Prefectul judeţului s-a întâlnit cu primarii

Prefectul jude?ului Gorj, Vasile Liviu Andrei, împreun? cu subprefec?ii Marcel Romanescu ?i
Hora?iu Gorun, s-au întâlnit miercuri, 3 martie, cu edilii localit??ilor din jude?.

Scopul întâlnirii a fost acela de popularizare a oportunit??ilor pe care comunit??ile locale le au pentru a se dezvolta ?i de a atrage fonduri europene pentru investi?ii.

Ordonan?a de Urgen?? pentru sprijinirea firmelor care angajeaz? ?omeri (sunt în eviden?a
agen?iilor de ?omaj de peste trei luni)- aceste firme vor beneficia timp de ?ase luni de zile de scutirea
pl??ii contribu?iilor sociale: contribu?ii de asigur?ri sociale, contribu?ii de asigur?ri pentru ?omaj,
contribu?ii de asigur?ri pentru accidente de munc? ?i boli profesionale, contribu?ii pentru asigur?ri
sociale de s?n?tate, inclusiv contribu?ii pentru concedii ?i indemniza?ii de asigur?ri sociale de s?n?tate,
datorate, potrivit legii de angajator.

Ordonan?a de urgen?? nr. 9/2010 pentru sprijinirea autorit??ilor locale care aduc bani
europeni în România. Aceste autorit??i locale, care au programe europene ?i aduc bani în România dar
nu au partea lor de cofinan?are asigurat?, beneficiaz? de instrumentul garan?iilor guvernamentale. Sunt
dou? condi?ii care trebuie îndeplinite:
– s? existe un contract de finan?are al prim?riei cu o autoritate de management pentru proiectul care se
solicit? sprijin;
– proiectele s? fie promovate într-unul din urm?toarele domenii: infrastructur? rutier?, infrastructur? de
energie, infrastructur? de alimentare cu ap?, canalizare ?i tratare a apelor uzate, infrastructur? pentru
managementul de?eurilor, infrastructur? destinat? educa?iei ?i cercet?rii dezvolt?rii, infrastructura
tehnologic? de cercetare ?i dezvoltare ?tiin?ific?, infrastructura din domeniul s?n?t??ii ?i infrastructura
din domeniul asisten?ei sociale.

Programul „Prima Cas?“ a fost orientat, cu preponderen??, pentru locuin?e noi: cei care
construiesc locuin?e de la zero beneficiaz? de o garan?ie de stat de 70.000 de euro. Dac? se asociaz?
minim ?apte persoane pot beneficia fiecare de o garan?ie de 70.000 euro. Forma veche a programului
merge, în continuare, pentru cei care doresc s? î?i cumpere locuin?e vechi, dar garan?ia r?mâne de 60.000
de euro.

Programul „Rabla“ pentru ma?ini are ca nout??i:
– tichet valoric de 3.800 lei pentru fiecare ma?in? casat?;
– ?i persoanele juridice pot intra în acest program;
– se vor achizi?iona ?i tractoare;
– se pot tranzac?iona tichetele valorice. (ex. Cu trei tichete valorice se poate cump?ra o ma?in? nou?,
chiar dac? o persoan? nu are 3 ma?ini pe care le caseaz?, poate cump?ra dou? tichete, dac? are unul ).

Programul „Case pentru speciali?ti în mediul rural“ – statul va construi aproximativ 25.000
de locuin?e în mediul rural, pentru aproximativ 2.500 de comune, cu dou?, respective trei camere. „Ave?i
termen pân? pe 25 martie s? identifica?i terenul pe care se vor construi locuin?ele ?i s? adopta?i o
hot?râre în Consiliul Local, prin care suprafe?ele s? fie puse la dispozi?ia Ministerului Dezvolt?rii
Regionale. Valoarea unei singure case va fi de 30.000-35.000 de euro. Este un proiect foarte bun care v?
permite s? oferi?i locuin?e speciali?tilor care lucreaz? în comuna dumneavoastr?. Nu trebuie s? uit?m de
satul românesc“, a precizat prefectul Vasile Liviu Andrei.

Facilit??ile privind ?omajul tehnic: aproximativ 200.000 de locuri de munc? pot fi salvate prin
aceast? m?sur? a ?omajului tehnic, care este în vigoare. Statul pl?te?te timp de trei luni contribu?iile de
asigur?ri sociale ale angajatului ?i angajatorului, persoanele care se afl? într-o asemenea situa?ie primesc
75% din salariu.

Utilizarea fondului de Garantare ?i Contragarantare pentru Întreprinderile Mici ?i
Mijlocii – instrument pentru sprijinirea firmelor s? fac? investi?ii, s? evite falimentul, s? men?in? ?i s?
creeze locuri de munc?.

Rambursarea automat? de TVA pentru firmele care au deconturi între 5.000 ?i 10.000 lei.
O m?sur? similar? a fost aprobat? de ministerul Finan?elor ?i pentru cei care fac export peste o anumit?
valoare ?i care vor beneficia de rambursarea automat? de TVA.

În cadrul schemei de ajutor de stat, prin Programul Opera?ional Sectorial „Dezvoltarea
resurselor umane“ întreprinderile pot beneficia – de la stat, din bani europeni – de sprijin financiar
timp de 12 luni sau 24 luni pentru a suporta 50% ?i chiar 75% din salariul pe care îl dau persoanelor pe
care le angajeaz?, dac? aceste persoane sunt, în accep?ie european?, lucr?tori defavoriza?i: nu au avut un
loc de munc? regulat remunerat în ultimele ?ase luni; sau nu au absolvit o form? de înv???mânt
secundar: sau nu de?in o calificare profesional?; sau au o vârst? de peste 50 de ani; sau tr?ie?te singur,
având în între?ine una sau mai multe persoane; sau este membru a unei minorit??i etnice, de exemplu de
etnie rrom?.(Prefectura Gorj)

04.03.2010. 10:59


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password