Municipiul Târgu-Jiu pe primul loc la promisiuni, zero barat la concretizări


Vrem, nu vrem, minutele, orele, zilele trec peste noi ?i, implicit, peste societatea în care tr?im.

De multe ori oamenii care înc? mai au puterea moral? s? fac? ceva analiz? „?ed ?i cuget?“ ?i bag? de seam? c? timpul a zburat pe nesim?ite, dar multe, poate prea multe din planurile f?cute nu s-au îndeplinit.

Chiar dac? o s?-i sup?r?m pe unii ne permitem s? spunem c? timpul a trecut f?r? de efecte scontate peste municipiul Târgu-Jiu, peste jude?ul Gorj. Scrisesem cu vreo trei luni în urm? despre distrugerea unor opere ale lui Constantin Brâncu?i ?i, la vremea aceea, s-au g?sit destui care s? spun? c? suntem tenden?io?i, pentru c? adev?rul este cu totul altul.

Târgu-Jiul, un ora? mort care mai respira oarecum prin Brâncu?i ?i echipa de fotbal. Banii celor din CEO mai ?in în com? un ora? care alt?dat? d?dea ora exact? în economia româneasc?. Când mai v?d pe câte unul (chiar ?i ziari?ti) ce tot critic? lefurile celor de la CEO m? întreb de unde ar tr?i o gr?mad? de vânz?tori, de instalatori ?i de mecanici de prin Târgu-Jiu dac? minerii nu ar mai avea putere de cump?rare? De unde s-ar mai strânge bani la buget ca o gr?mad? de zuze ?i lipitori de afi?e, angaja?i prin institu?iile publice nu ar beneficia de TVA-ul, impozitele ?i taxele pl?tite de ?ia cu salariile „prea mari“?

Revenind la Târgu-Jiu ?i jude?ul Gorj putem s? ne bucur?m c? mai exist? o mul?ime de oameni ce arunc? p?l?ria în sus, ferici?i c? autorit??ile dau cu m?tura sau stropesc str?zile. S?pt?mâna trecut? v? prezentam situa?ia investi?iilor din Policlinic? ?i continu?m cu „marile realiz?ri“

• Vorbe multe, fapte pu?ine

Primarul municipiului Târgu-Jiu anun?a în data de 17 iunie 2011, prin intermediul cotidianului „Pandurul“, construirea unei noi hale moderne în Pia?a Central?. „În toamn? vrem s? demar?m lucr?rile, iar în var? s? botez?m noua hal?“, spunea Cârciumaru. În fapt era vorba de o construc?ie modern? situat? în spatele halei de carne, cu dou? etaje, grupuri sanitare ?i posibilitatea de a oferii comercian?ilor 160 de mese pentru desf??urarea activit??ilor.
În data de 21 noiembrie 2011 ?i cotidianul „Gorjeanul“ semnala acela?i lucru. Anii au trecut ?i autorit??ile revin cu o declara?ie în 26 martie 2013 care prive?te construc?ia aceleia?i hale ?i finalizarea lucr?rilor pân? la sfâr?itul anului trecut, fapt care nu s-a întâmplat.

S-a tot vorbit ?i despre modernizarea Pie?ei 9 Mai prin flancarea unui sector cu panouri ?i modernizarea în parteneriat cu comercian?ii a sectorului textile, îns?, doar vorbe. O declara?ie a oficialit??ilor spunea c? în Pia?a 9 Mai lucrurile o s? înceap? imediat ce o s? treac? S?rb?torile Pascale din 2013… Mai e pu?in ?i vine Pa?tele în 2014.

Tot reprezenta?ii municipiului Târgu-Jiu vorbeau de modernizarea pie?ei de la Dr?goieni, îns?, orice pl?titor de taxe ?i impozite din Târgu-Jiu poate observa „marile realiz?ri“ de acolo.

• Circ ca la gar? ?i trenule?ul electric

La începutul lui 2012, unul din directorii prim?riei, Marius Ionescu, anun?a modernizarea g?rii din Târgu-Jiu. C?l?torii nu au condi?ii în sala de a?teptare, uneori tremur? de frig ?i imaginea unui ora? este dat? în sine de „por?ile“ sale. Se preconiza c? marea companie CFR va investi o sum? considerabil? pentru reabilitarea cl?dirii g?rii, iar prim?ria Târgu-Jiu va participa cu circa 800.000 de lei. Cei de la CFR au renun?at la idee, prim?ria spune c? nu poate s? fac? nimic în situa?ia asta, îns?, anul electoral a trecut cu bine.
Situa?ie tragi-comic? ?i la Motru, unde un parlamentar s-a zb?tut s? reia leg?turile feroviare pentru popula?ie între Motru ?i Craiova, iar în ziua cea mare, vestitul tren de mare vitez? a întârziat dou? ore, de?i pe peron se aflau o gr?mad? de personalit??i. Situa?ia acestui tren este una de neînchipuit, îns?, în Gorj avem sensuri giratorii ?i ap? pe str?zi.

Parcul auto al Transloc este dep??it ?i uite a?a se face c? ?i ?colile deja renovate cu bani mul?i nu arat? în multe cazuri cum ar trebui s? arate. Mai mir? pe cineva?

• Aurel M?CE?ANU

21.02.2014. 23:03


JEAN 22.02.2014. 07:40

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password