PMS Tg Jiu/ Cursuri de calificare pentru persoanele private de libertate

Penitenciarul Târgu Jiu în parteneriat cu Agen?ia Jude?ean? pentru Ocuparea For?ei de Munc? Gorj va organiza pe parcursul anului 2011 mai multe cursuri de calificare pentru persoanele private de libertate, dup? cum urmeaz? :
– 4 cursuri pentru calificarea în meseria de confec?ioner articole din piele ?i înlocuitori;
– 2 cursuri pentru calificarea în meseria de cresc?tor de animale,
– 2 cursuri pentru calificarea în meseria de zidar – pietrar-tencuitor;
– 2 cursuri pentru calificarea în meseria de buc?tar.
În anul 2010 un num?r de 135 de persoane private de libertate au absolvit cursuri de calificare profesional?.
Formarea profesional? a persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate se realizeaz?, în func?ie de op?iunile ?i aptitudinile lor, prin cursuri de calificare ?i recalificare, stabilite de administra?ia penitenciarului împreun? cu Agen?ia Na?ional? pentru Ocuparea For?ei de Munc? sau cu structurile teritoriale ale acesteia. În certificatul de absolvire nu se fac men?iuni cu privire la desf??urarea cursurilor în stare de de?inere.
În conformitate cu prevederile legii 275/2006 privind executarea pedepselor ?i a m?surilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, modificat? ?i completat? prin legea 83/2010 – persoanelor private de libertate li se consider? 30 de zile executate pentru absolvirea unui an ?colar sau pentru absolvirea unui curs de calificare ori recalificare profesional?.
Activit??ile educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologic? ?i asisten?? social? se organizeaz? în fiecare penitenciar ?i au ca scop reintegrarea social? a persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate. Principalul obiectiv îl constituite armonizarea nevoilor individuale ale persoanelor private de libertate cu oferta de interven?ie recuperativ? ?i a?tept?rile comunit??ii, punându-se accentul pe identificarea nevoilor individuale ale persoanelor aflate în custodie, realizat? prin evaluarea psihologic?, social? ?i educa?ional? sistematic? a popula?iei penitenciare.

Comisar de penitenciare Constantin B?L?
Directorul Penitenciarului Târgu Jiu

03.02.2011. 09:30


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password