MOREGA: ‘VOI VOTA MOTIUNEA DE CENZURA’

Deputat Dan Ilie Morega:
„I. Am intrat în politic? mai târziu, dup? 1990 ?i am avut un singur scop: acela ca împreun? cu al?i colegi de bun? credin??, buni speciali?ti ?i manageri, s? încerc?m s? aducem la normalitate politica, în folosul ?i interesul poporului. Starea jalnic? în care a ajuns poporul român ?i ?ara, dup? 20 de ani, este cauzat? în primul rând de clasa politic? majoritar? a Guvernelor, care s-au succedat ?i care au fost ?i sunt marcate de urm?toarele tr?s?turi dominante:

-lipsa unor strategii, pe termen scurt, mediu ?i lung, economico-sociale ?i de dezvoltare (macar în trei domenii: energetic, agricultur? ?i turism; distrugerea domeniului energetic prin f?r?mi?are ?i vânzare: exemplu ENEL)

-lipsa unor strategii de modernizare ?i dezvoltare rural?, cât ?i valorificarea resurselor materiale ?i umane ( întrucât tot ceea ce a fost bun s-a distrus; eu am coordonat la nivelul Jude?ului Gorj mai multe proiecte prin care s-au creat între 50 ?i 300 locuri de munc? pe localitate);

-incompeten??;

-corup?ia la toate nivelurile;

-destructurarea ?i ineficien?a institu?iilor publice ale statului;

-furtul avu?iei na?ionale;

-s?r?cirea majorit??ii românilor, precum ?i multe altele;

Actuala criz? economic? este o consecin?? a crizei mondiale, dar, în primul rând, este rezultatul jafului ?i incompeten?ei profesionale ?i manageriale a tuturor Guvernelor post-decembriste, dar mai ales a guvern?rii PSD-PDL din 2009 ?i continuat? ulterior cu m?surile recente ale actualei guvern?ri, care a culminat cu aducerea milioanelor de oameni sub pragul subzisten?ei ?i al disper?rii. Ca economist ?i cadru universitar, ca cel care am condus agen?i economici cu peste 5000 de salaria?i, contribuind astfel la dezvoltarea rural? ?i urban? în Jude?ul Gorj, deci spun ca unul cu experien?a în economia real? ?i în institu?ii ale administra?iei publice, în niciun mod ?i sub nicio form? nu pot s? fiu de acord cu m?surile de austeritate, practic insuportabile de popor, propuse ?i asumate de actualul Guvern:

-reducerea salariilor cu 25%;
?
-reducerea pensiilor cu 15%;

-reducerea ajutoarelor pentru mamele cu noi n?scu?i;

-reducerea ajutoarelor sociale (a celora care sunt corect calculate ?i sunt persoane defavorizate social cât ?i a celorlalte proiecte de legi pe care Guvernul dore?te s?-?i asume responsabilitatea;

Propun spre atent? ?i pertinent? analiz? întregii clase politice, dar mai ales guvernan?ilor, unele m?suri temporare ?i suportabile de popor pentru iesirea din acest marasm economic, în care nu trebuia s? ajung? ?ara ?i poporul român:

-cre?terea TVA la 22%;

-cre?terea la 25% a TVA pentru marfurile de lux;

-combaterea evaziunii fiscale prin reorganizarea institu?ional? ?i modificarea legisla?iei în domeniu prin cre?terea substan?ial? a sanc?iunilor contraven?ionale ?i penale;

-cre?terea accizelor la tutun de la 2,5 euro la 5 euro, la b?uturile alcoolice, altele decât berea ?i vinul;

-cre?terea impozitului pe venit la 20%;

-reducerea cu 40% a bugetarilor (clientelei politice) pe baz? de gril? de evaluare, înl?turând corup?ii ?i incompeten?ii; reducerea s? se realizeze pe baza elabor?rii ?tiin?ifice a unor norme de personal cu organigrame tip începând de la Guvern, ministere, agen?ii, alte institu?ii ale Administra?iei publice centrale, consilii jude?ene, consilii locale, a institu?iilor subordonate acestora, cât ?i a personalului TESA din regiile, companiile ?i societ??ile cu capital de stat, în mod e?alonat, pe o perioad? de un an (8-9%-fa?? de acum, 18-20% plus, 10-12% auxiliar- neproductiv);

-reducerea num?rului de ministere ?i agen?ii a celorlalte institu?ii publice din administra?ia central? ?i jude?ean? (servicii deconcentrate, institu?ii publice locale).
-reducerea salariilor, a sporurilor ?i a pensiilor excesive (exceptând magistra?ii ?i militarii) prin introducerea impozit?rii progresive, diferen?iate în func?ie de venituri, pân? la revenirea în normalitate a economiei.

