Legea faţadelor de clădiri în 2011. Dispute!

Guvernul a amânat pentru ?edin?a urm?toare analizarea proiectul de lege privind reabilitarea fa?adelor cl?dirilor, a declarat ministrul Dezvolt?rii Regionale, Elena Udrea, dup? ?edin?a de joi a Executivului. Potrivit acesteia, proiectul ar fi trebuit discutat miercuri, dar din cauza discu?iilor prelungite din Parlament, ?edin?a de guvern nu a mai putut fi reluat?. ?edin?a s-a întrerupt pentru ca mini?trii s? fie prezen?i la Parlament ?i a fost reluat? joi diminea??. Dar nici joi nu a fost discutat? legea deoarece “primul-ministru a fost de acord s? discute întâi Programul Na?ional de Dezvoltare a Infrastructurii, ca eu s? pot pleca din Bucure?ti”, a spus Udrea. Aceasta anun?ase miercuri pe Facebook, chiar în timpul ?edin?ei de Guvern, c? se discut? Legea Fa?adelor.  
Totu?i pe data de 21.03.2011 acest? lege a fost adoptat?.
Dispozi?ii comune:
Finan?area proiect?rii ?i execut?rii lucr?rilor de refacere se asigur?, pe cheltuial? proprie, de c?tre de?in?torii cl?dirilor. Guvernul va facilita acordarea de credite bancare, cu garan?ie guvernamental? ?i cu dobând? subven?ionat?. Finan?area va fi împ?r?it? astfel: minimum 10% din surse proprii ale beneficiarului ?i maximum 90% prin credit garantat prin Fondul Na?ional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici ?i Mijlocii.
Perioada de rambursare a creditelor bancare este de maximum 5 ani. Prin excep?ie, autorit??ile administra?iei publice locale pot asigura, prin bugetul local, preluarea integral? a cheltuielilor aferente lucr?rilor de interven?ie corespunz?toare proprietarilor de locuin?e afla?i în imposibilitate de a asigura sumele care le revin, la cerere, ca m?sur? de protec?ie social?, dac? fac dovada c? realizeaz? venituri medii nete lunare pe membru de familie sub câ?tigul salarial mediu net lunar pe economie.
De asemenea, se pot cofinan?a cheltuielile aferente lucr?rilor la cl?dirile amplasate în zone protejate sau în centrele istorice ale localit??ilor. În plus, autorit??ile administra?iei publice centrale pot cofinan?a lucr?rile la cl?dirile amplasate în zone protejate ?i în zone de protec?ie a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial.
În situa?ia în care de?in?torii cl?dirilor nu iau din proprie ini?iativ? m?surile de reabilitare a fa?adelor, autorit??ile administra?iei publice locale notific? persoanele vizate. Lucr?rile vor trebui executate în termen de 12 luni de la data primirii notific?rii. La solicitarea proprietarului ?i din motive obiective, termenul poate fi prelungit de c?tre primar, dar nu mai mult de 6 luni.
Dac? lucr?rile de interven?ie necesare nu se execut? sau nu sunt finalizate în termenele notificate, prim?ria poate solicita consiliului local aprobarea execut?rii de c?tre autoritatea administra?iei publice locale a lucr?rilor de interven?ie, în numele ?i pe cheltuiala de?in?torilor notifica?i, cu condi?ia constituirii dreptului de crean?? ?i a recuper?rii cheltuielilor de la de?in?torii notifica?i, în condi?iile legii, pân? la data recep?iei finale a lucr?rilor de interven?ie executate.
Înc? o lege care ne oblig??
Exist? un set de defini?ii, norme legislative ?i ideologice legate de dreptul de proprietate, care în orice democra?ie sunt considerate sacre pentru bunul mers al societ??ii:
No?iunea dreptului de proprietate: Dreptul de proprietate privat? este definit ca dreptul real principal care confer? titularului s?u atributele de posesie, folosin?? ?i dispozi?ie[i] asupra bunului apropriat în form? privat?.
Caracterele juridice ale dreptului de proprietate privat?: Dreptul de proprietate privat? este un drept absolut, exclusiv ?i perpetuu. Dreptul de proprietate este un drept absolut, pentru c? titularul s?u are libertatea oric?rei ac?iuni sau inac?iuni în leg?tur? cu bunul s?u. Caracterul exclusiv cuprinde dou? idei: monopolul titularului dreptului de proprietate asupra bunului s?u ?i excluderea ter?ilor, inclusiv a autorit??ilor publice, de la exercitarea prerogativelor propriet??ii.
Legea fa?adelor, su?inut? de Elena Udrea prin post?ri pe wall-ul personal de pe facebook, în timpul ?edin?ei de guvern, îi va obliga pe proprietari s? renoveze fa?adele imobilelor pe care le de?in. Dac? nu le renov?m, primim amenzi ustur?toare. Ce s-a întâmplat cu proprietatea privat?? Poate o familie are venituri peste medie, dar nu va dori s? aloce bani pentru renovarea imobilului, pentru c? are nevoie de medicamente, sau s?-i investeasc? în educa?ia copiilor
Adic?, dac? câ?tig?m peste salariul mediu pe economie ?i unui guvernant sau edil nu îi place cum arat? casa noastr?, vom fi obliga?i s? o renov?m? Ce s-a întâmplat cu inviolabilitatea propriet??ii private? Dac? o familie va considera drept s? nu aloce ace?ti bani renov?rii imobilului, deoarece poate au nevoie de medicamente, sau doresc s?-i investeasc? în educa?ia copiilor? Cum se poate gândi cineva la a?a ceva?
Lucr?rile de interven?ie pentru „reabilitarea structural-arhitectural? exterioar? a construc?iei” vor consta în repara?ii la zid?rii, tencuieli, zugr?veli, vopsitorii, înlocuirea tâmpl?riei exterioare cu tâmpl?rie performant? energetic, refacerea învelitorii/terasei, inclusiv refacerea/repararea trotuarelor de protec?ie aferente construc?iei, demontarea/remontarea instala?iilor ?i echipamentelor montate pe fa?ade/terase. Amenzile aplicate proprietarilor pentru nerespectarea obliga?iei de derulare a lucr?rilor vor fi cuprinse între 2.000 lei ?i 10.000 lei.
Av.COLTUC MARIUS

23.03.2011. 11:52


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password