Partidul Noua Generaţie: Comunicat de presă

„Nefiind un traseist politic, precum Dan Ilie Morega, ?i Pantelimon Manta, am condus judetul Gorj, timp de dou? legislaturi în calitate de pre?edinte al Consiliului Jude?ean Gorj 8 ani de zile ?i 6 ani de zile ca parlamentar de Gorj, legându-mi numele de numeroase realiz?ri de prestigiu, în folosul cet??enilor jude?ului Gorj, printre care succint amintesc câteva: înfiin?area Universit??ii „Constantin Brâncu?i”, din Tg Jiu, cu peste 10 specializ?ri, înfiin?area Teatrtrului „Elvira Godeanu”, amenajarea Muzeului de Arta, din Parc, înfiin?area ?colii de Jandarmerie de la Bumbe?ti Jiu, a sta?iei de hemodializ?, din Spitalul Judetean Gorj, modernizarea ?i diversificarea sistemului de înv???mânt preuniversitar ?i amenajarea institu?iilor ?colare ?i sanitare din jude?, modernizarea re?elei de drumuri, precum ?i introducerea apei curente ?i a gazelor, în peste 15 localitati ale jude?ului Gorj, mai ales în zona Motru, Tismana ?i Novaci,

M? simt obligat s? aduc la aduc la cuno?tin?a gorjenilor, cu regret c? am luat hot?rârea s? p?r?sesc Partidul Social Democrat ?i organiza?ia P.S.D.Gorj, de?i sunt membru fondator al acestora, contribuind din plin la consolidarea lor, asigurându-le conduceri responsabile ?i respectabile, în fiecare localitate.

A?a se întâmpl? când copiii iresponsabili ?i necuvincio?i, precum Florin Cârciumaru, Ion C?linoiu, Ion Florescu, Victor Ponta ?i al?ii î?i alung? p?rin?ii din propia-i clas? politic?, (P.S.D). înfruptându-se cu neru?inare din merindele pentru procurarea c?rora s-au dovedit a fi neputincio?i, r?i si aroganti.

Venind la „masa gata pus?”, hr?p?re?ii nes?tui, cu sprjinul ?i netrebnicia unora de la centru, au uitat s? se mai ridice, considerând c? e mai u?or s?-?i însu?easc? munca alora decât s? munceasc? ei.

Unii, de o obr?znicie rar întâlnit?, chiar ?i la profitorii notorii, î?i permit s? eticheteze, pe cei care au muncit cu d?ruire pemntru gorjeni, drept „baroni locali”, f?r? a preciza îns? c? ei , domnul Deputat, scorul, domnul Senator ?i so?ia doamna, Europarlamentar?, au transformat P.S.D. într-un „partid de familie”, ?ipând cât îi ?ine gura c? s-a teminat cu „ga?ca lui N?stase”, dar nu uit? s? culeg? scamele de pe ?inuta acestuia, dup? ce a fost ales, precum c??elu?ul lui Pavlov, în a?teptarea osciorului aruncat.

Atitudini dezgust?toare, josnice, murdare, la care daca se mai adaug? ?i h?ituirea organizat?, ?i bine înscenat? de „speciali?tii de la centru”, în intocmirea de dosare penale, mai r?u ca pe timpul legionarilor, se poate lesne în?elege de ce nu mai e posibil s? stea în P.S.D.

Se pare c? pre?edintele B?sescu a tot vorbit de „spiritul de echipa”, dar P.S.D.-i?tii nu mai pot în?elege specifica?ia acesti no?iuni ?i nici nu au înv??at nimic de la B?sescu, ce înseamn? munca în echip? sau protejarea colegilor.

Iat? de ce am luat hot?rârea de a face o politic? curat?, în spiritul credin?ei în Dumnezeu ?i al drept??ii, mergând acolo, unde oamenii s-a dovedit a fi deschi?i, apropia?i ?i responsabili în aplicarea unui program corect.

In timp ce în P.S.D. s-au specilizat în a s?pa permanent pozi?iile altuia, urm?rind numai scopuri distructive ?i p?tima?e. În Partidul Noua Genera?ie Cre?tin-Democrat oameni sunt dispu?i s?-?i sacrifice propriile interese pentru consolidarea ?i dezvoltarea partidului, în continu? cre?tere. Exemplu personal al liderului Gigi Becali, bun?tatea sufleteasc? a acestuia, ra?iunea ?i spiritul de întrajutorare menifestat, pare c? a electrizat to?i membrii acestui partid. Becali este omul care a dovdit c? poate s? realizeze pentru oameni ceea ce nu a fost în stare un Guvern în func?iune, pe perioada întregului mandat.

Noua Generatie, trebuie s? devin? un imbold, o ?int? spre care s? n?zuiasca mai ales tinerii, îngrijora?i tot mai mult de viitorul lor. Partidul Noua Genera?ie este Partidul Viitorului.

Am crezut c? exist? în rândul colegilor mei de la PSD m?car r?m??ite de bun simt încât s? fi aplanat o discu?ie, lipsit? de importan?? dar care s? dovedeasc? c? ei care sunt mo?tenitorii unei organiza?ii prestante, beneficiaz? de fapt de munca pe care a facut-o Nicolae Mischie.

Nicolae Mischie ?i echipa pe care o vede?i le va dovedi c? îi vor surclasa într-o prioad? relativ scurt? de timp. Promitem s? desf??uram o lupta sus?inut?, corecta, ?i în limitele sportivit??ii care ne caracterizeaz?. Sigur respect?m toate normativele, avem dezlegarea din partea pre?edintelui nostru, la colabor?ri, vom încerca s? refacem în întregime unitatea organiza?iei, ?i bineîn?eles s? insist?m acolo unde rezultatele au fost mai slabe”

12.03.2008. 06:28


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password