Prefectul s-a întâlnit cu oamenii de afaceri


Victor Ban?a, prefectul jude?ului Gorj s-a întâlnit miercuri, 4 martie 2009, în sala Maur? din cadrul Palatului Administrativ, cu peste 30 de reprezentan?i ai mediului de afaceri din jude?ul Gorj, se arat? într-un comunicat al prefecturii.

Printre temele de discu?ie abordate la întâlnire se num?r?:crearea unui plan de m?suri pentru combaterea crizei economico-financiare la nivelul jude?ului Gorj, sus?inerea investitorilor ?i crearea unui climat de afaceri prietenos.

Victor Ban?a a prezentat m?surile avute în vedere de Institu?ia Prefectului jude?ul Gorj pentru sprijinirea agen?ilor economici care î?i desf??oar? activitatea la nivelul jude?ului.

La întâlnire au fost prezen?i reprezentan?i ai institu?iilor bancare, cum ar fi Casa de Economii ?i Consemna?iuni C.E.C. (filiala Gorj), oameni de afaceri, reprezentan?i ai unor firme precum S.C. Mirfo Industries S.A., Koncord Trans S.R.L., Artego S.A., Trivoli Impex, Maserati SRL, M.A.R.S.A.T. S.A., Exponen?ial S.R.L., S.C. ELTOP S.A. etc., directori ai Serviciilor Publice Deconcentrate (Direc?ia General? a Finan?elor Publice Gorj, A.J.O.F.M. Gorj, Direc?ia de Munc? ?i Protec?ie Social? Gorj, etc.).

Întâlnirea a fost un bun prilej pentru cei prezen?i de a-?i expune punctele de vedere vis a vis de situa?ia economico-social? a jude?ului Gorj, cât ?i de rela?ia dintre institu?iile publice cu atribu?ii în domeniu pe de-o parte, ?i agen?ii economici pe de alt? parte.

De asemenea, politicul este v?zut de oamenii de afaceri ca un factor decizional la nivelul institu?iilor publice, cât ?i a Societ??ii Na?ionale a Lignitului Oltenia ?i a celor dou? Complexe Energetice, Rovinari ?i Turceni, factor care, in opinia domnilor directori, influen?eaz? în mod negativ dezvoltarea economic? a jude?ului.

Nemul?umirea multora dintre reprezentan?ii patronatelor s-a referit la impozitul restant pe dividende, posibilitatea introducerii impozitului forfetar, tergiversarea acord?rii de credite garantate de stat prin Eximbank, ob?inerea creditelor bancare, efectuarea de lucr?ri la autorit??i locale ?i nedecontate pân? în prezent, durata mare a procedurii în instan?? în ceea ce prive?te insolven?a, cât ?i atitudinea unor func?ionari din cadrul institu?iilor publice deconcentrate.

Nu în ultimul rând, s-a pus în discu?ie ineficien?a patronatelor ?i sindicatelor în rela?ia cu Gunernul României, reprezentan?ii firmelor propunând schimbarea conducerii existente.

O alt? problem? ridicat? în ?edin?a a fost necesitatea infiin??rii unui aeroport pentru facilitarea atragerii investitorilor, cât ?i crearea unei fluen?e în mediul de afaceri autohton. În acest sens, Victor Ban?a a precizat c? începând cu luna decembrie a anului 2008, a facut toate demersurile cu privire la construirea unui aeroport în localitatea St?ne?ti; împreun? cu Autoritatea Aeronautic? Român? a fost identificat? solu?ia tehnic? ?i s-au realizat toate demersurile la Consiliul local St?ne?ti ?i Consiliul Jude?ean Gorj pentru construirea aeroportului, aceasta reprezentând solu?ia viabil? pentru mediul de afaceri gorjean.

Potrivit lui Victor Ban?a, problemele expuse de oamenii de afaceri vor fi discutate periodic în cadrul Colegiilor Prefecturale, ace?tia având parte de tot sprijinul ?i disponibilitatea Institu?iei Prefectului jude?ul Gorj.

04.03.2009. 19:57


Oricum 11.03.2009. 23:30

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password