Ministerul Economiei renunţă la desfiinţarea Hidroelectrica şi îi schimbă numele în Hidroenergetica

Ministerul Economiei, Comer?ului ?i Mediului de Afaceri (MECMA) vrea s? renun?e la desfiin?area produc?torului de electricitate Hidroelectrica ?i îi schimb? denumirea în Hidroenergetica SA, p?strându-?i astfel datele de înregistrare la Registrul Comer?ului, dar ?i avizele ?i licen?ele.

Astfel, “Compania Na?ional? Hidroenergetica SA se înfiin?eaz? cu p?strarea Hidroelectrica SA ca entitate juridic? cu patrimoniul ce r?mâne din Hidroelectrica dup? divizare, aceasta din urm? schimbându-?i denumirea în CN Hidroenergetica SA, concomitent cu absorb?ia de c?tre aceasta a unor filiale ale Hidroelectrica SA ?i Termoelectrica”, se arat? într-un proiect de Hot?râre de Guvern postat luni pe site-ul MECMA.

Reprezentan?ii Hidroelectrica, cel mai mare produc?tor de electricitate din România, au declarat luni pentru NewsIn c?, în acest mod, compania î?i va men?ine existen?a ?i va fi simplificat totodat?, din punct de vedere juridic, procesul înfiin??rii Hidroenergetica, unul din cei doi mari gigan?i energetici rezulta?i în urma reorganiz?rii sectorului energetic din România.

Potrivit Notei de Fundamentare a proiectului de act normativ, înfiin?area Hidroenergetica, în varianta ini?ial? publicat? în Monitorul Oficial din 5 februarie, ar fi întârziat? de reînnoirea ?i emiterea autoriza?iilor, avizelor, aprob?rilor ?i certific?rilor necesare.

“Este esen?ial pentru procesul de reorganizare a produc?torilor de energie electric? ?i termic? ca noile companii na?ionale a c?ror înfiin?are este propus? de Hot?rârea Guvernului nr. 56/2010 s? aib? loc într-o perioad? cât mai scurt? de timp ?i, în orice caz, pân? la 30 iunie 2010. Înfiin?area CN Electra ?i a CN Hidroenergetica, conform metodei de reorganizare avute în vedere de varianta ini?ial? a Hot?rârii Guvernului nr. 56/2010, ar putea fi întârziat? de formalit??ile cerute pentru reînnoirea / emiterea de c?tre autorit??ile, organismele ?i celelalte entit??i competente (de exemplu ANRE, OPCOM, Transelectrica), a licen?elor, autoriza?iilor, avizelor, aprob?rilor ?i certific?rilor necesare pentru îndeplinirea, în condi?ii de legalitate, a obiectului de activitate de c?tre companiile na?ionale sus-numite”, se mai arat? în proiect.

De asemenea, autorit??ile inten?ioneaz? s? transforme în societate comercial? sucursala Termoserv Paro?eni, “din motive strategice ?i de sincronizare” ?i preluarea acesteia de c?tre Hidroenergetica, concomitent cu preluarea Electrocentrale Paro?eni.

Prima companie na?ional?, Electra SA, va avea în structur? Complexurile Energetice Turceni, Rovinari ?i Craiova, cu sucursalele lor, Nuclearelectrica, Societatea Na?ional? a Lignitului Oltenia (SNLO), S.H. Râmnicu Vâlcea, S.H. Sibiu, S.H. Târgu Jiu, sucursale ale Hidroelectrica, care, prin opera?iunea de divizare prin desprindere de patrimoniu, sunt preluate de c?tre Electra SA.

Cea de-a doua companie na?ional?, Hidroenergetica SA, va cuprinde patrimoniul Hidroelectrica, a?a cum va r?mâne acesta dup? desprinderea p?r?ii din acesta, corespunz?tor sucursalelor S.H. Râmnicu Vâlcea, S.H. Sibiu ?i S.H. Târgu Jiu, Electrocentrale Deva ?i Electrocentrale Bucure?ti (cu sucursalele lor), fiind filiale ale Termoelectrica, Hidroserv-urile Bistri?a, Slatina, Por?ile de Fier, Curtea de Arge?, Sebe?, Ha?eg, Cluj, filiale ale Hidroelectrica, patrimoniul Companiei Na?ionale a Huilei (CNH) Petro?ani, în tot sau în parte, precum ?i patrimoniul aferent sucursalelor Electrocentrale Paro?eni ?i Termoserv Paro?eni, sucursale ale Termoelectrica, care se va desprinde din Termoelectrica prin constituirea a dou? noi societ??i comerciale, care vor fi preluate prin fuziune de c?tre Hidroenergetica ulterior înfiin??rii acesteia.

Hot?rârea de Guvern prin care sectorul energetic din România se reorganizeaz? ?i se comaseaz? în dou? mari companii, Electra ?i Hidroenergetica, a fost publicat? pe 5 februarie în Monitorul Oficial. Potrivit Hot?rârii de Guvern adoptate pe 29 ianuarie, în urma proceselor de divizare ?i fuziune prev?zute în HG, cel mai mare produc?tor de energie electric? din ?ar?, Hidroelectrica SA, ?i-ar fi încetat existen?a.(money.ro)

12.04.2010. 22:11


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password