POLITIE/Acţiunea naţională “POLITIE/Acţiunea naţională “Viza” continuă

– Rezultatele activit??ilor derulate de poli?i?tii Biroului Arme, Explozivi, Substan?e Toxice,
în perioada 15 septembrie 2008 – 4 februarie 2009

Inspectoratul General al Poli?iei Române, prin structurile specializate de arme, explozivi, substan?e toxice de la nivelul unit??ilor teritoriale de poli?ie, a declan?at, începând cu data 15 septembrie 2008, ac?iunea na?ional? „VIZA 2008”, având ca obiectiv vizare a permiselor de arm? ?i a atestatelor de colec?ionar.

În contextul activit??ilor desf??urate în cadrul ac?iunii na?ionale pentru vizarea permiselor de arm?, în perioada 15 septembrie 2008 – 4 februarie 2009, poli?i?tii Biroului Arme, Explozivi, Substan?e Toxice din cadrul I.P.J. Gorj au ridicat 62 permise de arm? în vederea dispunerii anul?rii acestora, iar fa?? de 11 s-a dispus m?sura suspend?rii sau anul?rii autoriz?rii de a de?ine, de a purta ?i folosi arme letale. Totodat?, 92 persoane au renun?at la calitatea de de?in?tor de arme letale.

În aceast? perioad?, s-au prezentat pentru a viza permisul de arm? 932 posesori ai permisului de arm?.
Au fost preschimbate 23 permise de arm? în certificate de de?in?tor întrucât posesorii armelor neletale le-au procurat în baza prevederilor Legii nr. 17/1996 ?i a Legii 295/2004, înainte de intrarea în vigoare a prevederilor O.U.G. nr. 26/2008.
În perioada men?ionat?, 137 persoane au solicitat înscrierea armelor neletale supuse autoriz?rii din certificatul de de?in?tor în permisul de arm?, conform prevederilor O.U.G. 26/2008.
Alte 113 persoane urmeaz? s? se prezinte la Poli?ie pentru efectuarea vizei permisului de arm?.
Poli?i?tii de profil atrag aten?ia, pe aceast? cale, tuturor persoanelor de?in?toare de arme, cu privire la faptul c? trebuie s? se prezinte pentru vizarea permiselor de arm? ?i a atestatelor de colec?ionar, în caz contrar riscând sanc?iuni contraven?ionale sau putând ajunge pân? la retragerea permisului sau a dreptului de port ?i de?inere de arme.

Obiectivele ac?iunii sunt urm?toarele:

Verificarea îndeplinirii condi?iilor prev?zute de Legea nr. 295/2004 pentru autorizarea persoanelor fizice (art.15 alin. 1, lit. „c” – „f” ?i lit. „h”) – la aceste categorii sunt introduse norme referitoare la bonitatea judiciar?, capacitatea psihologic? ?i medical? a persoanelor respective;

Identificarea cazurilor în care se fac aplicabile prevederile art. 30, art. 46 ?i art. 47 din Legea nr. 295/2004 (suspendarea, revocarea sau anularea dreptului de autorizare);
Verificarea concordan?ei între datele înscrise în permisul de arm?, eviden?ele poli?iei ?i cele ale armelor de?inute ?i corectarea erorilor constatate;
Constatarea eventualelor înc?lc?ri ale legii ?i aplicarea m?surilor legale ce se impun (Legea 295/2004; Codului Penal);
Actualizarea Registrului Na?ional al Armelor;
Vizarea permiselor de arm?.

Documente pe baza c?rora se realizeaz? viza:

Titularii permiselor de arm? tip A ?i tip B au obliga?ia de a se prezenta la viza permisului de arm? la sediul I.P.J. Gorj – Biroul Arme, Explozivi, Substan?e Toxice, având asupra lor urm?toarele:
• permisele de arm? ?i armele înscrise în acestea;
• actul de identitate;
• permisul de vân?toare ?i carnetul de membru vân?tor vizat pe anul 2008;
• cererea tip;
• fotografie color;
• adeverin?a care s? ateste calitatea ce a determinat acordarea autoriz?rii pentru a; de?ine arma de ap?rare ?i paz?;
• documentele de predare-primire (contract de închiriere) a armelor de ap?rare ?i paz?;
• adeverin?? care s? ateste calitatea de antrenor sau sportiv categoria I, pentru persoanele care de?in arme de tir si nu sunt vân?tori autoriza?i;
• certificatul medical;
• certificat de cazier judiciar.

Poli?ia Român? exercit?, în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002, privind organizarea ?i func?ionarea Poli?iei Române, controlul asupra de?inerii, portului ?i folosirii armelor ?i muni?iilor pe întreg teritoriu na?ional. În cadrul atribu?iunilor pe care le exercit? se reg?sesc ?i cele referitoare la organizarea ?i desf??urarea ac?iunilor de vizare a permiselor de arm?, pentru de?in?torii afla?i în eviden??.
Având în vedere prevederea privind executarea acestei ac?iuni o dat? la 5 ani, în acest an se efectueaz? doar viza permiselor de arm? pentru acele persoane care au împlinit 5 ani de la viza anterioar? (2003). Prin introducerea acestei proceduri, practic în fiecare an se va desf??ura o astfel de ac?iune.

BIROUL DE PRES?

06.02.2009. 08:48


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password