Parteneriat pentru sănătatea şi securitatea la locul de muncă

Începând cu data de 1 iunie 2010, S.C. Lafarge Agregate Betoane S.A. deruleaz? proiectul „Nou? ne pas?” – angaja?i ?i angajator, împreun? pentru s?n?tate ?i securitate la locul de munc?, selectat spre finan?are în cadrul Programului Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007 – 2013, cofinan?at din Fondul Social European.
Proiectul, cu o durat? de 12 luni, are ca obiectiv prevenirea riscurilor pentru s?n?tate ?i securitate în munc? pentru cei 340 de angaja?i ai companiei, prin informarea ?i formarea acestora.
Activit??ile în cadrul proiectului se vor desf??ura la sediul companiei, precum ?i în toate punctele de lucru ale acesteia din jude?ele Constan?a, Ia?i, Prahova, Dâmbovi?a, Giurgiu, C?l?ra?i, Bucure?ti, Prahova, Buz?u, Neam?, Suceava, Harghita, Covasna, Bra?ov, Bistri?a N?s?ud, Maramure?, Dâmbovi?a ?i Gorj.
Acest proiect se încadreaz? în politica de s?n?tate ?i securitate a companiei care vizeaz? organizarea de evenimente informative ?i traininguri cu angaja?ii ?i subcontractorii dar ?i întâlniri cu autorit??ile locale ?i na?ionale.
România de?ine un loc de frunte în cadrul Lafarge prin rezultatele pe care le are în domeniul s?n?t??ii ?i securit??ii în munc?, activitatea de agregate ?i betoane din România f?când parte pentru al treilea an consecutiv din Clubul de Excelen?? în S?n?tatea ?i Securitatea în Munc? al Grupului. Anul acesta se s?rb?toresc 6 ani de la ultimul accident, iar câteva dintre punctele de lucru Lafarge au s?rbatorit deja 11 ani de când nu s-a petrecut niciun accident.
Astfel, anual, la nivelul companiei se deruleaz? evenimente precum zilele por?ilor deschise, sesiuni de cre?tere a nivelului de con?tientizare ?i campanii de comunicare pe tema securit??ii ?i s?n?t??ii pentru angaja?i, familiile acestora, subcontractori ?i comunit??ile locale din vecin?tatea punctelor noastre de lucru.

Divizia de Agregate Betoane a Grupului Lafarge prezent? în 36 de ??ri ale lumii, num?r? 23.552 de angaja?i, care î?i desf??oar? activitatea în aproximativ 597 de cariere ?i balastiere, 1.176 sta?ii de betoane ?i 100 sta?ii de asfalt.
În România, activitatea de agregate ?i betoane a Grupului este reprezentat? de societ??ile Lafarge Agregate Betoane, Lafarge Comnord, Lafarge Betoane, GHM MixBeton ?i Cariere Plus, care activeaz? în mai mult de jum?tate din jude?ele ??rii ?i opereaz? în 17 sta?ii de betoane, 7 cariere, 6 balastiere, 1 depozit de agregate, num?rând în prezent 340 de angaja?i.
Politica Lafarge Agregate Betoane este una pe termen lung ?i are ca scop dezvoltarea industriei materialelor de construc?ii ?i a pie?elor na?ionale ?i locale, fapt dovedit de investi?iile masive realizate într-un timp relativ scurt.

01.07.2010. 14:00


EU 26.07.2010. 17:44

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password