Noutate absolută în 2011: reglementarea expresă a malpraxisului

Principalele nout??i sunt introducerea obliga?iei personalului medical de a comunica orice informa?ie solicitat? de c?tre cel care se consider? victima malpraxisului ?i crearea cadrului pentru solu?ionarea amiabil? a cazurilor de malpraxis
Malpraxisul este eroarea profesional? s?vâr?it? în exercitarea actului medi¬cal sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asu¬pra pacientului, implicând r?spunderea civil? a personalului medical ?i a furnizorului de produse ?i servicii medicale, sanitare ?i farmaceutice. Este vorba de medici, denti?ti, far¬¬maci?ti, asisten?i medicali ?i moa¬?e care acord? servicii medicale.
Personalul medical r?spunde ci¬vil pentru prejudiciile produse din e¬roare, care includ ?i neglijen?a, im¬pru¬den?a sau cuno?tin?e medicale in¬suficiente în exercitarea profesiunii, prin acte individuale în cadrul procedurilor de preven?ie, diagnostic sau tratament. De asemenea, perso¬nalul medical r?spunde civil ?i pen¬tru pre¬judiciile ce decurg din ne¬respectarea reglement?rilor referi¬toa¬re la confi¬den¬?ialitate, consim??¬mân¬tul informat ?i obligativitatea a¬cor¬d?rii asis¬ten¬?ei medicale sau atunci când î?i dep??e?te limitele competen?ei, cu excep?ia cazurilor de ur¬gen¬?? în care nu este disponibil perso¬nal medical ce are competen?a necesar?.
Unit??ile sanitare publice sau private, în calitate de furnizori de servicii medicale, r?spund civil pentru prejudiciile produse în activitatea de preven?ie, diagnostic sau tratament, în situa?ia în care acestea sunt consecin?a:
a) infec?iilor nosocomiale, cu excep¬?ia cazului când se dovede?te o cauz? extern? ce nu a putut fi controlat? de c?tre institu?ie;
b) defectelor cunoscute ale dispozitivelor ?i aparaturii medicale folo¬site în mod abuziv, f?r? a fi repa-rate;
c) folosirii materialelor sanitare, dispozitivelor medicale, substan?elor medicamentoase ?i sanitare, dup? expirarea perioadei de garan?ie sau a termenului de valabilitate a acestora, dup? caz;
d) accept?rii de echipamente ?i dispozitive medicale, materiale sani¬¬ta¬¬re, substan?e medicamentoase ?i sanitare de la furnizori, f?r? asi¬gu¬rarea prev?zut? de lege, precum ?i subcontractarea de servicii medi¬cale sau nemedicale de la fur¬ni¬zori f?r? asigurare de r?s¬pun¬¬dere civil? în domeniul medical.
Unit??ile sanitare publice sau private, furnizoare de servicii medi¬cale, r?spund civil ?i pentru prejudi¬ciile cauzate, în mod direct sau indirect, pacien?ilor, generate de neres¬pec¬tarea reglement?rilor interne ale unit??ii sanitare.
Obliga?ia de a comunica orice informa?ii
Prin noile reglement?ri se introduce obliga?ia furnizorului de produse ?i servicii medicale, sanitare sau farmaceutice de a comunica orice informa?ie solicitat? de cel care se consider? victima malpraxisului sau mo?tenitorii acestuia în cazul în care acesta a decedat. Astfel, „la cererea oric?rei persoa¬ne sau, dup? caz, a reprezentantului legal al acesteia, care se consider? vic¬tima unui act de malpraxis, s?vâr¬?it în exercitarea unei activit??i de preven?ie, diagnostic ?i tratament, fur¬nizorul de produse ?i servicii me¬dicale, sanitare sau farmaceutice este obligat s? informeze asupra circumstan?elor ?i cauzelor producerii prejudiciilor pretinse, în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii cererii pentru comunicarea informa?iilor. În cazul decesului unei persoa¬ne, care ar putea fi urmare a unui act de malpraxis, imputabil unei acti¬vit??i de prevenire, diagnostic ?i tra¬ta¬ment, informa?iile sunt comuni¬ca¬te la cererea succesorilor acesteia.
Obliga?ia de asigurare pentru garantarea r?spunderii civile
În afar? de personalul medical, care avea deja obliga?ia de asigurare pentru garantarea r?spunderii civi¬le, se introduce aceea?i obliga?ie ?i pentru furnizorii de produse ?i servicii medicale, sanitare sau farmaceutice (unit??ile sanitare publice sau private, furnizoare de servicii me¬dicale, ?i produc?torii de echipamente ?i dispozitive medicale, substan?e medicamentoase ?i materiale sanitare). Ace?tia din urm? sunt obli¬ga?i s? încheie o asigurare de r?spundere civil? pentru prejudiciile produse pacien?ilor în activitatea de pre¬ven?ie, diagnostic ?i tratament, ge¬nerate în mod direct sau indirect de viciile ascunse ale echipamente¬lor ?i dispozitivelor medicale, substan?elor medicamentoase ?i materiale sanitare, îm perioada de garan?ie sau valabilitate, conform legisla?iei în vigoare.
Solu?ionarea amiabil? a cazurilor de malpraxis
Comisia de monitorizare ?i competen?? profesional? pentru cazurile de malpraxis va avea ca atribu?ii principale nu numai stabilirea existen?ei sau inexisten?ei unui caz de malpraxis, dar ?i facilitarea solu?io¬n?rii amiabile a conflictelor dintre pa¬cien?i ?i personalul medical, fur¬ni¬zorul de produse ?i servicii medi¬cale, sanitare sau farmaceutice.
Limitele maxime ale desp?gubi¬ri¬lor de asigurare se vor stabili prin ordin comun de ministrul s?n?t??ii ?i pre?edintele CNAS, dup? consultarea asocia?iilor profesionale din domeniul asigur?rilor ?i Cole¬giu¬lui Medicilor din România, Cole¬giului Farmaci?tilor din România, Colegiu¬lui Medicilor Denti?ti din România, Ordinului Asisten?ilor Medicali ?i Moa¬?elor din România ?i Ordinului Biochimi?tilor, Biologilor ?i Chimi?¬tilor. Nivelul primelor, termenele de plat? ?i celelalte elemente privind a¬cest tip de asigur?ri se stabilesc prin ne¬gociere între asigura?i ?i asigur?tori.
Av.COLTUC MARIUS, fondator Casa de avocatur? Coltuc
www.coltuc.ro
avocat@coltuc.ro
0745.150.894

02.02.2011. 10:02


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password