PMS Tg Jiu/Lambu Sorin premiat la nivel national pentru „Povestea mărului”.

În perioada octombrie-decembrie 2010, în 29 unit??ile penitenciare din ?ar? au fost organizate ?i derulate activit??i aferente proiectului „Poveste de Cr?ciun” care a avut ca obiectiv principal încurajarea men?inerii leg?turii dintre persoanele private de libertate ?i copii acestora, prin intermediul unor canale de comunicare inedite. La acest proiect au participat 172 de persoane private de libertate ?i au fost înregistrate 180 de povestiri, 37 dintre acestea fiind crea?ii originale.
Pentru desf??urarea acestor activit??i au fost implicate importante resurse umane din unit??ile penitenciare (educatori, psihologi, asisten?i sociali, preo?i, agen?i tehnici, lucr?tori sector vizit?), cât ?i colaboratori externi (reprezentan?i ai posturilor locale de radio ?i tv, reprezentan?i ai cultelor religioase, D.G.A.S.P.C., biblioteci jude?ene, inspectorate ?colare).
De?i ini?ial au fost propuse doar 2 categorii de premii, datorit? materialelor primite, a calit??ii ?i modului în care au fost realizate, pentru r?spl?tirea efortului celor implica?i, Administra?ia Na?ional? a Penitenciarelor a acordat premii la urm?toarele sec?iuni:
? Cea mai emo?ionant? poveste;
? Cel mai emo?ionant mesaj;
? Cea mai inedit? poveste;
? Cel mai educativ mesaj;
? Cea mai bun? crea?ie proprie;
? Cel mai bun povestitor;
? Premiu pentru întreaga echip?;
? Premiu pentru ini?iativ?.
La Penitenciarul Târgu Jiu proiectul a fost coordonat de inspector de penitenciare Mirela Brânzan – ofi?er psiholog ?i au participat 6 persoane private de libertate care au înregistrat pove?ti ce au fost difuzate prin intermediul unui post local de radio. Lambu Sorin este cel care a fost desemnat unul dintre cei trei câ?tig?tori la nivel na?ional ai premiului la sec?iunea „Cel mai educativ mesaj” pentru „Povestea m?rului”.
Administra?ia Na?ional? a Penitenciarelor va dona CD-urilor cu înregistr?rile pove?tilor Direc?iei Generale de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului din Bucure?ti, precum ?i centrelor de reeducare ?i penitenciarelor de minori ?i tineri.
Comisar de penitenciare Constantin B?L?
Director Penitenciarul Târgu – Jiu
Comisar de penitenciare Ion POPESCU
Director economico-administrativ Penitenciarul Târgu – Jiu

11.02.2011. 18:18


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password