Parlamentarii şi şefii judeţului, la sfat pentru a găsi soluţii

Pre?edintele Consiliului Jude?ean Gorj, Ion C?linoiu, împreun? cu ceilal?i membri ai conducerii institu?iei, s-a întâlnit vineri cu parlamentarii de Gorj pentru a o informare reciproc? asupra problemelor care au nevoie de solu?ionare urgent? la nivelul legislativului ?i al executivului. Au r?spuns invita?iei senatorii Toni Mihail Grebl? ?i Ion Ru?e?, deputa?ii Vasile Popeang?, Constantin Severus Militaru ?i Dan Ilie Morega. Victor Ponta, ministrul pentru rela?ia cu parlamentul, a fost singurul absent de la întâlnire el fiind nevoit? s? r?mân? la Bucure?ti, pentru a participa la ?edin?a de Guvern.

„Avem nevoie de dumneavoastr?, pentru a ne informa asupra proiectelor de lege importante, care vizeaz? administra?ia, reforma în domeniul energetic ?i programele de dezvoltare”, a precizat în deschiderea întâlnirii pre?edintele Ion C?linoiu. „Exist? dou? seturi de probleme care ne intereseaz? în mod deosebit: unele, extrem de urgente, legate de proiectul legii bugetului ?i de continuarea proiectelor de investi?ii prev?zute pentru acest an, iar altele legate de crearea cadrului legislativ pentru descentralizarea profund? a administra?iei publice locale, ca mijloc de satisfacere a intereselor cet??enilor, f?r? de care nu se pot dezvolta domenii întregi de activitate din jude?ul nostru, de?i contribuie substan?ial la constituirea produsului intern brut al ??rii”, a mai precizat acesta.

Bani pentru jude?

Sumele defalcate din taxa pe valoare ad?ugat? pentru echilibrarea bugetelor locale, necesare pentru anul 2009, se ridic? la valoarea de 114.234 mii lei. Sumele defalcate din taxa pe valoare ad?ugat? pentru finan?area cheltuielilor descentralizate la nivelul jude?elor au fost în anul 2008 de 32.059 mii lei, sum? ce a fost cheltuit? integral, iar pentru anul 2009, solicitarea se ridic? la 65.740 mii lei. Din aceast? surs? de venit se finan?eaz? centrele de asisten?? social? pentru persoanele cu handicap ?i protec?ia copilului, programul „Cornul ?i laptele”, serviciile de eviden?? a popula?iei, înv???mântul special ?i personalul neclerical. Au mai fost solicitate 266.116 mii lei sume din TVA pentru finan?area cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor, ora?elor ?i comunelor, 50.000 mii lei sume defalcate din TVA pentru finan?area drumurilor jude?ene ?i comunale ?i 95.300 mii lei sume defalcate din TVA pentru programul de dezvoltare a infrastructurii. Mai exist? solicit?ri pentru programul privind alimentarea cu ap? a satelor, pietruirea, reabilitarea ?i asfaltarea drumurilor de interes local, conform H.G. 577/1997, pentru programul privind alimentarea cu ap? la sate ?i locuin?e sociale, conform H.G. 687/1997, pentru programele de construire a locuin?elor sociale destinate chiria?ilor evacua?i din locuin?ele retrocedate dar ?i pentru tineri, pentru programul de construc?ie s?li de sport.

Dolean?e de la ,,deconcentrate”

În cadrul întâlnirii, au fost discutate ?i problemele ridicate de c?tre directorii serviciilor deconcentrate, care, în marea lor majoritate, nu pot dezvolta programe proprii de investi?ii, de?i desf??oar? activit??i aduc?toare de venit. Este cazul unit??ii jude?ene a Administra?iei Na?ionale a Îmbun?t??irilor Funciare ?i a Sistemului de gospod?rire a Apelor Gorj. Cu probleme asem?n?toare se confrunt? Inspectoratul ?colar Jude?ean, Autoritatea de S?n?tate Public? Gorj ?i Sec?ia de Drumuri Na?ionale Tg-Jiu. „Solu?ia, pentru to?i ace?tia, o reprezint? descentralizarea efectiv? a administra?iei publice, astfel încât bugetul de venituri ?i cheltuieli s? fie corelat ?i echilibrat pe plan local, iar profitul ob?inut s? poat? fi reinvestit”, a subliniat pre?edintele Consiliului Jude?ean Gorj. În acela?i context, au fost trecute în revist? ?i problemele agen?ilor economici din minerit ?i energie, probleme cunoscute ?i de parlamentarii gorjeni ?i care vor face obiectul sus?inerii puternice din partea acestora în cadrul legislativului.

Întâlnirile, o prioritate

Parlamentarii prezen?i la întâlnire, Toni Mihail Grebl?, Ion Ru?e?, Vasile Popeang?, Constantin Severus Militaru ?i Dan Ilie Morega au apreciat c? întâlnirile cu conducerea Consiliului Jude?ean Gorj sunt foarte importante pentru solu?ionarea problemelor de interes jude?ean ?i c? ele vor fi continuate, cel mai probabil, cu frecven?? lunar?. Acest lucru va permite urm?rirea punctual? a anumitor probleme ?i interven?ia, prin instrumentele prev?zute de lege, la nivel parlamentar ?i la Guvern. Pre?edintele Ion C?linoiu a mai spus c? în zilele urm?toare se va întâlni ?i cu ministrul Victor Ponta, persoana care poate furniza în cel mai scurt timp date cu privire la hot?rârile Executivului. (A.S.)

14.01.2009. 03:42


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password