Mare şedinţă mare, duminică, pe minerit

În urma discu?iilor de luni, 25 mai, de la Ministerul Economiei, privind eliminarea blocajului financiar ?i a disfunc?ionalit??ilor în livrarea ritmic? a c?rbunelui, Adriean Videanu, ministrul Economiei, Marin Condescu, pre?edintele U.S.M.O ?i Daniel Burlan, directorul general al Societ??ii Na?ionale a Lignitului Oltenia (SNLO) au convenit ca duminic?, 31 mai, la orele 17.00, la sediul SNLO s? aib? loc o întâlnire comun? unde se va discuta despre deblocare financiar? a SNLO care are de încasat peste 340 de milioane de lei ?i arierate de circa 200 de milioane de lei, despre realizarea programului de restructurare a SNLO negociat între administra?ie ?i sindicate, despre aprobarea modific?rii O.U.G. 116/2006, conform solicit?rii SNLO, se arat? într-un comunicat remis presei, mar?i, 26 mai, de c?tre SNLO ?i USMO.

Totodat? se va pune în discu?ie ?i stabilirea cert? a cantit??ii de lignit pe toat? perioada de valabilitate a Strategiei Energetice Na?ionale, acordarea licen?elor de exploatare privind extrac?ia c?rbunelui, a?a cum au fost solicitate de c?tre SNLO, se dore?te emiterea unui act legislative în care s? se stabileasc? condi?iile de pensionare a lucr?torilor ce î?i desf??oar? activitatea în carierele de lignit ?i se vor stabili m?surile privind punerea în aplicare urgent? a acestora în vederea normaliz?rii ?i uniformiz?rii livr?rilor de cprbune c?tre complexele energetice din Oltenia.
Prezen?i la întâlnire vor fi Adriean Videanu, Gheorghe Pogea-ministrul Finan?elor, Sorin Blejner-presedintele ANAF, conducerile executive ale Societ??ilor Energetice ?i Miniere din bazinul Olteniei împreun? cu pre?edun?ii de sindicat ?i conducerea USMO.

Având în vedere programul livr?rilor de c?rbune redus d din iunie ?i iulie de 1.000.000 tone, respectiv 1.100.000 tone, stocul de c?rbune preconizat la sfâr?itul lunii mai de aproximativ 800.00 tone, s-a convenit întreruperea activit??ii de produc?iela subunit??ile SNLO pe perioada 15.06-15.07.2009, urmând ca în aceast? perioad? de întrerupere s? se livreze întreaga produc?ie de c?rbune existen? în stoc, astfel înât la reluarea activit??ii s? se livreze o cantitate medie lunar? începând cu luna august de 1.400.000 de tone, cantitate ce va asigura un echilibru între venituri ?i cheltuieli fapt ce va conduce la intrarea în normalitatw a activit??ii societ??ii

Pe perioada de intrerupere a activit??ii, salaria?ii vor primi 75% din salariul de baz? brut ?i sporul de vechime.

Mar?i, 26 mai, schimbul I, conducerile ecexutive din cadrul aparatului central al societ??ii împreun? conducerea fiec?rei subunit??i ?i conducerile organiza?iilor sindicale vor fi prezente la nivelul fiec?rei cariere ?i mine pentru a discuta cu angaja?ii societ??ii despre situa?ia actual? ?i m?surile care trebuie luate în vederea normaliz?rii activit??ii.

Ac?iunile de protest pentru 26 mai au fost suspendate.

26.05.2009. 12:57


TERMO 30.05.2009. 00:35

MITRESCU 27.05.2009. 22:43

Sindi 27.05.2009. 22:03

TERMOTURCENI 27.05.2009. 21:57

TERMO 27.05.2009. 19:58

TERMO 27.05.2009. 19:50

Costel 27.05.2009. 08:03

Ion 26.05.2009. 15:13

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password