Moşi Crăciuni interzişi celor sub 18 ani!

de Aurel M?CE?ANU
A venit, a venit iarna, pe la u?i, pe la fere?ti! A venit, a venit iarna cu tâmpenii gol?ne?ti! Îmi cer iertare copiilor ?i maturilor cu suflet de copil c?rora le interzic s? citeasc? rândurile acestea… Ar fi p?cat s? î?i strice visul unor s?rb?tori minunate cu nenorocirile ce se întâmpl? tocmai în luna în care o anumit? stare de spirit venea de la sine în urm? cu câ?iva ani…
În fiecare joi citesc comentariile dumneavoastr?, caut s? le cânt?resc ?i fiecare dintre ele valoreaz? la fel de mult pentru mine. V? mul?umesc din suflet c? ne citi?i (atâ?ia cât sunte?i) ?i constat c? vorbim cu oameni, nu cu lumea. Citesc comentarii…

Un domn deosebit, care se recomand? Dorin, îmi demonstreaz? c? ?tie pres? mai bine decât mul?i dintre noi ?i, în comentariul dumnealui, îmi d? o defini?ie perfect? a celei mai simple informa?ii care se nume?te ?tire. Acela?i domn m? roag? s? îi transmit salut?ri lui Claudiu Matei ?i o fac acum în public, pentru c? Matei este ziarist cu adev?rat ?i pentru mine o s? r?mân? un ve?nic prieten, poate ?i din momentul în care, atunci când îmi era cel mai greu nu a stat impasibil ?i m-a îndrumat c?tre un medic care o consultase ?i pe so?ia sa.

Tot domnul Dorin, c?ruia ?inem s?-i mul?umim înc? odat?, ne semnaleaz? faptul c? publica?ia noastr? a început o campanie anti Ponta, campanie care dac? nu o s? dea rezultate seamn? mai degrab? cu un l?trat zadarnic la stele. Respect?m fiecare p?rere, ?i îi inform?m pe cititori c? nu ne permitem s? d?m sfaturi electorale nim?nui, pentru c? ?i noi suntem doar simpli oameni care încearc? doar s? semnaleze anumite aspecte ale vie?ii de zic cu zi. Dup? câte ?tie ?i domnul Dorin, se pare, puterea jurnalistului este doar aceea de a semnala ?i, în unele cazuri (se ?tiu ele care), rândurile scrise prin ziar sunt motive pentru alte ac?iuni.

Pân? una, alta, dac? lua?i colec?ia noastr? din ultimele luni la puricat, am cam avut dreptate în toate subiectele abordate. În privin?a campaniei anti Ponta, prefer s? zâmbesc… Cine duce o campanie anti Ponta? Noi? În niciun caz! La ora asta, noi suntem cel mult un chio?cule? micu? de cartier care sper? c? într-o bun? zi va deveni cea mai de seam? b?c?nie a col?ului de ora? unde oamenii vor veni cu pl?cere ?tiind c? nu vor fi în?ela?i la cântar, iar „vânz?torul“ va ?ti s? le asculte durerea ?i s? fie al?turi de ei atunci când cer ajutorul. Atât, nimic mai mult!

Campanii de pres?, domnule Dorin, pot face doar trusturile adev?rate ?i nu m? apuc eu, un simplu chi?cule? s? m? iau la trânt? cu ditamai hipermarket. Pot, în schimb, s? nu-mi fur clientul la cântar ?i asta fac. Cum, necum, f?r? a investi bani mul?i, f?r? o echip? redac?ional? stufoas?, f?r? mâini întinse pe la firme private, ca s? nu mai vorbim de prim?rii ?i alte structuri ale statului „Ziarul Gorjului“ a ajuns s? aib? s?pt?mânal circa 1.500 de vizitatoiri unici (deci cel pu?in dublu cititori) ceea ce nu e pu?in deloc în dou? luni ?i jum?tate pentru un om care, în urm? cu nu mult? vreme, nu îndr?znea s? mai cread? c? va mai putea vreodat? s? fac? trei pa?i ?i s? priveasc? lumea pe fereastr?. Tam, nesam, o s? facem o rubric? special? pentru cititori din respect pentru dumneavoastr? cititorii lungim pove?tile ?i risc?m s? v? plictisim…

