Nr.41 – Dintr-o privire

Gorjul a primit 6 milioane lei, rectificare de buget
Bugetul jude?ului Gorj a fost rectificat cu 6 milioane de lei. Conform Consiliul Jude?ean Gorj, destina?ia banilor va fi pentru lucr?ri de investitii de drumuri, pentru suplimentarea bugetului Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj , pentru studii de fezabilitate, pentru modernizarea ?i dotarea Spitalului Judetean Gorj. O nou? rectificare bugetar? ar putea fi în toamn?, arat? pre?edintele C.J. Gorj, Ion Calinoiu.

Pentru început, motorina Euro 4
Începând cu data de 25 iunie, Rompetrol  Rafinare livreaz? pe pia?a intern? motorin? Euro 4, cu un con?inut de 2 la sut? biodiesel. Necesarul de biodiesel al companiei este de aproximativ   2 500 de tone lunar, fiind asigurat atât din import, cât ?i de pe pia?a intern?. Rompetrol a anun?at c? are în proiect ?i construirea unei instala?ii proprii de producere a biodieselului, la rafin?ria Petromidia, pentru care sunt estimate investi?ii de 18 milioane de dolari. În prezent, Rompetrol Rafinare produce carburan?i la standardul Euro 4, compania ?i-a aliniat produc?ia de motorin? ?i la standardul Euro 5, norm? obligatorie în România din 2009.  

Spitalele în grija prim?riilor
Ministrul S?n?t??ii, a declarat, s?pt?mâna trecut?, c? urmeaz? s? aib? loc o nou? etap? a descentraliz?rii sistemului sanitar. Conform ministrului, managementul spitalelor or??ene?ti, municipale ?i jude?ene, ca ?i asisten?a medical? ?colar? vor trece în administrarea autorit??ilor locale. Sub controlul Ministerului S?n?t??ii vor r?mâne doar unit??ile de urgen?? ?i institutele. Structura Ministerului S?n?t??ii se va modifica ?i se va înfiin?a un singur Institut de S?n?tate Public? pentru Bolile Transmisibile.

Au început preg?tirile Samitului Nato
Departamentul Organizare Summit NATO 2008 î?i va putea desf??ura activitatea, în perioada 1 iulie 2007 – 1 iulie 2008, în imobilul din strada Ermil Pangrati nr. 20, prin derogare de la prevederile art. 1 din HG 77/2006, a decis Guvernul M?sura vizeaz? asigurarea condi?iilor optime pentru desf??urarea activit??ii departamentului.
Potrivit art. 1 din HG 77/2006, imobilul este destinat desf??ur?rii activit??ilor de protocol ale Ministrului Afacerilor Externe.
România va g?zdui, în 2008, Summit-ul NATO. La eveniment vor participa 48 de ?efi de state ?i de Guvern, 3.000 de delega?i ?i peste 3.500 de jurnali?ti. Organizarea Summit-ului implic? responsabilit??i ale României, atât în preg?tirea evenimentului propriu-zis, cât ?i în coordonarea agendei Alian?ei Nord-Atlantice.
Înfiin?area Departamentului Organizare Summit NATO 2008 a fost aprobat? prin HG nr. 490/2007.

03.07.2007. 23:59


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password