Penitenciarul Tg.Jiu /Investeste in oameni!

Penitenciarul Târgu Jiu în calitate de partener în cadrul Proiectului ”Persoane private de libertate, în slujba protec?iei mediului înconjur?tor, pentru cre?terea competitivit??ii ?i a atractivit??ii teritoriilor”, proiect cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investe?te în oameni! – a organizat în data de 22 martie a.c. o întâlnire de lucru cu reprezentan?ii prim?riilor Scoar?a, Ro?ia de Amaradia, Polovragi, Alimpe?ti, Benge?ti Ciocadia ?i Bumbe?ti Pi?ic pentru a se stabili calendarul de desf??urare a activit??ilor voluntare cu persoanele private de libertate, în cadrul comunit??ilor amintite pentru perioada 01 – 30.04.2011 ( lucr?ri de igienizare, defri?are, decolmatare ?i plantare arbori).
Conducerea Penitenciarului Târgu Jiu a prezentat participan?ilor la aceast? întâlnire Ordinul ministrului de justi?ie nr. 420/C/2011 privind condi?iile în care persoanele condamnate pot presta munc? pe baz? de voluntariat .
Miercuri, 23 martie a.c., începând cu ora 14,00, la sediul Facult??ii de Drept din cadrul Universit??ii „Titu Maiorescu” din Târgu Jiu, va avea loc o manifestare dedicat? „Zilei Interna?ionale a Francofoniei” , manifestare la care vor participa, al?turi de studen?i ?i cadre didactice, ?i 28 de persoane private de libertate . Special pentru acest eveniment, persoanele private de libertate au preg?tit inedite momente artistice, ce presupun interpretarea unor poezii proprii sau ale unor poe?i locali, fragmente umoristice si muzicale. Preg?tirea momentului poetic si artistic s-a desf?surat sub îndrumarea educatorilor din cadrul Serviciului Educa?ie ?i Asisten?? Psihosocial? din cadrul Penitenciarului Târgu Jiu ?i a domnului înv???tor Mihai Jianu. Manifestarea cultural? “Poezie ?i francofonie” se desf??oar? sub deviza “Trebuie s? fim capabili s? dialog?m, pentru a avea o lume mai bun?, pentru a promova realiz?rile locale”
.
Prin acest proiect se urm?re?te promovarea dialogului cultural în spa?iul educativ francofon, la care România participa din 1993, ?i stimularea particip?rii împreun? a profesorilor ?i studen?ilor, al?turi de persoanele private de libertate la proiecte de cooperare comunitar?, dezvoltând abilit??ile participan?ilor pentru comunicarea intercultural? ?i resocializarea acestora.

23.03.2011. 09:38


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password