Ministerul Economiei propune o formă cosmetizată a ordonanţei privind concedierile collective

Ministerul Economiei a lansat o alt? form? a ordonan?ei privind protec?ia social?, care nu mai include o list? a companiilor restructurate, ci stabile?te c? societ??ile care “pot” efectua concedieri colective, dar ?i num?rul de angaja?i “ce urmeaz? s? fie disponibiliza?i” vor fi decise de Guvern. Proiectul este în mare m?sur? similar celui redactat în urm? cu dou? s?pt?mâni, cu excep?ia faptului c? nu mai include o list? de anumite companii care vor fi restructurate ?i nici nu mai prevede c? programele de restructurare vor include obligatoriu salaria?ii care se încadreaz? în prevederile Legii 263/2010 privind pensia pentru limit? de vârst?, cu reducerea vârstelor standard de pensionare, ?i c? m?sura se va aplica inclusiv membrilor ale?i în organele executive de conducere ale organiza?iilor sindicale.  În noua form? ordonan?a prevede c? persoanele care îndeplinesc condi?iile privind pensia pentru limit? de vârst? ?i a stagiului complet de cotizare nu beneficiaz? de prevederile actului normativ.  “Prevederile prezentei ordonan?e de urgen?? reglementeaz? m?surile de protec?ie social? de care beneficiaz? persoanele disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructur?rii ?i reorganiz?rii unor societ??i na?ionale, regii autonome, companii na?ionale ?i societ??i comerciale cu capital majoritar de stat, precum ?i a societ??ilor comerciale ?i regiilor autonome subordonate autorit??ilor administra?iei publice locale.  Operatorii economici care pot efectua concedieri colective, precum ?i num?rul de salaria?i ce urmeaz? s? fie disponibiliza?i se stabilesc prin hot?râre a Guvernului, la propunerea ministerelor de resort, numai în condi?iile în care exista programe de restructurare sau reorganizare aprobate conform legii ?i concedierea colectiv? nu dep??este termenul de 31 decembrie 2018”, se arat? în document.  Programele de restructurare ?i reorganizare vor cuprinde în mod obligatoriu atât num?rul total de salaria?i existent, motivele care determin? restructurarea ?i reorganizarea ori numai restructurarea sau reorganizarea, num?rul de salaria?i necesar pentru desf??urarea activit??ii, dar ?i num?rul de salaria?i care vor fi afecta?i de concedieri colective ?i data de la care sau perioada în care vor avea loc concedierile colective.
În actul normativ se arat? c?, dac? restructurarea ?i reorganizarea ori numai restructurarea sau reorganizarea se desf??oar? în etape, programele vor cuprinde ?i num?rul de salaria?i care vor fi afecta?i de concedieri în fiecare dintre etape, stabilit cu respectarea condi?iilor de concediere colectiv? prev?zute de dispozi?iile legale în vigoare, precum ?i data la care va avea loc fiecare etap?.
Concedierea colectiv? se face în condi?iile prev?zute de Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data public?rii în Monitorul Oficial a hot?rârii Guvernului. Dac? restructurarea ?i reorganizarea ori numai restructurarea sau reorganizarea se desf??oar? în etape, aceast? prevedere se aplic? pentru concedierea colectiv? efectuat? în prima etap?, urmând ca pentru celelalte etape concedierea colectiv? s? se efectueze în termen de 90 de zile de la data stabilit? prn programele de restructurare.
În nota de fundamentare se afirm? c? analizele economico-financiare efectuate la nivelul fiec?rei companii/societ??i na?ionale ?i societ??i comerciale din industria minier?, rezultat al reevalu?rii fiec?rei strategii de dezvoltare, au conturat perimetrele miniere de perspectiv?, precum ?i cele ce urmeaz? a fi închise. Drept urmare, fiecare operator economic va întocmi un program de restructurare prin care va stabili num?rul de salaria?i ce urmeaz? a fi disponibiliza?i în perioada 2013-2018 ?i care vor beneficia de prevederile ordonan?ei de urgen?? privind protec?ia social?.
“Scopul prezentei ordonan?e de urgen?? const? în reorganizarea activit??ii societatilor comerciale ?i de asemenea a unui pre? competitiv al energiei electrice ?i termice, care presupune disponibilizarea unui num?r de salaria?i care vor beneficia de prevederile sale”, se afirm? în not?.
La începutul lunii martie, Mediafax a anun?at c? Guvernul va începe un program de concediere de angaja?i din 16 companii din sectorul energetic, în baza unor proiecte de restructurare ?i reorganizare care vor fi aplicate în intervalul 2013-2018, salaria?ii concedia?i urmând s? beneficieze de pl??i compensatorii ?i venit lunar de completare. La acel moment, Ministerul Economiei a redactat un proiect de ordonan?? care includea o list? cu companii care urmeaz? s? fie restructurate.
Ulterior, premierul Victor Ponta i-a cerut ministrului Economiei, Varujan Vosganian, s? retrag? proiectul ?i s? clarifice acest subiect.
Vosganian a afirmat c? organiza?iile sindicale importante consider? necesar? prelungirea ordonan?ei privind protec?ia social? a persoanelor disponibilizate, îns? doresc ca prevederile actului normativ s? fie aplicate ?i în cazul bugetarilor, nu doar în sectorul energetic.(money.ro)

15.03.2013. 15:01


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password