Citesc comentariile ?i altor ziare ?i v?d cum un cet??ean îl plânge pe Ponta ?i zice: „S?racul Ponta…“. Nu, oameni buni, nimeni nu face campanie anti Ponta. Ponta î?i face anti campanie singur prin guvernul pe care îl conduce ?i, mai mult decât atât face anti campanie Românilor, românilor în sine. Deun?zi unul dintre mini?trii bolnavi ai Cabinetului Ponta a dat de în?eles c? bolnavii HIV ar cam trebui condamna?i la moarte. Probabil dup? cei ce au contactat nenorocitul virus o s? urmeze ?i cei cu cancer, diabeticii, cardiacii, MDR-i?tii (Multi Drog Rezistent la tratament antibiotic) ?i al?i „nenoroci?i“ ai acestei ??ri pe care o minte bolnav? precum a lui Barbu îi prive?te ca o piatr? de moar?. Dobitocul în cauz? (îmi cer scuze, dar un astfel de limbaj este absolut necesar) nu face altceva decât s?-i imite pe Hitler ?i pe Stalin, care considerau c? bolnavii trebuiesc extermina?i pentru c? sunt o povar?. Fiecare bolnav simte c? este o povar?, mai degrab? sau mai târziu, dar „uciga?ul“ din Cabinetul lui Ponta nu avea niciun drept s? considere bolnavii din ?ara asta povara sa. Ponta trebuia s? îi cear? imediat demisia, dar nu a f?cut-o.

Nu pot s? nu fiu r?u ?i s? critic gestul ochelaristului care a a?teptat reac?ia opiniei publice poate chiar ?i câteva sinucideri în rândul bolnavilor, ca s? aprobe o demisie pe care, repet, nu a cerut-o de?i era imperios necesar?. Barbule, f?-mi mie primul injec?ia letal?, îns?, garanteaz? celorlal?i români c? dac? o s? moar? câte sute de mii de oameni celelalte zeci de milioane de români o s? tr?iasc? bine. Copii vor avea c?ldur? în ?coli, p?rin?ii locuri de munc?, iar bolnavii o s? fie, în cele din urm?, sc?pa?i de suferin?? prin injec?ia letal?. Nenorocitule, eu nu cer mila nim?nui! ?i ca mine sunt mare parte din sutele de mii de bolnavi din ?ara asta!

?colarizarea mi-am pl?tit-o muncind în practica agricol?! Stagiul militar l-am satisf?cut asigurându-?i ?ie lini?tea doar pentru o burt? de mâncare! De la 18 ani am pl?tit taxe ?i impozite c?tre stat ?i, implicit, c?tre bugetul Ministerului S?n?t??ii, deci m?i, derbedeule, noi nu cerem mil? de la nimeni, voi a?i furat chiar ?i de la bolnavi! Pre?edintele B?sescu a mai gre?it înc? odat? spunând c? urma?ului lui Stalin ?i Hitler de România sufer? de un handicap sufletesc. Nu, Barbu sufer? de un handicap moral, pentru c? indivizi ca el nu au suflete, fiindc? c? nu au ?tiut ce înseamn? s? întorci binele pe care l-ai primit. Barbule, ?i-ai primit salariul ?i din cotiza?iile bolnavilor pe care ast?zi îi condamni la moarte? Da, nenorocitule!

S-a f?cut atâta tam-tam în cazul persoanelor cu handicap ?i nu s-a rezolvat nimic. Dup? ce c? nu au condi?ii de spitalizare ?i, de multe ori, nici medicamente, românii ce au avut ne?ansa s? se îmboln?veasc? sunt târâi?i în continuare pe la comisii de parc? peste noapte le-ar mai cre?te o mân? sau un picior, cancerul s-ar vindeca pocnind din degete ?i pl?mânii ar deveni trei în loc de doi. Veniturile acestor oameni sunt mizere ?i pe deasupra mai sunt pu?i s? cheltuiasc? sume esen?iale pentru a fi prezen?i în fa?a unor doctori c?rora trebuie s? le demonstreze c? nu le-a mai „înflorit“ un pl?mân sau o mân?.

Barbule, tu ai merita ?i un pic de pu?c?rie, b?i b?iatule, a?a cum ar merita ?i derbedeii ce au încercat s? se pun? la ad?post de z?brele votându-?i în balamcul numit Parlament o superimunitate. Dup? mintea nebun? a unora parlamentarii ar trebui s? fie ni?te „Dumnezei“ pe p?mânt care s? nu r?spund? în fa?a legii indiferent de faptele penale pe care le comit. Pân? ?i Ceau?escu a cerut s? fie judecat de Marea Adunare Na?ional?, îns? parlamentarii care, mai deun?zi, ne b?teau ca milogii în poart? au preten?ia s? fie judeca?i doar de bunul Dumnezeu. Sictir ?i la rahat, b?i, neoameni ce sunte?i!

