Măsuri pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice

Guvernul a adoptat s?pt?mâna trecut? o Ordonan?? privind eficien?a energetic? ?i promovarea utiliz?rii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie. Actul normativ încurajeaz? cre?terea eficien?ei energetice ?i utilizarea surselor regenerabile, prin acordarea de stimulente financiare ?i fiscale. Pot fi utilizate urm?toarele instrumente ?i mecanisme de finan?are:

1. Modele de contracte pentru instrumente financiare care sunt f?cute disponibile cump?r?torilor existen?i ?i poten?iali de servicii energetice ?i de alte m?suri destinate îmbun?t??irii eficien?ei energetice în sectorul public ?i privat;

2. Sistemul de premiere finan?at de Agen?ia Român? pentru Conservarea Energiei de la Bugetul propriu ?i/sau surse atrase, pentru rezultate excep?ionale în domeniul cercet?rii aplicative în materie de eficien?? energetic? ?i surse regenerabile de energie;

3. Alocarea de fonduri pentru subven?ionarea furniz?rii programelor ?i m?surilor de îmbun?t??ire a eficien?ei energetice ?i pentru promovarea unei pie?e pentru m?surile de îmbun?t??ire a eficien?ei energetice. Aceste m?suri includ promovarea audit?rii energetice, a instrumentelor financiare pentru economiile de energie ?i, dup? caz, îmbun?t??irea contoriz?rii ?i furnizarea de facturi detaliate. Aceste aloca?ii bugetare pot fi distribuite prin intermediul unuia sau mai multor fonduri specializate, care vizeaz? sectoarele de utilizare final? în care costurile tranzac?iilor ?i riscurile sunt mai mari ?i care pot fi folosite pentru subven?ii, împrumuturi, garan?ii financiare ?i/sau alte tipuri de finan?are care garanteaz? rezultate. Aceste fonduri sunt deschise tuturor furnizorilor de m?suri pentru îmbun?t??irea eficien?ei energetice, cum ar fi companiile de servicii energetice, consilierii energetici independen?i, distribuitorii de energie, operatorii sistemului de distribu?ie, societ??ile de vânzare cu am?nuntul a energiei ?i instalatorii. Fondurile pot fi deschise tuturor consumatorilor finali. Aceste fonduri nu sunt în concuren?? cu m?surile de îmbun?t??ire a eficien?ei energetice finan?ate în condi?ii comerciale.

La propunerea Agen?iei Române pentru Conservarea Energiei, prin hot?râri ale Guvernului, se aprob? acordarea de stimulente fiscale destinate cre?terii eficien?ei energetice ?i a ponderii resurselor regenerabile de energie la consumatorii finali. Aceste stimulente vizeaz? atât dezvoltarea unei pie?e de servicii energetice ?i echipamente eficiente energetic, cât ?i promovarea produc?iei unor astfel de echipamente.

De asemenea, în scopul realiz?rii politicii na?ionale de eficien?? energetic?, operatorii economici care consum? anual o cantitate de peste 1.000 tone echivalent petrol au obliga?ia:

1. S? efectueze anual un audit energetic elaborat de o persoan? fizic? sau juridic? autorizat? de Agen?ia Român? pentru Conservarea Energiei ?i care st? la baza stabilirii ?i aplic?rii m?surilor de îmbun?t??ire a eficien?ei energetice;

2. S? întocmeasc? programe de îmbun?t??ire a eficien?ei energetice care includ m?suri pe termen scurt, mediu ?i lung.

3. S? numeasc? un manager energetic, atestat de ARCE, conform legisla?iei în vigoare s? încheie un contract de management energetic cu o persoan? fizic?/juridic? prestatoare de servicii energetice acreditat?.

4. În cazul consumatorilor de energie care de?in consumatoare a mai mult de 1.000 tone echivalent petrol amplasate în mai multe puncte geografice, care nu sunt legate direct prin func?ionalitate sau re?ele energetice, fiecare subunitate situat? într-un punct geografic diferit de al celorlalte subunit??i este considerat? din punctul de vedere al obliga?iilor ce îi revin ca fiind unitate independent?.

Operatorii finali care consum? anual o cantitate de energie cuprins? între 200 ?i 1.000 tone echivalent petrol pe an sunt obliga?i s? întocmeasc? la fiecare doi ani un audit energetic realizat de o persoan? fizic? sau juridic? autorizat? de ARCE. Acest audit st? la baza stabilirii ?i aplic?rii m?surilor de îmbun?t??ire a eficien?ei energetice.

De asemenea, administratorii cl?dirilor aflate în proprietate public? au obliga?ia s? ia m?suri pentru utilizarea eficient? a sistemului de înc?lzire ?i climatizare ?i utilizarea aparatelor de m?sur? ?i reglare a consumului de energie.

Autorit??ile administra?iei publice centrale ?i locale au obliga?ia s? ia m?suri pentru îmbun?t??irea eficien?ei energetice, prin promovarea cu prec?dere a m?surilor care genereaz? cele mai mari economii de energie în cel mai scurt interval de timp.

În acest scop, Agen?ia Român? pentru Conservarea Energiei prime?te noi responsabilit??i, revenindu-i sarcina de a monitoriza programele de îmbun?t??ire a eficien?ei energetice ?i rezultatele lor.

Scopul actului normativ este de a contribui la îmbun?t??irea eficien?ei energetice ?i la schimbarea comportamentului consumatorului, în sensul reducerii consumului de energie ?i, implicit, a facturii aferente, prin utilizarea echipamentelor eficiente energetice, mai pu?in poluante, ?i prin cre?terea utiliz?rii surselor regenerabile de energie la consumatorii finali.

27.08.2008. 08:26


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password