Parteneriat educational-Lafarge şi Ambasada Franţei în România

Lafarge România se al?tur? din 2011 programului de parteneriat pe care Ambasada Fran?ei îl propune în România companiilor care sprijin? formarea tinerilor angaja?i. Astfel, acordul de asociere dintre cele dou? organiza?ii ofer? tinerilor ingineri, angaja?i Lafarge, posibilitatea de a efectua un program de masterat nivel 2 în Fran?a, pe o perioad? de 6 luni, urmând ca dup? terminarea studiilor academice s? continue formarea înca un semestru în cadrul opera?iunilor Lafarge din România.

Programul demareaz? în luna octombrie 2011, iar candida?ii selecta?i din interiorul companiei vor beneficia de o preg?tire în inginerie industrial?: procese industriale ?i mentenan??/între?inere echipamente ?i instala?ii industriale. Specializarea dureaz? 12 luni împ?r?ite în dou? semestre din care: în prima jum?tate masteranzii vor urma cursurile la o universitate din Fran?a, iar în a doua jum?tate î?i vor efectua stagiul într-unul din punctele de lucru din România.

Candida?ii selecta?i pentru acest program de formare, co-finan?at de Lafarge, primesc statutul de bursier al Guvernului Francez (BGF), calitate în care beneficiaz? de o indemniza?ie lunar? la care se adaug? acoperirea cheltuielilor de înscriere, protec?ie social? ?i de facilit??i pentru cazare într-un campus universitar.

„Parteneriatul dezvoltat împreun? cu Ambasada Fran?ei în România are la baz? dorin?a de a le oferi un sprijin tinerilor români talenta?i care î?i doresc o carier? pe termen lung în domeniul nostru de activitate, un alt tip de experien?? academic?. Faptul c? le asigur?m un stagiu de formare practic? ?i posibilitatea de a-?i continua activitatea în cadrul societ??ii noastre dup? terminarea studiilor în Fran?a, reprezint? o motiva?ie puternic? pentru ei ?i o real? oportunitate de dezvoltare pentru noi” a declarat Ilona Lixandru, Director Resurse Umane Lafarge România.

Dezvoltarea colaboratorilor este una dintre priorit??ile opera?ionale ale Grupului Lafarge. Politicile de resurse umane sprijin? formarea continu?, atragerea ?i re?inerea persoanelor talentate în interiorul organiza?iei. Ca o concretizare ?i în Romania a acestor preocup?ri, în 2011 vor fi selecta?i 2 angaja?i din departamentele opera?ionale urmând ca programul s? continue ?i în viitor, în func?ie de evaluarea rezultatelor ?i nevoile existente la momentul respectiv.

Acest tip de formare vine s? se adauge programelor interne în cadrul Lafarge – România (formare tehnic? ?i Scoala de Management), precum ?i celor existente în cadrul Diviziilor si Grupului (Lafarge University).

Despre Lafarge

În România, Lafarge activeaz? cu toate liniile sale de activitate: ciment, agregate, betoane, gips; are 40 de site-uri industriale ?i num?r? 1.300 de angaja?i. În 2009 a înregistrat o cifr? de afaceri de 270 de milioane de Euro.

Lafarge este lider mondial în industria materialelor de construc?ii, de?inând pozi?ii de vârf cu toate diviziile sale: Ciment, Agregate & Betoane ?i Gips. Având peste 78.000 de angaja?i în 78 de ??ri, Lafarge a înregistrat vânz?ri de 15,9 miliarde de euro în 2009.

În 2010 ?i pentru al ?aselea an consecutiv, Lafarge a fost clasificat? printre „cele mai durabile 100 de corpora?ii din lume”. Prin intermediul celui mai important centru de cercetare în domeniul materialelor de construc?ii din lume, Lafarge plaseaz? inova?ia în centrul priorit??ilor sale, într-un demers de a asigura construc?ii durabile ?i creativitate arhitectural?.

Informa?ii suplimentare sunt disponibile pe site-ul www.lafarge.com.

26.01.2011. 09:47


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password