Nicolae Bercea candidat pentru Senat

Stima?i alegatori,
Pentru aceste alegeri, apelul meu catre dumneavoastr? este urm?torul:

* Participa?i la vot impreun? cu prietenii, rudele, vecinii si cunostintele !
* Vota?i oamenii de caracter si seriosi, nu pe cei care v-au mai p?c?lit !
* Absentand la vot, dati un vot negativ preferatului dvs. ?i unul pozitiv celui care nu v? reprezint? !
* Absentand la vot, puteti fi complice pasiv la fraudarea alegerilor !
* Nu v? vinde?i votul ?i demnitatea, nu accepta?i s? fi?i umili?i cu pomeni electorale de unii bi?ni?ari politici, fiindc? v? p?c?lesc !
* Accepta?i oferta fiec?rui candidat, dar vota?i pe cine considera?i dvs. c? v? reprezint? ?i cu care crede?i c? pute?i comunica !

V? mul?umesc anticipat !

Dr. ing. BERCEA NICOLAE

Stimate aleg?tor,

M? numesc NICOLAE BERCEA, sunt candidat din partea PNL Gorj pentru SENAT în colegiul 2, din care ?i dumneavoastr? face?i parte.

Sunt gorjean, sunt fiu de minier, sunt inginer electromecanic minier ?i mi–am pus în slujba minieritului toat? capacitatea mea fizic? ?i mental?, nu am antecedente politice, nu-s om de afaceri, nu am anturaje dubioase, nu sunt ?antajabil pentru trecutul meu, sunt un om normal ca ?i dumneavoastr?.

În cei 40 de ani de activitate dup? cartea de munc?, pu?i în slujba mineritului din ?ar? ?i Oltenia ?i 60, dup? orele prestate, 80% am avut numai func?ii de conducere, în activitatea de montaj a utilajelor de carier?, la E.M. Jil?, E.M. Rovinari, R.A.L. Târgu Jiu, C.N.L.O., S.N.L.O.

Am crescut cu ??ranii mei din Cartiu -Turcine?ti, am muncit împreun? cu muncitorii din mineritul de subteran ?i suprafa?? din Oltenia, în paralel cu activitatea de inginer, am predat cca 10 ani la liceul din Rovinari ?i la Universitatea Constantin Brâncu?i, sunt autor ?i coautor la 22 c?r?i de specialitate, a 32 articole publicate in Revista Minelor, a 37 de inven?ii ?i inova?ii, teza mea de doctorat aflându-se integral implementat? în mineritul din Oltenia. Am reprezentat mineritul din ?ar? ?i din Oltenia în peste 30 de ??ri pe aproape toate meridianele globului, participând la simpozioane, târguri, conferin?e ?i congrese interna?ionale unde am sus?inut materiale în limbile german? ?i englez?, înv??ate autodidact.

Evolu?ia mea profesional? ?i de conducere a avut loc, mai repede decât normal, dar cu respectarea spiralei, f?r? salturi, f?r? scurt?turi, parcurgând toate treptele, de la inginer la director general adjunct la C.N.L.O. Un singur salt l-am înregistrat în 1990, când, din director al I.M. Rovinari am fost ales, f?r? a fi revolu?ionar, primarul jude?ului Gorj, func?ie în care am activat doar ?apte luni, dup? care m-am întors, din proprie ini?iativ?, la profesia mea, încredin?ându-mi-se numai func?ii cu responsabilit??i deosebite.

25% din activitatea mea se reg?se?te la I.M. Rovinari, colectivul care a atins cele mai mari performan?e din întreaga istorie a mineritului din România în perioada când eu am fost director, rezultate care m-au propulsat pe toate func?iile ocupate ulterior. Tot timpul spun c? mama m-a adus pe lume, iar colectivul din Rovinari m-a scos în lume.

Mul?umesc cu recunostin?? ?i respect rovin?renilor care duc mai departe tradi?ia mineritului de suprafa?? din România cu competen?? ?i responsabilitate. Le recomand, s? nu uite c? faima se rugine?te dac? n-o lustruie?ti prin munc? în fiecare zi.

Din dorin?a de a rezolva cât mai multe probleme, de a face cât mai mult bine zecilor de mii de oameni cu care am lucrat direct sau indirect, am f?cut ?i gre?eli, am f?cut ?i nedrept??i în limitele omene?ti. Pentru toate nedrept??ile f?cute colaboratorilor nu le cer s? m? ierte c? eu le regret, pentru nedrept??ile f?cute mie de al?ii, nu le cer s? le regrete c? eu îi iert.

?i eu ca ?i dvs. dup? disperarea produs? de cei 19 ani post decembri?ti, am crezut cu naivitate c? dac? vom intra în U.E. ?i în N.A.T.O., cunoscând calit??ile gorjenilor ?i bog??iile Gorjului, va curge lapte ?i miere pe toate potecile jude?ului, ca se vor impune ni?te exigen?e sporite în toate segmentele vie?ii politice, economice, sociale ?i culturale, c? m? voi culca român ?i în fiecare diminea?? m? voi trezi din ce în ce mai aproape de Germania sau Austria, ??rile pe care eu le cunosc ?i spre care aspir înc? din anii 1970, când am început s? am deplas?ri în Germania.
Au trecut deja doi ani ?i nu se observa nimic de anvergur?, ba din contr?.

Mi-a pl?cut tot timpul ordinea ?i disciplina nem?easc? ?i am încercat s? le transfer în colectivele în care am lucrat. Mi-a pl?cut s? revolu?ionez totul în jurul meu ?i am reusit, ajutat de oameni deosebi?i.

