„Participarea tinerilor la guvernarea locală”

Asocia?ia Regional? pentru Dezvoltare Rural?  va lansa joi, 22 ianuarie, studiul ‘Participarea tinerilor la guvernarea local?’, care va avea loc la sala de sedin?? a Consiliulul Local Târgu-Jiu, loca?ia Primâria Târgu Jiu, orele 12 – 14.

 Scopul cercet?rii a avut trei dimensiuni:

(a)    de a în?elege nivelul de implicare a tinerilor in activitatea social?, de a ob?ine informa?ii cu privire la gradul de cunoa?tere de c?tre tineri a drepturilor de care beneficiaz? ?i a constientiz?rii valorii ad?ugate pe care o are participarea la procesul de guvernanre local?;

(b)   de a surprinde m?sura în care tinerii particip? la activit??i extra-curriculare oferite de c?tre ?coala;

(c)    de a analiza nivelul de cunoa?tere ?i de preg?tire al func?ionarilor publici, al ale?ilor locali, ?i al cadrelor didactice vis-a-vis de cadrul normativ Comunitar care reglementeaz? participarea tinerilor la guvernarea locala ?i la activit??ile extra-curriculare

Ac?iunea s-a desf??urat pe un e?antion de 12 localit??i rurale ?i urbane din jude?ul Gorj în perioada decembrie 2007- iunie 2008, având ca ?i grup ?int? un numar de 342 elevi, 70 de profesori, 52 de func?ionari publici ?i 12 primari.

Studiul a fost derulat în cadrul proiectului « Community Youth Network for Active Citizenship – Educa?ia extra-curricular?- premiz? pentru cet??enia activ? local? » cu finan?are din partea Consiliului Europei ?i Agen?iei Na?ionale pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor-ANSIT.

Studiul prezent se înscrie în programul strategic, Parteneriat Strategic pentru Cet??enie Activ? Local? derulat de c?tre ARDR în perioada 2007-2009 în 12 comunit??i din jude?ul Gorj.

La acest eveniment sunt a?tepta?i s? participe reprezentan?i ai ?colilor, sectorului public, media locala, partidele politice ?i  sectorul non-guvernamental din jude?ul Gorj.

 (A.D.)

21.01.2009. 06:35


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password