu mandatul domnului Traian B?sescu ?i eu nu pot s? accept acest lucru ?i cred c? nimeni întreg la cap ?i în vârst? de mai mult de 2 ani ?i jum?tate nu poate accepta asta. Dar miza cea mai mare, pe care cred c? o ridic?, în aceast? discu?ie, verdictul pe care-l vom da, este a?a-numita întoarcere la popor, cu care ne amenin??, pe care ne-o cere, pe care o dore?te domnul pre?edinte B?sescu.

De curând, robul lui Dumnezeu Traian B?sescu s-a dus într-o biseric?. În biseric? taci. În biseric? nu exist? vot, în biseric? nu exist? pre?edinte, taci, te rogi ?i te gânde?ti c? nu e?ti chiar atât de minunat, m?car în fa?a lui Dumnezeu. În biseric?, dac? nu e?ti preot, taci. Robul lui Dumnezeu a ?inut o cuvântare ?i, în cursul acestei cuvânt?ri, a afirmat c?, ori de câte ori are îndoieli, se va întoarce la popor. S? în?elegem c? vrea s? fac? alegeri ori de câte ori are îndoieli ? Nu! Domnul Traian B?sescu a vorbit, pur ?i simplu, despre faptul c?, ori de câte ori are îndoieli, frecventeaz? locuri animate – biserici, cârciumi, nu deosebe?te, locuri animate. (Sala se amuz?; Aplauze din partea Grupurilor parlamentare PNL, PSD ?i PRM, PC.)

E o foarte mare miz? pentru dezbaterea noastr? de azi ?i ea nu este aritmetic?, ci pentru opinia public?. S? în?elegem c?, dac? dorim pentru România un destin european, trebuie s? distingem între popor – pe care nu-l poate domnul B?sescu chema la urne ?i nici noi pentru c? poporul este una – ?i corpul electoral, comunitatea constituit? a cet??enilor în exerci?iul drepturilor lor electorale, este altul. Popor înseamn? foarte mult, poporul înseamn? o istorie, poporul înseamn? amintiri, poporul înseamn? – c? asta intereseaz? pe domnul B?sescu – ?i f?pturi române?ti f?r? drept de vot.

Dac? domnul B?sescu persist? în a vorbi despre întoarcerea la popor, despre scoaterea unora ?i altora în fa?a electoratului, o vom face, dar pentru to?i cei care nu doresc s? facem odat? pasul acesta – ?i anume de a ie?i din umbra lui Vod?… haide?i s? ne în?elegem c?, indiferent câte voturi ia sau nu ia cineva, drept de cetate, drept de exprimare exist? ?i pentru cei care pierd alegerile, ?i pentru cei care nu particip? la alegeri, ?i pentru cei care sunt cet??eni ai României.

Noi tr?im, din p?cate – ?i în aceast? perioad? a mandatului domnului B?sescu – sub umbra lui Vod?. Nu s-au spulberat înc? aceste umbre. Umbra lui Vod? Carol din memoria recent?, umbra lui Vod? Nicolae, umbra lui Vod? Traian, acum, fiecare cu Elena lui, fiecare cu poporul lui… (Aplauze din partea Grupurilor parlamentare PNL, PSD, PRM ?i PC.) … fiecare cu minciunile lui.

În Europa e soare, e soarele cet??eniei ?i exist? atâta cet??enie – m? v?d silit s? o repet, atâta soare cât nu este umbra lui Vod?. În umbra lui Vod? cre?te ceva ce domnul B?sescu ia drept popor, cre?te o vegeta?ie de boci, berceni, boureni, saltimbanci ai lui Vod?. (Aplauze din partea Grupurilor parlamentare PNL, PSD, PRM ?i PC.)

Domnul B?sescu ne arunc? m?nu?a prezent?rii la urne ?i ne amenin?? cu electoratul. Electoratul, cet??eanul român nu este o sperietoare, nu e o amenin?are. Ne vom prezenta, în aceast? privin??, la urne, ca ?i în altele. Da, sunt preg?tit. Îl a?tept ?i îl a?tept?m pe domnul B?sescu în fa?a electoratului. O dore?te. N-o putem face s?pt?mânal, dar este un prilej, va veni în campania electoral?.

Va veni, domnilor, cu o cas? în plus ?i cu un dosar de securitate în minus. (Sala se amuz?; Aplauze din partea Grupurilor parlamentare PNL, PSD, PRM ?i PC.)

Marele b?rbat, pe care l-au cântat poe?ii neamului, de la Boc la Berceanu, va veni iar cu dosarele altora. Îl a?tept?m pe domnul Traian B?sescu pentru c?, prin votul nostru de ast?zi, nu vom spune doar dac? Traian B?sescu a înc?lcat sau nu Constitu?ia, ci vom spune c? România vrea s? ias? din umbra lui Vod?. (Aplauze din partea Grupurilor parlamentare PNL, PSD, PRM, PC.)

Categoric, to?i mai pierdem ?i mai câ?tig?m. Domnul Traian B?sescu a pierdut, a pierdut oameni, a pierdut ?i voturi, o fi câ?tigat alte voturi, dar în ce ne prive?te îl asigur?m c? nu vrem lini?te, ci vrem normalitate.

Domnul Traian B?sescu ar trebui s? vin? în aceast? campanie ?i s? spun? clar ce vrea ?i anume vrea un regim politic în România în care un singur om, adic? Domnia-Sa, s? de?in? toat? puterea. Asta nu se poate în Europa de azi ?i nu se poate în România de azi.

Pe mine nu m? intereseaz? aritmetica voturilor domnului Traian B?sescu. Pe mine m? intereseaz? sensul în care merge România, normalitatea României, faptul c? în România nu oricine câ?tig? ni?te alegeri î?i poate permite orice.

Cred c? domnul Traian B?sescu, în acest mandat, cel pu?in, a fost ultimul frison al unei boli îndelungate, ?i feudale, ?i comuniste, ?i de tranzi?ie. ?i sper din tot sufletul ca, la 5 minute dup? rezultatul acestui vot, tranzi?ia româneasc? s? se încheie.

V? mul?umesc. (Aplauze puternice din partea Grupurilor parlamentare PNL, PSD, PRM, PC.)

Codrin 14.02.2009. 09:35

roman 13.02.2009. 07:09

Nelu 12.02.2009. 23:14

Adevarat liberal 12.02.2009. 21:10

Magda 12.02.2009. 17:02

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password