PRECFECTURA/ Reprezentată în 7534 de cauze

Institu?ia Prefectului jude?ul Gorj a fost reprezentat? de-a lungul anului 2008, în instan?ele de judecat?, în 7534 de cauze.

În perioada anului 2008 activitatea consilierilor juridici la instan?ele de judecat? a vizat în principal formularea ?i reprezentarea în ac?iuni în baza Legii nr.554/2004, ca urmare a verific?rii legalit??ii actelor administrative emise sau adoptate de autorit??ile administra?iei publice locale ?i jude?ene, reprezentarea Comisiei jude?ene ca urmare a ac?iunilor formulate de persoane fizice sau juridice în baza legilor fondului funciar, fie ca urmare a ac?iunilor formulate de persoane fizice în baza Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv.
Reprezentarea în justi?ie a institu?iei se realizeaz? atât în calitate de reclamant, cât ?i în calitate de pârât. Cele mai multe procese derulate în 2008 au fost la judec?toria Târgu-C?rbune?ti, respectiv 2827 de cauze, pe locul al doilea situându-se judec?toria Târgu-Jiu cu 2044 cauze, urmat? de judec?toria Motru cu 602 cauze.

De asemenea, au fost formulate, în cursul anului 2008, un num?r de 140 întâmpin?ri, note de ?edin?? ?i concluzii scrise, care au fost depuse la instan?ele competente. Nu în ultimul rând, au fost formulate 114 apeluri/recursuri în cazul hot?rârilor judec?tore?ti nefavorabile, pentru care s-au exercitat c?ile procedurale de atac.

28.01.2009. 13:15


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password