Muzeul judeţean ar trebui să ofere informaţii localizate în timp şi spaţiu

Primim de la cititori


O ploaie ud?, dar surprinz?toare ca toate fenomenele meteo care se abat asupra oficialit??ilor autohtone, m-a obligat ?i pe mine, un cet??ean obi?nuit al municipiului ?i, implicit al jude?ului Gorj, s? m? ad?postesc în cea mai apropiat? incint? public?; aceasta s-a nimerit a fi chiar Muzeul Judetean. Trebuie s? precizez c? , atât edificiul cât ?i institu?ia ca atare sunt proaspat ie?ite din repara?ii! Înainte de a intra în descrierea celor tr?ite în scurtul periplu din acest muzeu, a? dori s? clarific unele din aspecte legate de aceast? vizit?, aspecte care vor u?ura cititorului r?t?cit printre aceste rânduri o mai bun? în?elegere a celor ce le va afla în continuare: în primul rând sunt un vizitator ocazional al acestui laca? de cultur?, în al doilea rând, ca orice vizitator ocazional, a?tept ca o asemenea institu?ie s? ofere informa?ii, localizate în timp ?i spa?iu, referitoare cu preponderen?? la spa?iul geografic local.

In continuarea celor scrise, doresc s? v? precizez observa?iile mele ca fiind ale unui simplu vizitator ocazional al acestei institu?ii de cultur? cu tradi?ie în Gorj! Muzeul, prin excelen?a, este un mijloc de educa?ie si de informa?ie! Evenimentele, ca obiecte ale istoriei, se desfa?oar? în timp ?i spa?iu! Aceasta impune ca orice exponat prezentat s? fie înso?it de o mic? etichet? în care s? se precizeze ce anume reprezint?, din ce perioad? este ?i unde a fost descoperit sau utilizat! Este imperios necesar? localizarea în timp ?i spatiu, deoarece muzeul nu se adreseaz? numai publicului larg ci ?i specialistilor.

O alt? condi?ie este ?i aceea ca orice exponat s? fie, dac? nu original, dar s? reproduc? cât mai fidel, pân? la detalii, originalul. Informatiile trebuie s? fie corecte, exacte ?i complete, f?r? a da posibilitatea de interpret?ri ?i confuzii. În prezentarea exponatelor trebuie s? existe o logic?, o coeren??, care s?-l duc? pe vizitator ,,din trecut în prezent, de la general la particular, de la simplu la complex. Cele ce urmeaz? trebuie luate ca simple opinii ale unei personae neavizate, deci sub rezerva diletantismului.

1-exponatele privind publicistica ?i inclusiv fotografiile care le înso?eau nu aveau date de identificare: numele str?zii, publica?ia în care au aparut anun?urile, etc.

2-vitraliile, dincolo de aspectul lor deosebit ?i original, nu-?i au o logic? în prezentare, respectiv nici în continut nu sunt omogene ?i nici în prezentare nu sunt coerente. Al?turarea lui Brancu?i, artist de faima mondiala, deschizator de noi drumuri în sculptur? ?i a lui Tudor Vladimirescu, deschizatorul epocii moderne în istoria na?ionala deEecaterina Teodoroiu, o eroina a primului razboi mondial, nu se prea justific?! Poate Generalul Magheru, luptator în Revolutia din 1848 era mai corect prezentat în aceasta triada! Sau, pentru omogenitate ?i cronologie trebuiau reprezenta?i Vladimirescu, Magheru ?i Ecaterina, lui Brancu?i rezervându-i-se un alt spa?iu. Dar chiar ?i în selec?ia actual? trebuia respectat? ori cronologia (Vladimirescu, Ecaterina ?i Brancu?i), ori activit??ile, respective arta flancata de luptatori, sau altfel spus Vladimirescu, Brancu?i ?i Ecaterina.

3-la etajul l o alt? neinspirat? alaturare, respectiv bustul unui dac, un basorelief comun reprezentandu-l în prim plan pe Tudor Vladimirescu ?i un bust al Generalului Magheru. Consider ca bustului dac trebuia s? I se contrapun? bustul unui soldat sau cet??ean roman, ca ?i intemeietori ai noii na?iuni: sau în locul acesuia era binevenit bustul Ecaterinei Teodoroiu ca figur? de eroina al?turi de cei doi lupt?tori.