?ulfa de Zgonea, pre?edintele Camerei Deputa?ilor, a încercat s? conving? românii c? Legea Amnistiei este neap?rat obligatorie, pentru c? pu?c?riile sunt supra aglomerate… Alte ?ulfe au indus popula?iei ideea c? actul legislativ în cauz? ar fi o dedica?ie pentru Gigi Becali, încercând astfel s? ascund? inten?ia lor de a-?i scoate din pu?c?rii sponsorii electorali penali pe care i-au avut, b?gându-l iar??i la înaintare pe Gigi care în naivitatea sa a crezut în multe.

M?i Zgonea, dac? pu?c?riile sunt supra populate ?i-a? recomanda s? amnistiezi persoanele care au ajuns dup? gratii încercând s?-?i creasc? copii. Aici m? refer la miile de români care au intrat la bul?u pentru c? au furat câteva zeci de kilograme de fier vechi, o g?in? de la vecin sau trei conserve din alimentar?. Garantat pu?c?riile ar deveni al dracului de spa?ioase ?i ar mai fi loc pentru mul?i dintre corup?ii care v? pompeaz? bani în conturi pentru ca voi s? îi ocroti?i în fa?a legii.

Ace?ti Mo?i Cr?ciuni sunt interzi?i celor sub 18 ani pentru c?, prin neomenia lor, au reu?it s? strice ?i micul zâmbet pe care ni-l mai aducea s?rb?torile de iarn?. E loc în pu?c?rii ?i pentru nazi?ti, ?i pentru stalini?ti, ?i pentru corup?i, dar pu?ini sunt cei care doresc ca respectivii s? ajung? acolo.

P.S.
Am început cu un cititor ?i pân? o s? înfiin??m rubrica special? dedicat? dumnealor trebuie s? îi r?spund ?i cititorului ce se recomand? Moni… Lungesc povestea, dar nu am ce face.

Da, bunule cititor, ulciorul s?racului merge de multe ori la ap?… Asta e povestea care m-a ?ocat, istorie spus? pe marginea ?an?ului într-un s?tuc uitat de lume din Oltenia asta, unde mo?ul Stan, fost jandar, legionar, apoi mili?ian trecut de mult în lumea celor drep?i mi-a spus o mic? istorioar?: „B?, nepoate, v?d c? te trims? taic?tu s? ei ap? din vale, de la fântân?. Dou? palem î?i de-te?“ M-am uitat la el îngrozit, dar omul ?i-a continuat povestea… „Aurele, taicule, odat? era un mo? b?trân care avea grij? de un copil ?i când l-a trimis prima oar? s?-i aduc? ap? cu ulciorul i-a dat o pereche de palme. Asta ca s? nu fie neatent ?i s? sparg? ulciorul. Dac? îi d?dea palmele dup? ce îl sp?rgea era în zadar.“

Povestea m? cutremur? ?i acum, îns? se pare c? ulciorul s?racului merge de multe ori la ap?. În privin?a g?inilor b?trâne care s-ar c?uta la din?i v-a?i spune mai multe, dar suntem în post ?i v? asigur c? din ce în ce mai multe g?ini b?trâne se caut? între ele la din?i. Referitor la pisica care zgârie ?i nu sare departe de trunchi, probabil pân? ?i T?nase Scatiu v-ar saluta cu respect pentru retorica dumneavoastr?. Nu ?tiu de ce, dar m-a?i semna Nicolae Filimon. Curios lucru, omul acesta a murit în urma aceleea?i boli pe care o port eu în trup.

13.12.2013. 21:21


Moni 19.12.2013. 10:37

Mi-a placut ce ati scris.

Doresc totusi daca se poate (nu aveti constrangeri sau rezerve / datorii) sa oferiti un punct de vedere argumentat despre noua clasa politica de la noi, bazat pe proverbele: “Ce naste din pisica tot soareci maninca / Pisica blinda zgaire rau / Aschia nu sare departe de trunghi” – cu scuza ca initial le-am incurcat eu din gresala.

Personalitatiile politice supusei analizei dumneavoastra doresc sa fie urmatoarele, acoperind intreg arealul politic, local si national:

a) Adi Tudor – Florin Carciumaru
b) Claudiu Todorescu – Victor Pnta – Adrian Nastase
c) Marius Vlaicu = Mugrel Surupaceanu – Nicolae Mischie

d) Valceanu – Hoara – Mantog – Videanu – Boureanu – Udrea – Boc – Basescu

e) Dian Popescu – Ilie Morega

Va citesc cu placere. Sarbatori fericite!

eu 17.12.2013. 02:52

alina97@yahoo.com 16.12.2013. 12:46

militianul 15.12.2013. 21:32

claudiu 15.12.2013. 09:10

pvm 14.12.2013. 18:06

vali 14.12.2013. 17:04

mos gerila 14.12.2013. 03:48

manu 13.12.2013. 22:48

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password