Regulile occidentale impuse cu forta în România sau preluate orbe?te de c?tre legislativul nostru, se aseam?n? cu folosirea unor semin?e pe teren incompatibil ?i nepreg?tit pentru acel soi de plante, tocmai pentru c? mul?i dintre ale?ii no?tri nu ne reprezint? interesele noastre sau pe noi, ci interesele lor.

Sunt, realmente, nemul?umit de presta?ia unor parlamentari gorjeni, care au l?sat de izbeli?te coloana vertebral? a jude?ului, mineritul, energia ?i petrolul ?i cu acestea tot Gorjul.
Sunt indignat c? în ultimii 19 ani nu s-a g?sit o voce de gojean autentic ?i specialist de notorietate, care s? reprezinte polul energetic al României în forul legislativ.

Cu mul?i ani în urm? a?i votat un anonim Huidu crezând c?-l vota?i pe Huidu Emil, fostul minstru ?i a?i fost p?c?li?i. Am tot asteptat în zadar ?i-au ap?rut numai surogate cu diplom?. Acesta este unul din multiplele motive pentru care m-am angajat în aceast? curs? electoral?, pe vot uninominal, dar ?i împins de cei care m? cunosc ?i care apreciaz? c? sunt cel mai reprezentativ, atât ca specialist cât ?i ca om.

Regulile, în România le face puterea legislativ?, le aplic? puterea executiv? ?i le interpreteaz? puterea judec?toreasc?, iar noi contribuabili le asigur?m acestora un trai occidental la munc? românesc?.

A?a c?, a? dori s? în?elege?i foarte clar care este rolul legal al unui parlamentar, iar promisiunile care vi se fac de c?tre unii candida?i sunt baloane de s?pun care, dup? alegeri, dispar. Colegiul în care candidez are 41 de localit??i din care: cca 25% din municipiul Târgu Jiu (cca 27.000 de locuitori), patru ora?e (Novaci, Târgu C?rbune?ti, Rovinari, ?icleni) ?i 36 de comune cu peste 230 de sate, în care tr?iesc peste 180.000 de locuitori.

În acest colegiu, care se întinde pe toat? partea estic? a DN 66 ?i DN 67, de la Polovragi la ?ân??reni, sunt întâlnite toate formele de relief, iar popula?ia este ocupat? cu agricultura, cu pomicultura, cu viticultura, cu apicultura, cu valorificarea masei lemnoase, cu cre?terea animalelor, cu valorificarea produselor lactate ?i din carne, cu turismul, cu cele mai diversificate servicii pentru populatie, cu extrac?ia c?rbunelui ?i ?i?eiului, cu producerea energiei electrice.

În precampania electoral? m-am edificat cu problemele dvs. privind, drumurile, alimentarea cu ap?, cu gaze, canalizarea, iluminatul public, lipsa locurilor de munc?, lipsa pie?ei de desfacere a produselor agroalimentare, lipsa iriga?iilor, problemele de mediu, extinderea comunelor, efortul necesar pentru a ne integra în normele europene pentru produsele agroalimentare, navetismul pre?colarilor ?i ?colarilor, retrocedarea terenurilor ?i p?durilor, abuzurile unor autoritati locale, etc.

Fiindc? toat? via?a mea am fost o locomotiv? în toate colectivele în care am lucrat, inclusiv la prim?ria jude?ului, nu m? voi limita la competen?ele legale ale unui parlamentar, ci voi fi un catalizator care va accelera materializarea angajamentelor primarului dvs., c?-l voi consilia pentru a reduce cât mai repede decalajul nivelului de tr?i dintre localitatea dvs. ?i ??rile din U.E., ca voi profita de toate oportunit??ile de finan?are de la U.E., de la guvern, de la Consiliul Jude?ean Gorj pentru a schimba fa?a colegiului în care voi activa.

Nu promit nici aeroport, nici zon? metropolitan?, nici ferme peste ferme, nici noi termocenrale, nici toate drumurile asfaltate, nici irigarea terenurilor tradi?ionale destinate legumiculturii, nici finalizarea retroced?rilor de terenuri, imobile ?i p?duri, nici spitale occidentale, nici c? Gojul va fi cea mai atractiv? zon? turistic? din România.

Pot s? v? promit îns? c?, a?a cum m? cunoa?te?i, voi ac?iona cu responsabilitate pentru materializarea tuturor promisiunilor primarului dvs., ale contracandida?ilor mei, c? voi prelua toate problemele dvs. ?i mici ?i mari, c? voi avea ini?iative legislative în domeniul economic social, acordând prioritate celor peste 90.000 de pensionari, c? v? voi reprezenta cu demnitate ?i cinste în Senatul României, c? voi fi un mediator ?i o locomotiv? a întregii clase politice gorjene, indiferent de culoare, pentru a mi?ca înainte acest jude? blestemat de Dumnezeu.

Cea mai mare putere legal?, pentru solu?ionarea problemelor din colegiul 2, o au primarii ale?i de dvs., o are Consiliul Jude?ean Gorj. Un parlamentar, care este mâna prelungit? a primarului ?i Consiliului Jude?ean în Senatul României, aliat cu primarul, cu Consiliul Jude?ean Gorj, cu ceilal?i parlamentari de Gorj, cu liderii de sindicat din toate institu?iile jude?ului, împreun? pot face lucruri neb?nuite pentru comunitate. Pentru aceasta trebuie s? fie un om harnic, serios ?i penetrant, care s? nu poat? fi ?antajat pentru trecutul s?u imoral ?i incompetent.

Dr. ing. BERCEA NICOLAE

23.11.2008. 15:04


Alegator 24.11.2008. 13:11

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password