PMS Tg JIU/„ Activitaţea desfăşurata de Administraţia Penitenciarului Târgu Jiu în anul 2010”

În data de 12.01.2011 s-a desf??urat „ Analiza activit??ii desf??urate de Administra?ia Penitenciarului Târgu Jiu în anul 2010” în prezen?a domnului comisar ?ef de penitenciare Marian Stancovici – directorul Direc?iei Siguran?a De?inerii ?i Regim Penitenciar din cadrul Administra?iei Na?ionale a Penitenciarelor. La bilan?ul activit??ii au participat prefectul jude?ului Gorj, domnul prof.univ.dr.Liviu Andrei ?i reprezentan?ii din cadrul Inspectoratului Jude?ean de Poli?ie Gorj, Inspectoratului Jude?ean de Jandarmi Gorj, Poli?ia Local? Târgu Jiu, Serviciului de Telecomunica?ii Speciale Gorj, precum ?i domnii judec?tori Claudiu M?rgulescu ?i Mihai Pistol – judec?tori delega?i la Penitenciarul Târgu Jiu.
Respectarea libert??ilor ?i drepturilor fundamentale ale persoanelor private de libertate, impune conjugarea eforturilor ?i posibilit??ilor noastre prin colaborare cu alte institu?ii menite s? sus?in? îndeplinirea obiectivului primordial privind asigurarea legalit??ii de?inerii.
Anul 2010 poate fi caracterizat prin continuarea reformelor în ceea ce prive?te sistemul penitenciar prin adoptarea, modificarea ?i completarea unor texte legislative, cele mai importante fiind:
? Adoptarea Legii 83 din 19.05.2010 ?i a Hot?rârii de Guvern nr.1113 din 03.11.2010 s-a modificat ?i completat Legea 275 din 2006 privind executarea pedepselor ?i a m?surilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal cu prevederi europene moderne .
? OMJ 1676/C/24.06.2010 – Regulamentul privind siguran?a locurilor de de?inere din subordinea ANP
În ceea ce prive?te textele normative adoptate de directorul general al Administra?iei Na?ionale a Penitenciarelor , enumer?m:
? Decizia nr. 342/10.03.2010 privind acordarea dreptului la pachet ?i vizit? pentru persoanele private de libertate pe baza unei program?ri prealabile
? Decizia nr. 383/20.04.2010 privind cump?rarea, p?strarea ?i folosirea de calculatoare de c?tre persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate.
Efectivul persoanelor încarcerate în Penitenciarul Târgu Jiu a suferit o sc?dere în aceast? perioad?, motivat? de sc?derea num?rului infrac?iunilor s?vâr?ite la nivelul jude?ului Gorj, dar ?i reprofil?rii unit??ilor din sistemul penitenciar, având în custodie persoane private de libertate ce sunt repartizate în regimurile de executare semideschis ?i deschis.
La începutul anului 2010 am avut un efectiv de 416 persoane private de libertate ?i l-am încheiat cu 380, efectivul mediu rulat fiind de 413. Regimurile de executare care se aplic? la Penitenciarul Târgu Jiu sunt cel deschis ?i semideschis.
Pe întreg parcursul anului 2010 s-au desf??urat programe de diminuare a agresivit??ii, reabilitare comportamental? ?i atitudinal?, de dezvoltare personal?, comunicare eficient? ?i combatere a ideilor ira?ionale, programe destinate persoanelor cu afec?iuni psihice, persoanelor vârstnice, programe pentru reducerea recidivei în abuzurile sexuale, programe destinate persoanelor cu antecedente în toxicomanie. Toate acestea au urm?rit diminuarea ponderii consecin?elor negative a comportamentelor cu risc individual pentru persoanele aflate in deten?ie. În anul 2010 s-a realizat un num?r de 847 consilieri psihologice, 152 de consilieri sociale, 289 evalu?ri sociale ?i 605 consilieri individuale. S-au organizat 88 activit??i în comunitate cu caracter cultural, artistic, moral-religios, de ecologizare, voluntariat ?i sportiv. Începând cu anul ?colar 2010, în Penitenciarul Târgu Jiu se desf??oar?, pe lâng? înv???mântul primar ?i înv???mântul gimnazial. În anul ?colar 2010-2011 au fost înscrise 60 persoane la ciclul primar ?i gimnazial , un sprijin permanent în activitatea de ?colarizare constituindu-l Inspectoratul ?colar Jude?ean Gorj ?i domnul înv???tor Jianu Mihai.
Din luna iulie 2010 a început implementarea Proiectului strategic „Persoanele private de libertate, în slujba protec?iei mediului înconjur?tor, pentru cre?terea competitivit??ii ?i a atractivit??ii teritoriilor”, proiect cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, al c?rui beneficiar este Penitenciarul Targso
r
În anul 2010 au fost încheiate ?i continuate protocoalele de colaborare ?i parteneriatele cu 29 institu?ii locale ?i reprezentan?ii ai societ??ii civile, dintre care enumer?m: Biblioteca Jude?ean? „Cristian Tell”, Universitatea “Titu Maiorescu”, Universitatea „Constantin Brâncu?i”, Colegiul „Tudor Vladimirescu”, Colegiul Na?ional „George Co?buc” din Motru, ?i s-a continuat colaborarea cu: Centrul de Prevenire, Evaluare ?i Consiliere Antidrog Gorj; Direc?ia de S?n?tate Public? Gorj; Direc?ia General? de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului Gorj; Serviciul Public Comunitar de Eviden?? Informatizat? a Persoanelor Gorj; Muzeul Jude?ean „Alexandru ?tefulescu”;Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”; Palatul Copiilor; Direc?ia pentru Sport a Jude?ului Gorj; Liceul cu Program Sportiv, ARAS , Funda?ia Omenia „M?l?escu”, AJOFM, Serviciul de Proba?iune de pe lâng? Tribunalul Gorj, ?.a. , c?rora le mul?umim.
Misiunea sistemului penitenciar const? în asigurarea custodiei sigure a persoanelor private de libertate, men?inerea ordinii, disciplinei ?i controlului unui mediu sigur în locurile de de?inere, în condi?ii care s? respecte demnitatea uman? ?i s? u?ureze integrarea în societate, în strâns? concordan?? cu normele interna?ionale în materie execu?ional? penal?. Prin prisma elabor?rii strategiilor fundamentale, managementul sistemului penitenciar a permis racordarea sistemului na?ional la cel european, iar resocializarea ?i integrarea în societate a persoanelor private de libertate parcurge procesul de educa?ie c?tre integrabilitate.

Comisar de penitenciare Constantin B?L?
Directorul Penitenciarului Târgu Jiu

12.01.2011. 15:00


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password