Liberlii vor concentrarea capacităţilor energetice din Oltenia şi sediul companiei la Tg Jiu

Referitor la declara?ia Ministrului Economiei Adriean Videanu cu privire la realizarea unei Companii Energetice Na?ionale cu sediul în Bucure?ti, compus? din Complexele Energetice Rovinari, Turceni ?i Craiova, SNLO Târgu Jiu ?i Nuclearelectrica Cernavod?, potrivit unor analize realizate împreun? cu speciali?ti în domeniu dar ?inând cont ?i de experien?a practic? ?i ?tiin?ific? în domeniul constituirii ?i func?ion?rii Companiilor Na?ionale (Regii Autonome, Societ??i Na?ionale etc.), precum ?i de faptul c? regiunea Olteniei este cea care de?ine resursele energetice necesare constituirii unei asemenea companii, respingem hot?rârea Ministerului Economiei ca nefondat?, inoportun? ?i care aduce grave prejudicii economico – financiare ?i sociale Olteniei ?i Gorjului în mod special, se arat? într-un comunicat de pres? al PNL Gorj.

În contextul realiz?rii celor dou? Companii Energetice, propunerea speciali?tilor liberali este aceea de concentrare a capacit??ilor energetice din Oltenia, respectiv Complexele Energetice Rovinari, Turceni ?i Craiova, SNLO Târgu Jiu, Sucursalele Hidroelectrica Târgu Jiu ?i Hidroelectrica Por?ile de Fier, într-o Companie Na?ional? cu sediul în Gorj ?i cu o putere instalat? de peste 5000 de MW, urmând ca în Bucure?ti s? aib? sediul cea de-a doua Companie Na?ional? ce va avea în componen?? CNH, Termoelectrica, unit??ile energetice din Hunedoara, Nuclearelectrica ?i alte sucursale Hidroelectrica.

Potrivit practicilor interna?ionale ?i nu numai, sediul unei companii na?ionale este acolo unde aceasta de?ine majoritatea resurselor, a capacit??ilor energetice ?i a resurselor umane. O alt? motiva?ie o constituie faptul c? Regiunea Sud-Vest Oltenia este una din cele mai s?race din România – PIB pe locuitor, dezvoltare economic?, nerealizarea unor alternative economice pentru jude?ul Gorj ca jude? monoindustrial – conduce la aceea?i idee c? taxele ?i impozitele pe care viitoarea Companie Na?ional? va trebui s? le pl?teasc? c?tre institu?iile de stat s? r?mân? în zona de realizare a produc?iei ?i nu acolo unde se vrea a fi sediul acesteia.

În Gorj totul se arde sau se transport? ?i r?mân doar urmele pârjolului, energia creaz? oportunit??i de afaceri în alte jude?e iar în Gorj se va stinge orice activitate pe m?sur? ce se epuizeaz? resursele.

Unde vom fi peste 20 de ani din moment ce în 20 de ani nu s-a investit nimic? Cu resurse epuizate ?i dezvoltare tot mai mic?, vom ajunge ca în lumea a treia, ca exportatorii de materii prime ?i f?r? perspective pentru ziua de mâine.

Totodat?, formarea unei Companii Na?ionale Regionale se înscrie în contextul programului de dezvoltare euroregional? stabilit de Uniunea European? ?i ar fi nefiresc ca produc?torii de energie din Oltenia s? nu fac? parte din aceast? categorie în condi?iile în care, împreun? cu ceilal?i produc?tori ce formeaz? a doua Companie Na?ional? cu sediul în Bucure?ti, pot s? aib? pre?uri de pia?? competitive, sensibil egale.

Industria energetic? este o industrie care nu creaz? dezvolt?ri pe orizontal? deoarece este o industrie cu înalt? tehnologie ?i cu furnizori specializa?i.
Durata de via?? a utilajelor unei centrale termoenergetice este de 30 de ani. Dup? 30 de ani, o astfel de unitate risc? s? ajung? un morman de fiare vechi dac? nu se investe?te în grupuri noi de 500 MW la Rovinari ?i Turceni, cu parametri supracritici, cu randamente globale de producere a energiei electrice prin arderea c?rbunelui cu randamente de aproximativ 40%, fa?? de un randament mediu actual de sub 30% realizat pe ciclul de repara?ii capitale.

Exist? amplasamente libere la Turceni ?i Rovinari la care investi?ia specific? pe MW instalat ar fi mai mic? decât la un amplasament nou.

Pentru lipsa de reac?ie ?i dezinteresul manifestat de parlamentarii coali?iei guvernamentale din Gorj ?i a liderilor celor dou? partide, în semn de protest, nu vom participa la întâlnirea organizat? la Prefectura Gorj, sâmb?t?, 06 Iunie, cu factori de decizie locali ?i na?ionali, deoarece nu dorim s? fim p?rta?i la lichidarea economic? a Olteniei ?i în special a Gorjului, ?i la s?r?cirea acestuia prin cre?terea alarmant? a ?omajului.

Totodat?, la nivel parlamentar, vom lansa o ini?iativ? legislativ? în sensul de a bloca aceast? aberant? reorganizare.

05.06.2009. 23:12


CERovinari 09.06.2009. 10:33

cititor 09.06.2009. 09:40

GOGULUL 08.06.2009. 00:04

CE ROVINARI 07.06.2009. 16:41

pruna 06.06.2009. 12:17

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password