JANDARMI / Recomandări pentru suporteri

Pentru prevenirea oric?ror situa?ii care ar putea produce accidente sau greut??i în desf??urarea meciului de fotbal dintre Pandurii Tg – Jiu ?i F.C. Timi?oara, care va avea loc în data de 08.03.2009 pe stadionul municipal din Tg-Jiu, recomand?m suporterilor s? respecte normelor de conduit? în vederea dezvolt?rii no?iunii de fair-play ?i a spiritului civic promovând astfel un comportament pro-social.

În temeiul bunei cuviin?e ?i a educa?iei unei societ??i civilizate, dorim s? promov?m idealul sportiv ?i s? sus?inem echipele favorite, renun?ând la dep??irea limitelor decen?ei sportive în manifestarea sentimentelor de bucurie sau dezaprobare ?i s? p?str?m buna reputa?ie a echipei favorite printr-un comportament responsabil ?i civilizat. V? adres?m invita?ia de a participa activ ?i de a v? aduce aportul pentru ob?inerea acestui deziderat.

Informa?ii suplimentare:
Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Jude?ean Tudor Vladimirescu ,,Gorj”, ac?ioneaz? în aceste ocazii cu preponderen?? pentru:
– asigurarea ordinii ?i siguran?ei publice în zona stadionului
– evacuarea din arena sportiv? a unui grup de participan?i, în situa?ia în care, prin faptele s?vâr?ite de c?tre ace?tia, se pune în pericol siguran?a desf??ur?rii competi?iei sportive, la solicitarea persoanelor în drept pentru interven?ia for?elor de ordine;
– interven?ia pentru restabilirea ordinii publice în arena sportiv? atunci când se constat? c? în urma producerii unor acte de violen??, este pus? în pericol via?a ?i integritatea corporal? a spectatorilor, a sportivilor, a oficialilor, a personalului de ordine ?i siguran?? sau a celorlal?i participan?i.

Dintre obliga?iile spectatorilor reamintim:
-la solicitarea for?elor de ordine sau a personalului de ordine ?i siguran??, spectatorii au obliga?ia de a prezenta documentele de acces ?i dup? caz, actele de identitate, precum ?i materialele de publicitate vizual? aflate asupra lor;
-spectatorului care refuz? s? se supun? controlului corporal sumar ?i al bagajelor, efectuat de personalul de ordine ?i siguran??, sau care s?vâr?e?te, înainte de a intra în arena sportiv? ori în momentul intr?rii, fapte de natur? penal? sau contraven?ional? în leg?tur? cu competi?ia sau jocul sportiv respectiv nu i se permite accesul în arena sportiv?.
Spectatorilor le este interzis:
-s? p?trund? sau s? încerce p?trunderea în incinta bazei sportive ori, dup? caz, a arenei sportive f?r? documente de acces sau prin înc?lcarea normelor legale de acces stabilite de organizator; -s? foloseasc?, în scopul p?trunderii în incinta arenei sportive, documente de acces individualizate care nu le apar?in ?i care, potrivit normelor stabilite de organizator, pot fi folosite doar de c?tre titular;
-s? p?trund? în stare de ebrietate sau s? consume b?uturi alcoolice în arena sportiv?, s? introduc? sau s? încerce introducerea de b?uturi alcoolice în arena sportiv?;
-s? ocupe alte locuri decât cele prev?zute pe documentele de acces, urmat de refuzul eliber?rii acestora la avertismentul verbal al reprezentan?ilor societ??ii specializate de protec?ie ?i paz? sau al for?elor de ordine;
-s? arunce asupra celorlal?i spectatori, asupra oficialilor sau a juc?torilor, asupra for?elor de ordine sau a personalului de ordine ?i siguran??, asupra bunurilor mobile ?i imobile aflate în incinta bazei sportive, precum ?i în direc?ia suprafe?ei de joc cu obiecte de orice fel sau cu substan?e corozive ori care murd?resc;
-s? escaladeze gardurile care delimiteaz? spa?iul de joc sau gardurile interioare de separare a sectoarelor, s? se ca?ere pe gardul care delimiteaz? spa?iul de joc de tribun?;
-s? adreseze ori s? scandeze injurii, cuvinte sau expresii jignitoare ori vulgare la adresa for?elor de ordine sau a personalului de ordine ?i siguran??;
-s? î?i ascund? fa?a cu articole de îmbr?c?minte sau alte accesorii, cu inten?ia de a împiedica identificarea;
-s? ridice sau s? mute, f?r? drept, barajele, gardurile ori alte obstacole amplasate de organizator sau de c?tre for?ele de ordine, pentru delimitarea sectoarelor de tribun? ori peluz?, pentru separarea grupurilor de suporteri ?i a terenului de joc de tribun?, inclusiv pe cele amplasate cu caracter temporar;
-s? nu respecte m?surile de ordine dispuse de organizator sau de comandantul for?elor de ordine, în cazul producerii unor catastrofe, calamit??i naturale sau al altor pericole;
-s? refuze p?r?sirea imediat? a arenei sportive, dac? m?sura evacu?rii a fost dispus? de c?tre personalul de ordine ?i siguran?? sau de c?tre for?ele de ordine.

Spectatorii care încalc? aceste prevederi vor fi amenda?i cu sume cuprinse între 80 ?i 3000 lei, sau prestarea unui num?r de 50 la 300 de ore – activit??i în folosul comunit??ii.
În cazul s?vâr?irii de c?tre suporteri înainte ?i dup? desf??urarea competi?iei sau jocului sportiv, în afara bazei sportive,a unor fapte de înc?lcare a normelor de convie?uire social?, a ordinii ?i lini?tii publice care au leg?tur? cu competi?ia sau jocul sportiv, pot atrage ?i aplicarea sanc?iunii complementare de interzicere a accesului la competi?iile ?i jocurile sportive de genul celor la care ace?tia au s?vâr?it faptele, pe o perioad? de 6 luni sau un an de zile.
Incitarea în public sau prin mass-media la acte de violen??, în leg?tur? cu competi?ia sau jocul sportiv, de c?tre conduc?torii de cluburi, oficiali sau sportivi se sanc?ioneaz? cu amend? de la 3.000 lei la 10.000 lei. Aceea?i amend? se aplic? în situa?ia cump?r?rii în scop de re-vânzare a biletelor sau a oric?ror documente de acces la competi?ii ?i jocuri sportive, precum ?i vânzarea acestora la suprapre?, iar biletele sau celelalte documente de acces se confisc?.

Dintre faptele mai grave, încadrate în categoria infrac?iuni, Legea nr. 4 din 9 ianuarie 2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competi?iilor si a jocurilor sportive, prevede:
? fapta unei persoane, c?reia i s-a interzis accesul la unele competi?ii sau jocuri sportive, de a se afla în arena sportiv? unde se desf??oar? o competi?ie sau un joc sportiv de genul celor pentru care s-a dispus interdic?ia.
? opunerea cu violen?? fa?? de personalul de ordine ?i siguran?? sau fa?? de for?ele de ordine ori împiedicarea acestora de a-?i exercita atribu?iile specifice, cu ocazia desf??ur?rii unei competi?ii sau a unui joc sportiv.
? portul sau încercarea de a introduce în incinta arenei sportive cu?it, pumnal, ?i?, box, castet ori alte asemenea obiecte, fabricate sau confec?ionate anume pentru t?iere, împungere ori lovire, precum ?i a dispozitivelor pentru ?ocuri electrice.
? de?inerea sau încercarea de a introduce în incinta arenei sportive substan?ele iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant ori alte asemenea materiale, substan?e sau obiecte.

06.03.2009. 10:05


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password