O săptămână inedită la Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” din Târgu Jiu

În cadrul celei de a XIV – a edi?ie a „Festivalului Na?ional al ?anselor tale” – o s?pt?mân? a educa?iei permanente, sub genericul „Cet??ean roman,cet??ean european”- în perioada 18-24 noiembrie 2013, la Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” s-au derulat o serie de
evenimente
armonios integrate,
la nivelul fiec?rei arii curriculare, menite s? sus?in? procesul de înv??are continu?, s? determine, din partea educabililor, un comportament implicat, responsabil, motivat.

Astfel, în Amfiteatrul ”Gheorghe Catan?” al colegiului , a fost organizat?, de c?tre catedra de ?tiin?e economice, ac?iunea de promovare a firmelor de exerci?iu ”Concuren?? ?i competitivitate”, prin care elevii claselor a XI-a ?i-au pus în valoare cuno?tin?ele acumulate prin completarea de documente ?i realizarea de tranzac?ii, ?i-au format ?i consolidat deprinderi de inter-rela?ionare ?i lucru în echip?,de înv??are pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, sub coordonarea profesorilor Ciungu Cristina, Popescu Mihaela-Minela, Arsenie M?d?lina, Balo?in Viorica, Brânzan Claudia, Belega Cristina, C?lug?ru Narcisa, Du?escu Mirela, Giorgi Isabela, Popescu Melania Maria, Gomoi Mihaela, Nanu Petre, Priescu Augustina, Arjoca Veronica, Diaconu Nicolae.

Expozi?ia „Cromatic? european?” organizat? sub coordonarea prof. dr. Ioni??-Niculescu Mihaela ?i prof. dr. Ciungu Petre, a redat în manier? artistic? unitatea ?i diversitatea b?trânului continent, începuturile mitice ale Europei ?i valorile comune: toleran?a, egalitatea, solidaritatea ?i spiritul civic, iar desenele realizate de Ionela Diaconu, Loredana Ru?e?, Loredana Ilie, Lavinia Tîlvescu ?i Nicolae Bo?tinaru au reliefat ideea de apartenen?? la spa?iul comunitar, în configurarea c?ruia tratatul de la Maastricht – pus în aplicare acum 20 de ani, a avut un impact decisiv.

Pentru cunoa?terea adecvat? a drepturilor în U. E., elevi de la clasele: XII A, XI A, XI D ?i XI F, îndruma?i de prof. dr. Ciungu Petre ?i prof. dr. Ioni??-Niculescu Mihaela, au realizat o campanie de informare în rândul colegilor, prin distribuirea de pliante, contribuind astfel, la „înv??area” cet??eniei europene, promovând totodat? reale competen?e de comunicare, iar sub coordonarea prof. Dumitrescu Aurora, Richiter Adriana ?i Brânzan Claudiu au prezentat valorile democratice ?i tradi?iile religioase.

Catedra de matematic? a organizat concursul de prezent?ri power-point cu tema “Frumuse?ea matematicii în aplica?ii practice”, având ca obiectiv general folosirea no?iunilor de matematic? înv??ate în via?a cotidian?, dezvoltarea capacit??ilor elevilor de a opera cu informa?ia asimilat?, de a aplica, de a-?i jusifica afirma?iile ?i de a investiga ?i c?uta probleme ?i solu?ii de rezolvare a acestora, sub coordonarea profesorilor: Ciungu Petre,Calistrate Daniela, Borcan Mihaela, Dragomir Marijana, Stroie Marius, Sichitiu Ionel.

Activit??ile au fost întregite de sesiunea de referate, comunic?ri ?i prezent?ri power-point ale elevilor îndruma?i de profesorii Dan Aurelia Veronica, Jil?veanu Andreea, Bobina Carmen în limbile englez? ?i francez? , care a avut ca obiective dezvoltarea capacit??ii de comunicare ?i dialog a spiritului de competi?ie ?i fair play de con?tientizare a realit??ii europene.

A?adar o s?pt?mân? plin?, o s?pt?mân? în care elevi ?i profesori au conlucrat pentru realizarea unui demers educativ de înalt? ?inut?, bazat pe valorile ?i principiile promovate permanent, de Colegiul Economic ”Virgil Madgearu”: educa?ie, calitate, coordonare, coeren??.


Prof dr. Petre Ciungu

Prof. Mihaela-Minela Popescu

29.11.2013. 20:35


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password