Noua lege a salarizării: Cum se va face salarizarea în companiile de stat

Guvernul preg?te?te un nou sistem de salarizare la stat, prin care lucr?torii din companiile de stat ?i din regii vor fi pl?ti?i în func?ie de productivitatea muncii, iar func?ionarii din institu?iile bugetare vor fi remunera?i dup? o serie de indicatori de performan??. Guvernul vrea s? adopte noul sistem de salarizare pân? în septembrie 2013 în companiile de stat ?i din anul 2014 în institu?iile bugetare, scrie cursdeguvernare.ro.

Salariile bugetarilor vor include o parte variabil? în func?ie de performan?a profesional?
Cum se va face salarizarea în companiile de stat:
Salariile angaja?ilor din companiile de stat ?i din regii nu vor putea cre?te cu mai mult de 60% din indicele de cre?tere a productivit??ii muncii. În func?ie de tipul companiei sau al regiei, productivitatea muncii este dat? de raportul dintre valoarea veniturilor totale din exploatare ?i num?rul mediu de salaria?i din ompania respectiv?. De asemenea, productivitatea poate fi calculat? prin raportul dintre cantitatea de produse finite ob?inute ?i num?rul mediu de salaria?i.

Indemniza?iile membrilor adun?rilor generale ale ac?ionarilor pot fi de maximum 25% din indemniza?ia fix? lunar? a directorilor companiilor respective. Remunera?ia în cuantumul stabilit astfel se acord? pentru fiecare ?edin??, îns? maximum o dat? pe lun?.

Remunera?iile membrilor consiliilor de administra?ie ?i ale directorilor vor fi stabilite prin asimilare cu cele ale managerilor priva?i, numi?i îân baza OUG 109/2011 pentru instituirea guvernan?ei corporative la companiile de stat. Aceste remunera?ii se acord? numai în limita prevederilor bugetare aprobate. Noua salarizare nu se aplic? ?i managerilor priva?i din companiile de stat, care merg mai departe pe OUG 109/2011.

Bugetele de venituri ?i cheltuieli ale companiilor de stat ?i regiilor se supun, ca ?i pân? acum aprob?rii, dup? caz, a Guvernului sau administra?iei locale de care apar?in înreprinderile respective.

Bugetele companiilor de stat ?i ale regiilor trebuie s? ?in? seama de o serie criterii pentru a fi aprobate, printre care: reducerea pierderilor, cre?terea profiturilor ?i a productivit??ii, reducerea crean?elor, respectarea criteriilor de politic? salarial? din Legea anual? a bugetului de stat.
Victor Ponta: “Taxele ?i salariile nu se vor modifica în 2013”

Cheltuielile salariale ?i personalul aprobate prin bugetele de venituri ?i cheltuieli reprezint? limite maxime ce nu pot fi dep??ite.

Dac? în ultimii doi ani gradul de realizare a veniturilor a fost sub 90%, în anul curent poiec?ia veniturilor se face cel mult la nivelul realiz?rilor din anul precedent.

Bugetul companiei de stat poate fi rectificat în caz de sc?dere a profiturilor sau a productivit??ii, precum ?i în alte situa?ii.

Bonusuri sau sporuri salariale se pot acorda în baza unor contracte colective sau individuale de munc?. Contractele colective, îns?, se negociaz? dup? aprobarea bugetelor de venituri ?i cheltuieli. La rândul lor, sindicatele sunt consultate înainte de aprobarea bugetelor.

În aceste reguli trebuie s? se înscrie companiile na?ionale (de exemplu, CFR), regiile na?ionale (de exemplu, Regia S?rii), regiile locale (de exemplu, RATB) etc. Nu intr? în aceste reglement?ri institu?iile financiare sau firmele de asigur?ri de stat, care sunt supravegheate de BNR sau Autoritatea de Supraveghere Financiar?. (realitatea.net)

19.08.2013. 11:19


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password