Modificări fiscale aplicabile de la 1 septembrie 2013

Principalele modific?ri reglementate de OG 16/2013 sunt cota redus? de tax? pe valoarea ad?ugat? (TVA), opera?iunile pentru care se aplic? m?surile de simplificare la TVA ?i accizarea altor categorii de produse, prevederi care se vor aplica începând cu 1 septembrie 2013.
1. Se aplic? cota redus? de TVA de 9% la livrarea de bunuri cum sunt:
– toate sortimentele de pâine, precum ?i urm?toarele specialit??i de panifica?ie: cornuri, chifle, batoane, covrigi, minibaghete, franzelu?e ?i împletituri, care se încadreaz? în grupa de produse de brut?rie la codul CAEN/CPSA 1071;
– f?in? alb? de grâu, f?in? semialb? de grâu, f?in? neagr? de grâu ?i f?in? de secar?, care se încadreaz? la codul CAEN/CPSA 1061;
– triticum spelta, grâu comun ?i meslin, care se încadreaz? la codul NC 1001 99 00 ?i secar?, care se încadreaz? la codul NC 1002 90 00.
2. Se aplic? m?surile de simplificare (taxarea invers?) prev?zute la art. 160 din Codul Fiscal ?i pentru urm?toarele opera?iuni:
– livrarea de energie electric? c?tre un comerciant persoan? impozabil?.
Comerciantul persoan? impozabil? reprezint? persoana impozabil? a c?rei activitate principal?, în ceea ce prive?te cump?r?rile de gaz, de energie electric? ?i de energie termic? sau agent frigorific, o reprezint? revânzarea de astfel de produse ?i al c?rei consum propriu de astfel de produse este neglijabil.
Pentru a aplica taxarea invers?, furnizorul de energie electric? trebuie s? ob?in? din partea cump?r?torului dovada c? acesta este un comerciant persoan? impozabil?, respectiv:
– licen?a de furnizare a energiei electrice, eliberat? de Autoritatea Na?ional? de Reglementare în Domeniul Energiei Electrice, care atest? calitatea de comerciant de energie electric? a cump?r?torului;
– declara?ia pe propria r?spundere din care s? rezulte c? activitatea sa principal?, în ceea ce prive?te cump?r?rile de energie electric? o reprezint? revânzarea acesteia ?i consumul s?u propriu din energia electric? cump?rat? este neglijabil.
– transferul de certificate verzi.
Potrivit art. 2 lit. h) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de producere a energiei din surse regenerabile de energie, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, certificatul verde reprezint? titlul ce atest? producerea din surse regenerabile de energie a unei cantit??i de energie electric?.
Aten?ie! Prevederile referitoare la aplicarea tax?rii inverse pentru livr?rile de cereale ?i plante tehnice, livrarea de energie electric? ?i transferul de certificate verzi se aplic? pân? la 31 decembrie 2018 inclusiv.
PROIECT OG: Taxarea invers? se aplic? ?i în situa?ia tranzac?iilor realizate pe Pia?a pentru Ziua Urm?toare ?i pe Pia?a Intrazilnic? de energie electric?. Sunt men?ionate distinct fiecare categorie de comercian?i persoane impozabile care vor intra sub inciden?a acestei m?suri.
3. Vor fi supuse accizelor extinzându-se sfera produselor cu acciz? nearmonizat? urm?toarele categorii de bunuri:
– bijuterii din aur ?i/sau platin? cu codul NC 7113 19 00, cu excep?ia verighetelor. Acciza este de 1 euro/gram pentru bijuteriile cu pân? la 14 K ?i de 2 euro/gram pentru cele de peste 14K.
– confec?ii de bl?nuri naturale, cu codurile NC: 4303 10 10 ?i 4303 10 90. Acciza este între 50 ?i 1.200 euro/bucat?, în func?ie de costul de achizi?ie sau produc?ie al bl?nurilor.
– iahturi ?i alte nave ?i ambarca?iuni cu sau f?r? motor pentru agrement, cu codurile NC: 8903 91, 8903 92 ?i 8903 99, cu excep?ia celor destinate utiliz?rii în sportul de performan??. Acciza este între 500 euro/metru liniar pentru iahturile ?i navele care au lungimea egal? sau mai mare de 8 metri ?i de 10 euro/CP pentru navele cu motor peste 100CP.
– autoturisme ?i autoturisme de teren, inclusiv cele importate sau achizi?ionate intracomunitar noi sau rulate, cu codurile NC: 8703 23, 8703 24 ?i 8703 33, a c?ror capacitate cilindric? este mai mare sau egal? cu 3.000 cm cubi. Acciza este de 1 euro/cm cub.
– arme de vân?toare ?i arme de uz personal, altele decât cele de uz militar sau de uz sportiv, cu codurile NC: 9302 00 00, 9303, 9304 00 00. Acciza este între 50 ?i 1.500 euro/bucat?, în func?ie de costul de achizi?ie al armelor.
– cartu?e cu glon? ?i alte tipuri de muni?ie pentru armele de vân?toare ?i armele de uz personal, cu codurile NC: 9306 21, 9306 29, 9306 30. Acciza este între 0,1 ?i 0,4 euro/bucat?.
PROIECT OG:
– Se introduce acciza pentru motoarele de peste 100 CP destinate iahturilor ?i altor nave ?i ambarca?iuni pentru agrement (10 euro/CP)
– persoanele fizice vor datora accize pentru vehicule ?i motoare cu peste 100 CP destinate iahturilor ?i altor nave ?i ambarca?iuni pentru agrement;
– asigurarea cadrului legal care permite restituirea accizelor ?i pentru produsele nou introduse în sfera de aplicare a accizelor nearmonizate;
– definirea momentului exigibilit??ii accizelor pentru produsele nou introduse în sfera de aplicare a accizelor nearmonizate;
– stabilirea termenului de plat? a accizelor pentru produsele nou introduse în sfera de aplicare a accizelor nearmonizate.
4. Începând cu 1 septembrie 2013, se va majora ?i acciza la alcoolul etilic de la 750 euro/hl alcool pur la 1.000 euro/hl alcool pur.(codfiscal.net)

28.08.2013. 20:11


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password