PMS Tg.Jiu/Persoanele private de libertate, in slujba protectiei mediului inconjurator

În data de 31 martie 2011., între orele 09.00 – 18.00, la sediul Prim?riei din localitatea Polovragi, Penitenciarul Târgu Jiu, partener nr. 1 în cadrul proiectului ”Persoanele private de libertate, in slujba protectiei mediului inconjurator, pentru cresterea competitivitatii si a atractivitatii teritoriilor”, în parteneriat cu Prim?ria Alimpe?ti – partener nr.2 , Asocia?ia Europrotector România – Regiunea S-V Oltenia – partener nr 13 ?i Asocia?ia ADHOC MEDITERRANEE – FRAN?A- partener nr 15, va organiza conferin?a local? cu tema : ” Parteneriatul PENITENCIAR – PRIM?RIE. Primarul – factor de schimbare a mentalit??ii comunit??ii, de prevenire a marginaliz?rii ?i excluziunii sociale a persoanelor private de libertate”. Obiectivul principal al acestui proiect îl constituie mobilizarea unui parteneriat public – privat, care s?-?i concentreze eforturile în vederea reintegr?rii pe pia?a muncii a persoanelor institu?ionalizate într-o unitate de de?inere, promovând egalitatea de ?anse ?i sprijinind persoanele vulnerabile, private de libertate, prin implicarea lor în activit??i de voluntariat, ce au ca finalitate diminuarea marginaliz?rii ?i excluziunii sociale a acestora, educarea în spiritul responsabilit??ii, al respect?rii mediului înconjur?tor, facilitarea reinser?iei sociale a lor prin schimbarea atitudinii ?i înl?turarea par?ial? a prejudec??ilor membrilor comunit??ii fa?? de semenii lor ce execut? pedepse privative de libertate.
Activit??ile organizate în acest proiect au la baz? cooperarea la nivel interregional ( nu numai între cele 6 penitenciare partenere ?i între prim?riile implicate în proiect ), dar ?i cooperarea transna?ional? (prin partenerii ADHOC MEDITERRANEE ?i AFPA), ?i ajut? la consolidarea leg?turii interior-exterior, promovând voluntariatul, incluziunea ?i coeziunea social?, creându-se astfel leg?turi sociale ?i acordul între membrii societ??ii asupra unor responsabilit??i comune, presupunând c? to?i oamenii sunt capabili de participare la via?a economic? ?i pot beneficia de bunurile ei, necesitând toleran??, recunoa?tere ?i solidaritate.
Promovarea obiectivelor proiectului în rândul institu?iilor cu atribu?ii în reintegrarea persoanelor private de libertate , prin interven?ii specifice atât în perioada deten?iei cât ?i în perioada post-deten?ie, urm?re?te stabilirea de parteneriate care s? faciliteze ini?ierea unor noi proiecte viitoare.

Comisar de penitenciar Constantin B?L?
Director Penitenciarul Tg-Jiu

03.04.2011. 16:09


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password