Poliţa RCA – o asigurare cu caracter social, obligatorie în toate ţările lumii civilizate

S? ne imagin?m urm?toarea situa?ie…
Ion POPESCU, ?ofer cu ?tate vechi, posesor al unui automobil Dacia 1300 din 1979, consider? c? experien?a sa de ?ofer este suficient? pentru a-l feri de evenimente nepl?cute în trafic. Decide astfel s? nu î?i reînnoiasc? poli?a RCA, aparent economisind astfel o parte din modestul venit lunar.
Într-o zi ploioas?, pe str?du?ele dintre blocuri, domnul POPESCU nu estimeaz? corect viteza de deplasare a unui Audi A8 din 2007 ?i nu îi acord? acestuia prioritate angajându-se într-un viraj la stânga.
Care sunt ?ansele ca domnul POPESCU s? poat? pl?ti pagubele provocate posesorului de Audi A8 ?i ce se va întâmpla odat? ce va fi dat în judecat?…?

În contextul num?rului mare de informa?ii contradictorii referitoare la acest subiect, vehiculate de mass-media în aceste zile, APPA – Asocia?ia pentru Promovarea Asigur?rilor transmite spre informarea publicului larg urm?toarele preciz?ri:

1) Poli?ele de tip RCA au caracter de protec?ie social? ?i sunt obligatorii în toate statele europene
Poli?a RCA este practicat? în toate statele membre ale spa?iului economic european ?i are drept unic scop desp?gubirea p?r?ilor prejudiciate în urma accidentelor de circula?ie.
Astfel, caracterul social al acesteia const? în faptul c? nu asiguratul RCA este cel ce va beneficia de o eventual? desp?gubire, ci persoanele care vor suferi daune din vina acestuia, indiferent c? este vorba de pagube materiale sau de v?t?m?ri corporale.

2) Cre?terea tarifelor, o consecin?? a reglement?rilor europene, a climatului economic ?i social actual

Este adev?rat c? în ultimii ani pre?urile pentru poli?ele RCA s-au majorat. Cu toate acestea cre?terile nu sunt atât de mari precum cele vehiculate de mass-media. În acela?i timp, trebuie s? preciz?m c? în rândul ??rilor membre UE, românii beneficiaz? de cele mai mici pre?uri pentru aceast? asigurare. Astfel, dac? în Germania pre?ul mediu pentru RCA este de 1.000 EUR, în România valoarea medie RCA nu dep??e?te 100 EUR pentru persoane fizice. Chiar ?i vecinii bulgari, cu care de cele mai multe ori ne compar?m ca nivel de trai, pl?tesc aproximativ 170 EUR pe an pentru acest produs.

De asemenea, majoritatea companiilor de asigur?ri utilizeaz? în calculul tarifului pe care o persoan? fizic? îl pl?te?te pentru RCA o serie de informa?ii, stabilind un profil de risc. Astfel, un tân?r de 25 de ani, cu doar câ?iva ani de experien?? auto ?i o ma?in? puternic?, va pl?ti mai mult decât o persoan? de 40 de ani, cu o ma?in? medie, care beneficiaz? de reduceri semnificative. În acela?i timp, societ??ile de asigur?ri ofer? reduceri de pân? la 25% pentru pensionari.

3) Tarifele RCA sunt stabilite în baza unor calcule actuariale

Pentru a în?elege ra?iunea care st? la baza major?rii tarifelor este nevoie s? în?elegem ?i c? pre?urile nu sunt stabilite arbitrar, ci în baza unor calcule care implic? o serie de factori foarte importan?i:

• În ultimii ani românii au început s? c?l?toreasc? mai mult în str?in?tate cu ma?ina personal?.

? începând cu anul 2007, prin încheierea oric?rei poli?e RCA, un posesor auto cump?r? atât asigurarea pentru r?spundere civil? auto valabil? pe teritoriul României, cât ?i poli?a “Carte Verde”. Astfel, România s-a aliniat la normele europene în privin?a sistemului “Carte Verde”, iar ?oferii beneficiaz? de acoperire atât în ?ar?, cât ?i în afara teritoriului acesteia.

• Pagubele rezultate în urma unui accident sunt mult mai mari decât în trecut. Desp?gubirile pentru v?t?m?ri corporale au devenit ?i ele o problem? în ultima perioada, cu atât mai mult cu cât ne putem confrunta cu un accident nu doar în România, ci mai ales în alte state membre UE.

? au crescut limitele desp?gubirii pentru poli?ele RCA în ultimii cinci ani de 6,6 ori, pân? la 500.000 EUR pe eveniment, iar cele pentru v?t?m?ri corporale au ajuns în acest an pân? la 2,5 mil. EUR pe eveniment. Acestea vor atinge 1 mil. EUR, respectiv 5 mil. EUR pân? în 2012.

• Num?rul ma?inilor din România a crescut anul trecut cu 5%, la peste 5,32 milioane de vehicule, din care 80% sunt autoturisme. În acela?i timp, starea drumurilor la noi în ?ar? s-a deteriorat semnificativ

? num?rul de accidente în România este în continu? cre?tere, în vreme ce în ??rile din vest este în sc?dere.

• De necontestat este faptul c?, în ultimii ani, ma?inile pe care le întâlnim zilnic în trafic sunt mai scumpe

? repararea acestora în urma unui accident necesita sume semnificativ mai mari.

4) 90% dintre ?oferi vor pl?ti mai pu?in pentru poli?ele de asigurare RCA
Prin implementarea sistemului Bonus – Malus începând cu 1 ianuarie 2010, asigura?ii care nu au înregistrat daune vor beneficia de reduceri ale primei de asigurare, în timp ce aceia care au provocat accidente vor avea parte de major?ri de prim?.
Conform num?rului de dosare de daun? avizate anul trecut pe segmentul RCA, rezult? c? doar un procent cuprins între 5 ?i 10% dintre asigura?i vor fi penaliza?i, în timp ce restul de 90% vor beneficia de reduceri.

Mai multe detalii referitor la asigurarea de tip RCA, la sistemul bonus-malus pot fi accesate pe www.asigurareamasinilor.ro ?i www.constatulamiabil.ro

19.02.2010. 12:13


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password