4-fotografiile nu au nici-o explica?ie, astfel c? un vizitator str?in de aceste meleaguri nu le poate individualiza, ele putânt fi asimilarte cu orici alte obiective din ?ar? sau din alte locuri;

5-l?ca?urile de cult, m?n?stiri ?i biserici, sunt foarte pu?in sau deloc reprezentate de?i rolul lor în istoria ??rii ?i al judetului a fost deosebit de important;

6-reconstituirea dioramica a omului preistoric este exagerat?, incorect? ?i nereprezentativ? pentru jude?ul nostru, mai ales c? nici nu este localizat? în timp ?i spa?iu;

7-în sala destinat? ocupa?iei romane lipse?te men?ionarea legiunii romane, însemne romane eronat executate, lipsa ini?ialelor care însoteau toate insemnele romane ale timpului ?i alte elemente pozitionate eronat;

8-prezentarea gre?it? a unor materiale care pe vremea aceea nu erau utilizate [sfoara pe timpul neoliticul];

9-reproducerea cuptorului de ars ceramic? în loc de a fi reconstituit pe baza resturilor descoperite;

10-în redarea ocupa?iilor ?i a vie?ii poporului nu sunt reprezentate portul popular, stergare, peretare, covoare ?i nu se

11-nu se fac referiri la via?a artistic?, nici m?car despre Brâncu?i, ca s? nu mai vorbim de Arghezi, Elvira Godeanu, Maria L?t?re?u,etc;

12-nu se redau aspecte privind lupta împotriva orânduielii vremii respective: haiduci, luptatori anticomunisti,etc;

13-în sala de clas? ar fi fost bine de prezentat figuri de intelectuali ?i dascali gorjeni;

14-figurile de domnitori prezenta?i în sala de clasa nu au men?ionate datele de identificare [numele, prenumele ?i anii de domnie];

15-panoul cu eroii de la P?uli?, este prezentat aleatoriu, dar ar fi trebuit respectat un anumit criteriu, ca de exemplu, data mor?ii, gradul militar sau ordinea alfabetic? a numelui;

16-în sala rezervat? lui Milosescu trebuiau prezentate câteva reproduceri din ziarele vremii;

17-În sala prezentând termele este prezentat un trofeu de cerb, de?i acesta poate ar fi fost mai bune prezentat în salile destinate ocupa?iilor;

18-sunt spa?ii libere [orizontale ?i verticale] neutilizate;

19-crucea ridicat? pentru Generalul Dragalina nu are nici-o data calendaristic?;

20-nu este prezentata nici-o hart? a tinutului , judetulu sau/?i Municipiului Tg-Jiu, cu men?ionarea principalelor situri arheologice, obiective turistice,etc; Trebue men?ionat c? actualul spa?iu al muzeului este insuficient ?i ar trebui extins.

A? dori s? fac ?i câteva propuneri privind o mai bun? prezentare ?i func?ionare a muzeului, ca de exemplu:
1-schimbarea denumirii în Muzeul Gorjului;

2-confec?ionarea unei firme mai mari ?i a unor indicatoare de indrumare pentru localizarea muzeului;

3-dotarea ghizilor cu aparatur? modern? de îndrumare ca retroproiectoare, c??ti cu traduceri, pliante specific etc.;

4-asigurarea unui fond musical discret cu muzic? specific? fiecarei perioade sau s?li de exponate;

5-confec?ionarea unor h?r?i ale tinului pentru principalele perioade, care pot fi afi?ate pe pere?ii liberi existen?i;

6-extinderea spa?iului ?i în afara localului, respectiv în spa?iile libere [parculete] al?turate, în care s? fie expuse acele exponate care pot rezista în spa?ii libere acoperite sau neacoperite;

7-organizarea unor filiale zonale, etnografice, tematice [zone submontane];

8-confec?ionarea unei machete a Castrului Roman, obiectiv reprezentativ pentru ?inutul Gorjului;

9-confec?ionarea unor materiale de prezentare a muzeului [pliante,brosuri,cd-uri,casete,ilustrate,brelocuri,etc]

10-prezent?ri periodice la televiziunile locale a principalelor exponate ?i activit??i ale muzeului.

Considera?i aceste rânduri ca o încercare sincer? a unui amator în dorin?a de a face cunoscute realiz?rile onorabile a acestui l?ca? de cultur?.
C.M.

28.10.2009. 09:51


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password