Lucrările de la Cojani şi Câmpu Mare, inventariate

Comitetul Jude?ean pentru Situa?ii de Urgen?? Gorj a hot?rât demararea ac?iunii de inventariere a lucr?rilor edilitar-gospod?re?ti care se impun în loca?iile Cojani – Târgu C?rbune?ti ?i Câmpu Mare – Albeni ?i stabilirea necesarului de fonduri pentru rezolvarea acestora de c?tre autorit??ile administra?iei publice locale.

În acela?i contexte, primarii localit??ilor Ro?ia de Amaradia, Albeni, Bustuchin ?i Târgu C?rbune?ti vor identifica posibilit??ile de finan?are, în anul 2008, a lucr?rilor stabilite a fi prioritare pentru asigurarea unor condi?ii decente de trai locatarilor caselor construite în loca?iile amintite pentru sinistra?ii afecta?i grav de c?tre alunec?rile de teren din prim?vara anului 2006.

Tototdat?, conducerea Inspectoratului pentru Situa?ii de Urgen?? Gorj, împreun? cu primarii comunelor Ro?ia de Amaradia, Albeni ?i Bustuchin, vor identifica o loca?ie de depozitare a locuin?elor modulare utilizate pentru cazarea sinistra?ilor din localit??ile respective, asigurând condi?ii de conservare ?i paz? a acestora.

Men?ion?m c? în cadrul ?edin?ei extraordinare a Grupului de suport tehnic pentru fenomene distructive de origine geologic? (cutremure ?i alinec?ri de teren), accidente pe c?ile de transport, din cadrul Comitetului Jude?ean pentru Situa?ii de Urgen?? Gorj, din data de 18 ianuarie 2008, a fost eviden?iat faptul c? în noua a?ezare pentru str?muta?ii din Cojani – Târgu C?rbune?ti, din cele 58 de case construite pentru ace?tia numai 12 sunt folosite permanent, iar la Câmpu Mare – Albeni, din 142 de locuin?e, sunt utilizate 56.

Între motivele neocup?rii tuturor caselor, invocate de proprietarii acestora se num?r?: lipsa posibilit??ilor financiare pentru construirea anexelor gospod?re?ti (ad?posturi pentru animale ?i p?s?ri) ?i realizarea împrejmuirilor – la Cojani, a apei ?i iluminatului public, nefinalizarea lucr?rilor la drumurile de acces ?i a rigolelor de scurgere a apei, de împrejmuire a caselor, construirea anexelor gospod?re?ti, probleme privind între?inerea p?rin?ilor cu vârstî înaintat? ?i stare de s?n?tate precar?, etc – la Câmpu Mare.

23.01.2008. 06:49


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password