PMS Tg.Jiu/”Stop prejudecăţilor! Integrarea şi resocializarea prin iniţiativă în teritoriu”

În data de 22 noiembrie a.c., între orele 09,30- 18,00, la sediul Facult??ii de drept din cadrul Universit??ii „Titu Maiorescu” din Târgu Jiu, Penitenciarul Târgu Jiu în parteneriat cu prim?ria Alimpe?ti, Asocia?ia Europrotector România – Regiunea S-V Oltenia ?i Asocia?ia ADHOC MEDITERRANEE – FRAN?A, va organiza conferin?a local? cu participare interna?ional? ”Stop prejudec??ilor! Integrarea ?i resocializarea prin ini?iativ? în teritoriu”.

Obiectivul principal al acestui proiect îl constituie mobilizarea unui parteneriat public – privat, care s?-?i concentreze eforturile în vederea reintegr?rii pe pia?a muncii a persoanelor institu?ionalizate într-o unitate de de?inere, concentrarea mijloacelor existente asupra necesit??ilor specifice, cu ajutorul unei metodologii comune tuturor partenerilor locali pentru integrarea persoanelor private de libertate prin ocupare. Rezultatul a?teptat în cadrul acestui proiect este educarea persoanelor private de libertate în spiritul responsabilit??ii, al respect?rii mediului înconjur?tor, al ordinii universale, ?i în particular a regulilor, normelor ?i orarului zilnic, de a valorifica formarea ?i cuno?tin?ele dobândite în timpul deten?iei ?i de a facilita accesul la formare ?i pe pia?a muncii, precum ?i facilitarea reinser?iei sociale a persoanelor private de libertate prin schimbarea atitudinii, înl?turarea par?ial? a prejudec??ilor membrilor comunit??ii fa?? de semenii lor ce execut? pedepse privative de libertate.
Promovarea obiectivelor proiectului în rândul institu?iilor cu atribu?ii în reintegrarea persoanelor private de libertate prin interven?ii specifice atât în perioada deten?iei cât ?i postdeten?ie, urm?re?te stabilirea de leg?turi care s? faciliteze buna derulare a proiectelor ulterioare.
Pentru informa?ii suplimentare desemn?m ca persoan? de contact pe dna. Subinspector Simona DUMITRIU ofi?er secretariat – purt?tor de cuvânt , telefon 0253-211182, 0253-216290,interior 137 sau 146, fax 0253-219438,mobil 0749 213861 e-mail: purtatorctgjiu@dgp.ro

Comisar de penitenciar Constantin B?L?
Director Penitenciarul Tg-Jiu

18.11.2010. 13:05


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password