Locuitorii din Târgu Jiu, Motru și Rovinari se pot testa de hepatită C cu 55% reducere

Compania MSD România, al?turi de laboratoarele Bioclinica, demareaz?, în cadrul platformei Împreun? pentru via?? – S?n?tate prin cunoa?tere, o nou? campanie de testare pentru depistarea virusului hepatitei C (VHC), boal? care plaseaz? România pe primul loc în Uniunea European? în ceea ce prive?te prevalen?a infec?iei cu VHC. Anul acesta, campania va fi desf??urat? în centrele Bioclinica din 25 de ora?e din ?ar?, în lunile august ?i septembrie, iar persoanele care vor merge s? se testeze în cadrul campaniei vor pl?ti aproximativ 18 lei, cu 55% mai pu?in decât pre?ul ini?ial (39 lei).
Campania a fost demarat? ca urmare a ratei mari de r?spuns înregistrate de campania de testare de anul trecut când, în doar o s?pt?mân?, peste 11.400 de persoane au mers s? se testeze. Dintre acestea, 877 au fost primit un rezultat pozitiv la testul VHC, reprezentând un procent de 7,65% – aproximativ de dou? ori mai mult fa?? de media na?ional? comunicat? anterior, de 3,23%.
„Procentul mare de bolnavi descoperi?i în cadrul campaniei de testare pe care am desf??urat-o anul trecut ne-a confirmat faptul c?, în România, exist? foarte mul?i bolnavi înc? nediagnostica?i. Astfel, am decis s? continu?m ini?iativa de informare cu privire la pericolele acestei boli ?i s? spijinim popula?ia în demersul de testare”, spune Florentin Scarlat, reprezentant al companiei organizatoare, MSD România.
Testarea pentru depistarea hepatitei C se adreseaz? întregii popula?ii, indiferent de vârst? sau afec?iuni, care prezint? un risc crescut al infect?rii cu VHC: transfuzii de sânge sau interven?ii chirurgicale înainte de 1991, convie?uirea cu persoane infectate, contact sexual neprotejat, frecventarea cabinetelor stomatologice, de piercing sau tatuaje etc. Test?rile vor avea loc în urm?toarele ora?e: Oradea, Arad, Timi?oara, Lugoj, Buzia?, Caransebe?, Deva, Hunedoara, Or??tie, Petrosani, Tg.Jiu, Motru, Rovinari, Drobeta Turnu Severin, Bra?ov, F?g?ra?, Codlea, Z?rne?ti, Sf. Gheorghe, Ia?i, Bucure?ti, Târgu Mure?, Constan?a, Cernavod?, Bistri?a.
Testele vor fi realizate prin prelucrarea sângelui venos ?i vor ar?ta dac? pe parcursul vie?ii persoana a venit în contact cu virusul Hepatitei C ?i a dezvoltat anticorpi pentru acest? boal?. Sensibilitatea testelor este de 100%, iar pacien?ii vor primi rezultatele în 48 de ore de la testare, în cadrul clinicii unde s-a f?cut recoltarea. Dac? rezultatul va fi unul pozitiv, pacien?ii vor primi consiliere gratuit? din partea unor medici speciali?ti.
Ac?iunea de testare de anul trecut a fost desf??urat? în perioada 1 – 6 august, în 27 de ora?e din ?ar?, iar test?rile au fost în totalitate gratuite pentru public. Printre jude?ele cu cea mai mare prevalen?? a hepatitei C rezultat? în urma campaniei au fost Bucure?ti (14,67%), Bac?u (12,4%), Sibiu (10,6%), Boto?ani (9,6%) ?i Arge? (9,26%).
„Infec?ia cronic? VHC reprezint? o problem? major? de s?n?tate public?, în întreaga lume existând 170 milioane de persoane infectate. Hepatita C este prima cauz? de cancer hepatic în Europa ?i poate conduce la necesitatea transplantului hepatic, o interven?ie extrem de serioas?, costisitoare ?i care nu garanteaz? salvarea vie?ii. Cel mai important lucru este descoperirea din timp a bolii ?i începerea tratamentului. Îndemn oamenii, în special pe cei care au vârste de peste 40 de ani, ?i care au suferit transfuzii de sânge, s? mearg? la medic ?i s? î?i fac? o simpl? testare a anticorpilor anti-VHC, care le poate salva via?a”, spune Dr. Laura Iliescu, medic primar Medicin? Intern? la Institutul Clinic Fundeni.
Hepatita cu Virus C – o problem? global? de s?n?tate public?, nu poate fi prevenit? prin vaccinare, iar testarea contribuie la nevoia de a reduce ratele mari ale mortalit??ii.
Tratamentul Hepatitei cronice C are drept scop eliminarea virusului din sânge. Scopul tratamentului este ob?inerea unui r?spuns viral sus?inut (RVS). Un r?spuns viral sus?inut are loc atunci când virusul nu mai poate fi detectat în sânge la 6 luni dup? tratament.
„De?i, în cele mai multe dintre cazuri, statul roman este responsabil pentru r?spândirea în mas? a infec?ei cu VHC, autorit??ile din România nu acord? importan?a cuvenit? diagnostic?rii precoce ?i accesului facil la terapie al pacien?ilor. Chiar dac? în ultimii ani s-au facut unele eforturi în acest sens, cei mai mul?i dintre pacien?ii din România, înc? nu au acces la proceduri inovative de diagnosticare precoce ?i terapie, care s? scad? riscurile de apari?ie a complica?iilor ?i s? eficientizeze întregul proces de asisten?? medical?. Costurile sociale ?i suferin?a uman? ar fi cu mult mai mici dac? am prioritiza utilizarea mijloacelor de diagnosticare precoce ?i mijloacele terapeutice inovative ?i eficiente. Este de neîn?eles nep?sarea autorit??ilor la aceast? problem? na?ional?!”, spune Vasile Barbu, Pre?edintele Asocia?iei pentru Protec?ia Pacien?ilor.
Infec?ia cu virusul hepatitic C afecteaz? nu numai starea de s?n?tate a pacientului, ci ?i via?a social?, profesional?.
„Chiar dac? am fost diagnosticat? cu infec?ia VHC nu am beneficiat de terapie la timp pentru a evita complica?iile, din cauza barierelor puse de Ministerul S?n?t??ii ?i a autorit??ilor în general. În anul 1983 am primit o transfuzie sanguin?, urmat? la intervale de timp de înc? dou? interven?ii chirurgicale, iar în anul 1997 am fost depistat? cu VHC. Am început tratamentul abia în anul 2010. Dup? 48 de s?pt?mâni de tratament rezultatul a fost pozitiv, viremie nedetectabil?. Dup? urm?toarele 6 s?pt?mâni viremia a crescut de peste 20 de ori fa?? de valoarea ini?ial?. Dac? diagnosticarea ar fi fost precoce, acest tratament ar fi fost acordat la timp, iar schema terapeutic? ar fi fost cea potrivit?, inclusiv cu mijloace inovative, probabilitatea de rec?dere ar fi fost mic? ?i a? fi evitat complicatiile. Aceste complica?ii mi-au afectat foarte mult via?a, am o stare general? alterat? ?i mi-a redus foarte mult capacitatea de munc? ?i de rela?ionare social?, iar costurile zilnice de tratament au ajuns la niveluri insuportabile pentru mine. Cu ce sunt eu vinovata?”, spune un pacient care a trecut prin aceast? boal?.

24.07.2012. 12:52


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password