Opcom acoperă 25% din necesarul de electricitate

În pia?a pentru ziua urm?toare (PZU – pia?a spot) volumul tranzac?iilor s-a men?inut la o
medie orar? de peste 1.000 MWh/h în luna noiembrie, în timp ce pe pie?ele contractelor
bilaterale tranzac?iile încheiate prin licita?ie public? sau electronic au cumulat cea mai
important? cantitate din anul în curs, se arat? întrun comunicat al Operatorului Pie?ei de
Energie Electric? din România (Opcom). Tranzactiile încheiate pe pie?ele administrate de
OPCOM, respectiv pe pia?a spot ?i pe pie?ele contractelor bilaterale pentru livrare în luna
noiembrie, totalizeaz? o cantitate de energie electric? de 1.084.166 MWh, echivalentul a
circa 25% din necesarul intern de electricitate estimat pentru aceast? lun?.
Astfel, tranzactiile spot s-au plasat în ultimele opt luni peste pragul de 15% din consum,
pentru luna de analiz? reprezentând echivalentul a 1.020 MWh/h. S-a p?strat ?i în
noiembrie 2010 procentul de varia?ie de 60% a volumului tranzac?iilor cu energie electric?
cu livrare în ziua urm?toare fa?? de aceea?i perioad? din anul precedent, tranzac?iile totale evoluând de la 460.230,490 MWh anul trecut, la 734.656,143 MWh în noiembrie 2010. În valori medii orare acestea au crescut de la 639,209 MWh/h la 1.020,356 MWh/h, cifre care, transpuse în ponderi din consumul estimat, indic? un plus de peste 6% al cotei spot corespunz?toare lunii noiembrie 2010 (16,52%) fa?? de cota de 10,26% stabilit? cu exact un an în urm?.
Pre?ul mediu corespunz?tor tranzac?iilor din luna noiembrie a fost de 169,36 lei/MWh
(39,46 euro/MWh), în sc?dere cu circa 10 lei/MWh fa?? de luna anterioar? (-5,75% în
moneda na?ional?, respectiv – 6,02% în moneda unic? european?). Pre?urile medii lunare
în pie?ele spot din Europa s-au plasat în luna noiembrie 2010 într-o marj? între 39
euro/MWh ?i 62 euro/MWh, media corespunz?toare Opcom, egal? cu limita inferioar? a
marjei de variatie, 39,46 euro/MWh, plasându-se la 20 de procente sub media european?, de 49,32 euro/MWh.
Tranzac?ii orare pe PZU, agregat la nivelul întregii pie?e, au variat într-o marj? între 684
MWh/h ?i 1.300 MWh/h. Statistic, circa 60% din volumele tranzac?ionate agregate la nivel
orar au dep??it pragul de 1.000 MWh/h, în timp ce sub nivelul de 700 MWh/h, echivalentul aproximativ a 11% din consumul mediu orar, s-au înregistrat 6 apari?ii în cele 720 de intervale orare ale lunii.
Încas?rile ?i pl??ile totale aferente tranzac?iilor pe PZU au totalizat, inclusiv TVA, 155,2
milioane lei (36,2 milioane euro).
Cifrele cumulate cu o lun? înaintea sfâr?itului de an indic? pentru analiza comparativ? la
nivelul primelor 11 luni o majorare cu 35%, volumul mediu tranzac?ionat orar crescând de
la o medie de 722,816 MWh/h în ianuarie-noiembrie 2009, la o medie de 975,192 MWh/h
în ianuarie-noiembrie 2010. Corespunz?tor, cota tranzac?iilor spot în consumul intern a
câ?tigat aproape patru procente în primele 11 luni ale anului, evoluând de la 12,77% în
ianuarie-noiembrie 2009, la 16,52% în ianuarie-noiembrie 2010. Pre?ul mediu a evoluat de la 143,94 lei/MWh (33,98 euro/MWh) la 155,06 lei/MWh (36,90 euro/MWh).

Pre? mediu de circa 38 euro/MWh
PCCB si PCCB-NC: Rezultatele licita?iilor publice sau a celor de pe platforma electronic? a Pie?ei Centralizate a Contractelor Bilaterale cu Newgociere Continu? (PCCB-NC) s-au
concretizat în semnarea pe Pia?a Centralizat? a Contractelor Bilaterale (PCCB) a 5
contracte cu livrare în 2011 ?i tranzac?ionarea a 112 contracte standard de 1 MWh/h
s?pt?mânale pe PCCB-NC.
Rezultat al licita?iilor publice desf??urate în lunile anterioare, luna noiembrie indic? un
num?r de 15 câ?tig?tori din cei 36 de participan?i activi ?i 22 contracte încheiate,
echivalentul unei cantit??i de energie electric? de 348.390 MWh contractat?, la un pre?
mediu de 163,21 lei/MWh (38,25 euro/MWh) ?i reprezentând 7,90% în consumul estimat
al lunii noiembrie.
Tranzac?iile lunii noiembrie pe PCCB s-au materializat prin semnarea de contracte cu
derulare exclusiv în 2011, astfel c?, la nivelul anului în curs, livr?rile se men?in la valoarea
de 4,09 TWh, echivalentul a 7,83% din estimarea de consum pentru 2010, la un pre?
mediu anual de 164,02 lei/MWh (38,96 euro/MWh).
Pe platforma PCCB-NC a fost tranzac?ionat? ?i livrat? în luna noiembrie 2010 o cantitate
de 1.120 MWh, la un pre? mediu de 144,79 lei/MWh (33,73 euro/MWh), echivalentul a 112 contracte standard de tip s?pt?mânal cu livrare a energiei electrice în gol de sarcin?.
În vederea îndeplinirii cotei obligatorii pentru anul 2010 au fost achizi?ionate pân? în
prezent pe Piata Centralizat? a Certificatelor Verzi (PCCV) administrat? de Opcom un
num?r de 176.837 certificate verzi, echivalentul unei cote de circa 40% din certificatele
emise pentru 2010 pân? la data licita?iei. În sesiunea de tranzac?ionare din 17 noiembrie
2010, pentru care ?i-au exprimat interesul 33 participan?i dintre cei 115 înregistra?i pân? la
termenul limit? de ofertare, au fost achizi?ionate de c?tre furnizorii de energie electric? la
consumatorii finali 4.810 certificate verzi, la pre?ul de 232,36 lei/certificat (54,10
euro/certificat la cursul valabil pentru ziua de tranzactionare).

15.12.2010. 14:53


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password