Ministerul Economiei a pierdut procesul cu Greenpeace

“Pe rolul Tribunalului Bucure?ti, Sec?ia a XI-a Contencios Adminstrativ ?i Fiscal,
se afla dosarul nr. 18773/3/2009, ce are ca obiect refuz comunicare informa?ii interes public (Legea nr. 544/2001) ?i parte reclamanta GREENPEACE CEE 87 prin mandatar Centrul de Resurse Juridice .

Ca urmare a faptului c? Ministerul Economiei nu a r?spuns la cererea înaintat? la
data 24.03.2009 privind transmiterea unor informa?ii de interes public, respectiv de a comunica lista loca?iilor care au fost evaluate pentru construirea de noi centrale nucleare în România, amplasarea exacta a celor zece loca?ii posibile, o copie a deciziei oficiale care prevede preferin?a pentru doua dintre acestea, precum ?i documentele legate de alegerea f?cut?, la data de 05.05.2009, Organiza?ia GREENPEACE CEE 87, prin mandatar Centrul de Resurse Juridice, a chemat în judecat? Ministerul Economiei ?i a solicitat instan?ei ca, prin hot?rârea ce va pronun?a, s? oblige ministerul s?-I transmit? informa?iile solicitate, respectiv s? ne oblige la plata daunelor morale în cuantum de 1 Ron ?i la plata unor penalit??i în cuantum de 100 lei/zi de întârziere.

Ministerul a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiata întrucât studiul
privind amplasamentele nucleare nu a fost definitivat, ca acesta trebuie sa se
realizeze ?i în acord cu Agen?ia Interna?ional? pentru Energie Nucleara (AIEA) ?i
c?, pân? în prezent, nu au fost stabilite loca?iile în vederea amplas?rii de noi
centrale nucleare în România.

Prin sentin?a pronun?ata la data de 14.10.2009, instan?a a respins excep?iile
invocate de c?tre minister si a admis cererea reclamantei a?a cum a fost
formulata, in sensul ca a obligat ministerul sa-i transmit? informa?iile solicitate
sub sanc?iunea de daune cominatorii de 100 lei/zi întârziere si daune morale de 1
leu.

Sentin?a nu a fost redactata si nu cunoa?tem motivele (considerentele)
pentru care instan?a s-a pronun?at in acest mod.
Ministerul a înaintat recurs, urmând ca motivarea recursului sa se fac?
dup? comunicarea sentin?ei, in conformitate cu dispozi?iile legale.”

Biroul de Presa
al Ministerului Economiei

27.10.2009. 13:51


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password