Liderul de la EM Rovinari a încetat greva foamei

Sindicatul Minier EM Rovinari a încheiat protocolul nr 156 din 9.11.2007, între liderul de sindicat al Sec?iei mecanice, Sindicatul miner Rovinari ?i conducerea E.M. Rovinari privind revendic?rile solicitate de domnul Gheorghe Pepten, în calitate de lider de sindicat, prin forma de protest greva foamei, adoptat?.

Protocolul cuprinde: completarea listelor care se înainteaz? c?tre ITM cu forma?iile de revizie anuale, din cadrul Astelierului mecanic, atelier electric sec?ia vulcanizare ?i forma?iei de gospod?ria apelor la nivelul carierelor, în vederea acord?rii grupei de munc? începând cu 01.12.2007, modificare CCM din 2007, printr-un act adi?ional.
Pentru salaria?ii de la forma?iile de revizii lunare, în urma prelungirii avizului acordat de ITM, în luna martie, plata contribu?iei s-a efectuat pe parcursul desf??ur?rii protestului beneficiind de grupe de munc? pentru salaria?ii de la revizii lunare. Pentru perioada 2004-2007 vom ini?ia ac?iunea judec?toreasc? în vedere ob?inerea în instan?? a grupei de munc? ac?iune care va fi preluat? de sindicatul minier. Acordarea sporului de ?ef de echip? în procent de 5% in urma nominaliz?rii de c?tre conducerea sec?iei mecanice, electrice, sec?iei vulcaniz?ri ?i a carierelor, care au aceast? calitate se acord? retroactiv. Sec?ia mecanic? nu va fi divizat?, dimpotriv? ,va fi dotat? cu scule ?i dispozitive pentru a u?ura efortul manual depus de salaria?ii forma?iilor de lucru, se vor completa cu salaria?ii care au calificare de sudor ?i l?c?tu?. Privind demersurile pentru reducerea vârstei de pensionare, în minierit inform?m c? avem ini?iativa demarat? printr-un proiect legislativ de mic?orare a perioadei de pensionare, dar numai un PRM-ul ne sus?ine. Aceste ini?iative fiind insuficiente pentru promovare, urmând s? g?sim loby ?i la alte partide parlamentare. Gheorghe Peptan înceteaz? protestul greva foamei, solicitând s? nu se fac? presiuni sau s? se aplice m?suri administrative asupra activit??ii pe care o desf??oar? în cadrul atelierului ?i pe linie sindical?, ?i nici asupra salaria?ilor care au solicitat grupa de munc? prin tabele semnate în vederea revendic?rii grupei de munc?, semn?turi care au stat la baza declan??rii formei de protest.

Semneaz? protestatar, lider de sindicat, Gheorghe Peptan, delegat din partea salaria?ilor Atelierului mecanic, Vasile Pa?tea, Ion Dr?gu?, Ilie Donoiu, Dan Corobea.

Din partea sindicatului, Marin Golea- pre?edinte, Toma Tatomir -vicepre?edinte

Din parte administra?iei EM Rovinari, Tiberiu Trotea.
“Problema care se pune este c? nu am încredere cu ultimul punct, privind reducerea perioadei de pensionare, demersuri pe care zic c? le-au f?cut , dar parc? ar fi atribute ale pre?edintelui Condescu. Dac? nu va fi solu?ionat favorabil, perioada 2004-2007 ?i nu se vor face demersuri pân? pe 15 decembrie, începând 17 decembrie am promis ?i sunt hot?rât s? revin la aceia?i form? de protest. Mul?umesc doctorului St?noiu ?i celor patru asistente care mi-au acordat asisten?? medical? pe toat? perioada protestului, 24 din 24h, în cele cinci zile”, a mai declarat Gheorghe Peptan.

LM.

14.11.2007. 01:55


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password