II. În urm? cu 6 ani am preluat Organiza?ia Jude?ean? Gorj a PNL de la un procent de 6% ?i am adus-o la 18,45% (19%) , iar alegerea d-lui Crin Antonescu ca Pre?edinte al PNL, (pe care l-am sus?inut cu întreaga echip?), am crezut în afara faptului c? este un om cinstit ?i un bun comunicator, calit??i importante, dar nu ?i suficiente, va elimina din partid oportuni?tii ?i hr?p?re?ii ?i va orienta Partidul Na?ional Liberal într-o direc?ie pozitiv? în folosul poporului.

Spre cumplita mea dezam?gire, dar ?i a mai multor colegi, în baza unei analize profunde la nivelul partidului, am concluzionat urm?toarele:
-lipsa unei strategii pe termen mediu ?i lung, cât ?i a unor obiective pragmatice, necesare unui partid de opozi?ie

-apropierea prea mult fa?? de PSD pentru o alian?? PSD-PNL propus? de unii din conducerea central? a PNL, a primit r?spunsul pe m?sur? din partea d-lui Pre?edinte al PSD, Ponta Victor. PNL astfel a pierdut din vitez?, iar eu, personal, consider c? acum este un partid în opozi?ie dominat de principalul partid PSD, cu un lider mult mai puternic ?i mai pragmatic.

-lipsa unui management performant în consolidarea organiza?iilor teritoriale;
-indiferen?a total? a d-lui pre?edinte Crin Antonescu fa?? de ale?i: parlamentari, primari, vice-primari, consilieri locali, va conduce necondi?ionat la destructurarea partidului (cei de la Bac?u, Boto?ani -23% din parlamentari, aceea?i situa?ie este ?i la ale?ii locali. Dac? am solicitat o analiz? a cauzelor plec?rii acestora, nu a convenit. De ce?

-renun?area cu u?urin?? la unii lideri importan?i ?i cu experien?? prin necooptarea lor în conducerea central? a partidului: T?riceanu, Motreanu, Nicol?escu, chiar Orban ?i mul?i al?i colegi parlamentari, preferând unii indivizi care fac parte din grupuri de interese economice dubioase: Relu Fenechiu, Iulian Butnariu, fost vame?-Director adjunct, un apropiat al d-lui Antonescu, poate chiar mai influent în luarea unor decizii ?i care are leg?turi mafiote cu cei care exploateaz? ilegal c?rbune în Gorj: de exemplu Petcu Viorel ?i al?ii; un milion de tone de c?rbune disp?rut f?r? urm?; minerii din companii sunt în ?omaj tehnic sau disponibiliza?i, iar ei prosper? cu milioane de euro.
Existen?a unor astfel de grupuri de interese mafiote sunt periculoase pentru PNL ?i doresc s? nu-l transforme pe domnul Crin Antonescu în prizonierul lor. Aceste grupuri se lupt? între ele pentru a controla organiza?iile teritoriale, declan?ând, cu ceva timp în urm?, ac?iunea de canibalism politic, în peste 50% din jude?e, referindu-m? aici doar la câteva: Ialomi?a, Hunedoara, Br?ila, Arad, Boto?ani, Bac?u,Vaslui, Gorj, Olt ?i multe altele.

Singura solu?ie de stopare a acestor fenomene este convocarea, cel mai târziu în toamn?, unui Congres Extraordinar pentru analiza activit??ii organizatorice, a cauzelor pierderilor de resurse umane din cadrul ale?ilor locali ?i centrali ?i de readucerea în conducerea partidului, al?turi de o bun? parte din oamenii de calitate ai actualului Birou Politic Central, colegi serio?i, de calitate ?i a celor care au consolidat PNL ?i au fost marginaliza?i doar din ambi?ii personale, a?a cum am precizat: T?riceanu, Motreanu, Nicol?escu ?i al?ii.

Fa?? de cele prezentate mai sus, r?mân solidar ?i obligat fa?? electoratul care m-a ales, fiind întru totul de acord cu revendic?rile actuale ale românilor.
Totodat?, am luat hot?rârea s? demisionez din func?ia de Pre?edinte al PNL Gorj ?i din cea de membru al Partidului Na?ional Liberal, ac?ionând ca parlamentar independent, independent.

Voi vota Mo?iunea de cenzur?!

?in s? îi asigur pe to?i liberalii c? vor avea în mine un prieten atunci când vor avea nevoie ?i un partener de n?dejde.

Voi fi, în continuare, un apropiat al colegilor parlamentari din PNL, pe care îi apreciez, ?i voi colabora cu to?i parlamentarii care se implic? în mod real în proiecte de legi ?i ac?iuni în interesul electoratului, asigurându-i pe to?i românii, în general, ?i pe gorjeni, în special, c? a?a cum am rezolvat o parte din angajamentele fa?? de ei, m? voi bate ?i pe mai departe pentru promovarea ?i a celorlalte proiecte de legi promise, dar ?i a altor proiecte de dezvoltare a Jude?ului Gorj ca alternativ? la monoindustria existent?(minerit-energie).”

03.06.2010. 23:09


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password