Jandarmi/Ordiniea şi siguranţa publica la alegerile pentru PE

Pe timpul desf??ur?rii campaniei electorale ?i a alegerilor europarlamentare aproximativ 200 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Jude?ean ,,Tudor Vladimirescu” Gorj vor ac?iona conform atribu?iilor ce le revin pentru asigurarea m?surilor de ordine public? putând, potrivit noilor reglement?ri legislative, s? constate contraven?ii ?i s? aplice amenzi.
La nivelul jude?ului Gorj se vor constitui rezerve de interven?ie care la ordin vor fi dislocate în zonele unde exist? riscul producerii unor acte de tulburare a ordinii ?i lini?tii publice.
În cursul zilei de azi la sediul inspectoratului a avut loc instruirea personalului cu privire la responsabilit??ile ?i sarcinile specifice care revin jandarmilor dar ?i cu privire la actele normative care reglementeaz? desf??urarea alegerilor pentru Parlamentul European.
Locurile de afi?aj electoral au fost incluse în itinerariile de patrulare ale dispozitivelor de ordine ?i siguran?? civic? dar ?i asigurarea pazei pe timpul transportului buletinelor de vot de la locurile de tip?rire la locul de depozitare precum ?i paza acestora pân? la distribuirea lor c?tre sec?iile de votare.
În ziua vot?rii, efectivele de jandarmi vor putea fi suplimentate în func?ie de situa?ia operativ?,
cunoscându-se faptul c? vor reveni Inspectoratului de Jandarmi Jude?ean Gorj un num?r de 59 sec?ii de votare dispuse in localit??ile (Tg-Jiu-43 sec?ii, Motru-1 sec?ie, Tg-C?rbune?ti-3 sec?ii, B?le?ti-2 sec?ii, D?ne?ti-4 sec?ii, Dr?gu?e?ti-2 sec?ii ?i Scoar?a- 4 sec?ii)
În ziua alegerilor, aproximativ 80 de jandarmi gorjeni, vor asigura interven?ia în situa?ia în care ordinea ?i lini?tea public? va fi grav tulburat?.
Jandarmii vor asigura paza ?i protec?ia proceselor verbale cu rezultatele ob?inute în jude?ul Gorj, pe timpul transportului de la Tg-Jiu la sediul Biroului Electoral Central din Bucure?ti.
Potrivit Ordonan?ei de Urgen?? nr. 11/2009, ofi?erii ?i subofi?erii din Jandarmeria Român?, sunt abilita?i s? constate contraven?ii ?i s? aplice sanc?iuni contraven?ionale pentru nerespectarea faptelor prev?zute de Legea 33/2007 privind organizarea ?i desf??urarea alegerilor pentru Parlamentul European.
Anterior acestui act normativ, în situa?ia constat?rii unor astfel de fapte, jandarmii aveau obliga?ia de a preda persoanele în cauz? organelor competente în vederea stabilirii sanc?iunii contraven?ionale ?i întocmirii procesului verbal de constatare a contraven?iei.
Dintre faptele prev?zute de Legea 33/2007 amintim: distrugerea, deteriorarea, murd?rirea platformelor – program afi?ate sau a oric?ror afi?e ori anun?uri de propagand? electoral? tip?rite; refuzul de a permite aleg?torului care face dovada faptului c? are dreptul s? voteze la sec?ia de votare la care se prezint? pentru exercitarea dreptului de vot; refuzul de a permite accesul persoanelor acreditate în localul sec?iei de votare, cu excep?ia cazurilor în care pre?edintele biroului electoral al sec?iei de votare limiteaz? accesul persoanelor acreditate în localul sec?iei de votare; refuzul de a se conforma dispozi?iei pre?edintelui biroului electoral al sec?iei de votare cu privire la asigurarea ordinii în sec?ia de vot ?i în împrejurimi; refuzul de a înmâna buletinul de vot ?i ?tampila cu men?iunea “votat” aleg?torului care a semnat în lista electoral?; continuarea propagandei electorale dup? încheierea acesteia, sf?tuirea aleg?torilor la sec?iile de votare s? voteze sau s? nu voteze un anumit partid politic, alian?? politic? sau organiza?ie a cet??enilor apar?inând unei minorit??i na?ionale ori candidat independent; comercializarea ?i consumul b?uturilor alcoolice în spa?iul de protec?ie al sec?iilor de votare pe o distan?? de 500 m, în ziua vot?rii, între orele 07.00-21.00.
Jandarmii pot sanc?iona persoanele care comit una dintre aceste contraven?ii cu amenzi cuprinse între 1000 ?i 10.000 lei, în func?ie de gravitatea faptei.

04.06.2009. 13:19


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password