POLITIE/ Instruirea persoanele care manipulează valori monetare

Poli?i?ti din cadrul structurilor teritoriale de ordine public? din cadrul Inspectoratului de Poli?ie al Jude?ului Gorj continu? activit??ile de evaluare a sistemelor de paz? la imobilele de?inute de administra?ia public? local?, alte institu?ii publice sau private care manipuleaz?, depoziteaz? ?i transport? valori monetare, precum ?i agen?i economici a c?ror paz? este asigurat? cu personal propriu.

Ac?iunile poli?i?tilor urm?resc determinarea factorilor de decizie din cadrul unit??ilor controlate pentru respectarea prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ?i protec?ia persoanelor ?i asigurarea deplin? a loca?iilor unde se manipuleaz?, depoziteaz? ?i transport? valori monetare.

Pe lâng? controlul acestor loca?ii, poli?i?tii au derulat ?i activit??i de instruire a persoanelor care manipuleaz? valori monetare, scopul fiind acela de a preveni victimizarea acestora.
Astfel, poli?i?tii din cadrul Postului de Poli?ie Mu?ete?ti au organizat o întâlnire cu lucr?torii gestionari de la societ??ile comerciale cu puncte de lucru pe raza localit??ii. Discu?iile s-au axat pe m?surile de securitate pe care agen?ii economici trebuie s? le întreprind? în vederea asigur?rii loca?iilor ?i transportului valorilor monetare.
De asemenea, poli?i?tii de proximitate ?i agentul cu atribu?ii pe linie de sisteme de paz? din cadrul Poli?iei ora?ului Turceni s-au întâlnit cu personalul unit??ilor financiar-bancare ?i cel al Oficiul Po?tal Turceni, persoane care au ca ?i sarcini de serviciu manipularea sau transportul de valori monetare.
Poli?i?tii au instruit persoanele prezente cu privire la m?surile de autoprotec?ie, necesare a fi luate pentru prevenirea victimiz?rii acestora. Nu în ultimul rând, poli?i?tii le-au adresat recomand?ri referitoare la modul de comportare în timpul serviciului, la respectarea traseelor de deplasare ?i intervalelor orare stabilite, evitarea zonelor periferice ?i izolate, precum ?i cu privire la modul de ac?iune în situa?ia în care ace?tia sunt ?inta unor infractori.

19.02.2009. 15:19


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password