Lansare de carte la Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” din Târgu Jiu

Vineri, 12 noiembrie 2010, ora 10,00, la Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” din Târgu Jiu, va avea loc lansarea c?r?ii Gorjul bancar – Banca Na?ional?, vol. I, edi?ia a II-a revizuit? ?i ad?ugit?, autor Gheorghe Bir?u, publicat? de Editura Oscar Print, Bucure?ti, 2010, 252p.

Sensibil la efortul manifestat în Banca Na?ional? a României de recuperare a memoriei institu?iei ?i de promovare a valorilor na?ionale, Gheorghe Bir?u aduce în aten?ia cititorilor s?i ultimele rezultate ale investiga?iilor proprii referitoare la fenomenul bancar din zona Gorjului, publicând o nou? edi?ie, substan?ial completat?, a lucr?rii Gorjul bancar, care a v?zut lumina tiparului, într-o prim? edi?ie, în anul 2000, la Târgu Jiu.

Doctor în economie, directorul Sucursalei Gorj a b?ncii centrale ?i cadru didactic universitar, Gheorghe Bir?u a adunat în paginile acestei c?r?i informa?iile ob?inute în urma cercet?rilor în fondurile arhivistice din Târgu-Jiu, Râmnicu Vâlcea,Turnu Severin ?i Bucure?ti. Dup? Cuvântul-înainte, primele capitole ale c?r?ii creioneaz? dimensiunea economic? a Gorjului istoric, „?inut cu adânc? ?i continu? rezonan?? istoric?”, ?i explic? ce sunt banii ?i ce sunt b?ncile, pentru a se concentra apoi pe surprinderea specificului unei b?nci centrale. În continuare, autorul insereaz? o prezentare a principalelor repere cronologice care au marcat istoria B?ncii Na?ionale a României în cei 130 de ani de existen??, de la adoptarea legii pentru înfiin?area „unei b?nci de scompt ?i circula?iune” pân? la ultima numire de c?tre Parlamentul României a componen?ei Consiliului de administra?ie al institu?iei. Cea mai consistent? parte a lucr?rii este consacrat? evolu?iei Sucursalei Gorj a BNR. Înfiin?at? în 1898-1899, Agen?ia institutului de emisiune de la Târgu Jiu a dinamizat economia ?i finan?ele din zon?. Activitatea acesteia este surprins? de autor pe mai multe planuri, care urm?resc s? pun? în eviden?? locurile, oamenii ?i faptele lor. De asemenea, este eviden?iat rolul deosebit al acestui sediu în anul 1944, când tezaurul B?ncii Na?ionale a fost ad?postit în pe?tera de la M?n?stirea Tismana, precum ?i momentul vizitei la Târgu Jiu a guvernatorului Mugur Is?rescu (august 1996). Cartea se încheie cu un consistent dosar de anexe, care cuprind documente inedite ?i tabele, ce completeaz? în mod fericit abundenta ilustra?ie, precum ?i cu Postfa?a, ce are ca subtitlu m?rturisirea de suflet a autorului-economist convertit în istoric-detectiv: Miracolul c?ut?rii ?i g?sirii oamenilor.

Publicul prezent la Teatrul „Elvira Godeanu” va avea posibilitatea s? audieze prezentarea acestei c?r?i de c?tre speciali?ti în domeniul bancar ?i istorici De asemenea, la manifestare vor mai fi prezen?i: Cristian P?unescu, director în Centrala BNR, Mihaela Tone, ?ef serviciu ?i dr. Nadia Manea din departamentul Muzeu ?i arhive al BNR, Marian ?tefan-Funda?ia Magazin istoric, Angelica Moldovan, directorul Editurii Oscar Print.

11.11.2010. 11:58


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password