Noua lege a parteneriatului public-privat în 2011

În Monitorul Oficial 284/ 21.04.2011 a fost publicat? OUG nr. 39/2011 pentru modificarea ?i completarea Legii parteneriatului public-privat. Guvernul a încercat s? alinieze legea PPP la normele europene, introducând proceduri speciale de atribuire a contractelor. Îns? amendamentele tot nu sunt suficiente pentru a crea un cadru legislativ care s? favorizeze dezvoltarea acestor proiecte în România.  
Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 (Legea PPP) a fost vehement criticat? atât de autorit??ile contractante, cât mai ales de investitorii priva?i interesa?i în dezvoltarea proiectelor de PPP în România. Principalele critici aduse legii se refereau la faptul c? nu este clar obiectul de reglementare, mai ales distinc?ia fa?? de procedurile de concesiune de lucr?ri/servicii ?i lipsa transparen?ei ?i a concuren?ei reale în procedura de atribuire a contractelor. Încercând s? rezolve aceste probleme, Guvernul produce noi confuzii, menite s? determine reticen?e în abordarea parteneriatelor public-private. Procedura deschis? este de fapt o procedur? similar? procedurii de licita?ie deschis? din OUG 34/2006, iar procedura de dialog competitiv este, de asemenea, preluat?, în mare parte, din OUG 34/2006. F?r? a face totu?i referire la articolele relevante din OUG 34/2006, Guvernul a preferat descrierea în detaliu a celor dou? proceduri folosind totu?i denumiri diferite („procedura deschis?“ vs „licita?ie deschis?“). To?i ace?ti termeni denumi?i diferit în Legea PPP fa?? de OUG 34/2006, precum ?i al?ii asemenea – partener public (în loc de autoritate contractant?), anun? de selec?ie (în loc de anun? de inten?ie) nu vor crea decât confuzie în practic?, întrucât, de?i procedurile de atribuire a contractelor sunt similare (sau chiar identice), denumirile folosite sunt diferite. Consider?m c? nu era nevoie de o astfel de diferen?iere la nivel terminologic, atât timp cât procedura în sine nu era modificat?.
De?i nu este expres prev?zut de OUG 39/2011, procedura deschis? apare ca o procedur? general? (regula), ?i procedura dialogului competitiv ca o procedur? special? (excep?ia), aplicabil? numai în situa?iile în care proiectele sunt complexe din punct de vedere tehnic ?i/sau financiar, iar partenerul public nu este în m?sur? s? defineasc? mijloacele tehnice care s? îi satisfac? nevoile sau s? fac? aranjamentele financiare sau legale pentru proiect.
Procedura deschis? se desf??oar? într-o singur? etap?, în cadrul c?reia orice investitor privat poate depune o ofert?, iar autoritatea contractant? va desemna câ?tig?torul în urma evalu?rii ofertelor primite.
Aceast? procedur? nu implic? nicio form? de ne¬gociere. În practic? pot ap?rea anumite situa?ii în care investitorul privat ar putea depune o ofert?, dar ar avea nevoie ?i de o procedur? de negociere a condi?iilor de derulare a pro¬iectului de PPP, oferta sa neputându-se concretiza în lipsa acestei ne¬¬gocieri. Procedurile de atribuire prev?zute de OUG 34/2006 includ ?i proceduri de negociere cu sau f?r? publicarea prealabil? a unui anun? de participare – proceduri care se aplic? în situa?ia în care licita?ia deschis? sau dialogul competitiv nu au condus la desemnarea unui investitor privat pentru proiectul public propus.
O astfel de situa?ie nu este acoperit? de Legea PPP (a?a cum a fost modificat? prin OUG 39/2011), partenerul public având la dispozi?ie numai cele dou? proceduri: procedura deschis? sau dialogul competitiv. De?i problema neconcordan?ei cu normele europene a fost aparent (?i, consider?m noi, par?ial) rezolvat? prin prescrierea celor dou? proceduri de atribuire, cu normele speciale fiec?reia, care s? asigure transparen?a procesului de selec?ie (prin publicarea tuturor anun?urilor ?i a clarific?rilor în SEAP), cealalt? problem? esen?ial? a legii nu a fost rezolvat? – în continuare obiectul de reglementare al Legii PPP este neclar. Legea PPP prevede expres în art. 10 (articol nemodificat prin OUG 39/2011), printre altele, c? legea nu se aplic?: – contractelor de concesiune de lucr?ri publice ?i concesiune de servicii reglementate de Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr. 34/2006;
– contractelor de concesiune de bunuri proprietate public? reglementate de Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate public? ?i nici
– contractelor de asociere în participa?iune reglementate conform legii.
Orice contract încheiat între o autoritate public? ?i un partener privat care are ca scop realizarea unei lucr?ri publice sau a unui serviciu public ?i care urmeaz? s? fie exploatat(?) de c?tre partenerul privat (în comun cu partenerul public) se poate încadra cel pu?in în una din ipotezele vizate de Legea PPP, OUG 34/ 2006, OUG 54/2006 sau, dup? caz, prevederile Codului Comercial referitoare la asocierile în participa?iune. În practic?, fie autorit??ile publice (sub amenin?area poten?ialelor sanc?iuni), fie partenerii priva?i, inclusiv b?ncile finan?atoare (sub amenin?area riscului anul?rii contractului PPP), vor ezita s? aplice prevederile Legii PPP. Publicarea în SEAP se pare c? nu va mai fi verificat? de nicio autoritate de supraveghere/reglementare (conform OUG 34/2006, anun?urile referitoare la achizi?ii ?i concesiuni publice publicate în SEAP ?i în JOUE sunt verificate ?i aprobate în prealabil de ANRMAP – Autoritatea Na?ional? pentru Reglementarea ?i Monitorizarea Achizi?iilor Publice), ceea ce în practic? ar putea duce la apari?ia unor anun?uri în SEAP a c?ror publicare nu ar trebui efectuat? sau ar putea fi efectuat? incorect. Cu titlu de exemplu, alte prevederi ale OUG 39/2011 care ar putea determina, în practic?, o reticen?? în aplicarea Legii PPP, în detrimentul celorlalte proceduri puse la dispozi?ie de legisla?ia român? (men?ionate mai sus), ar fi:
în continuare Legea 178/2010 nu include principii esen?iale ale parteneriatului public-privat, cum ar fi: nerestric?ionarea concuren?ei, alocarea echitabil? a riscurilor ?i asigurarea unui echilibru contractual.
Coltuc Marius Vicen?iu, fondator Cas? de avocatur? Coltuc
www.coltuc.ro

25.05.2011. 11:21


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password