JANDARMI / Întâlnire la nivel înalt

În perioada 21-24 octombrie a.c., Jandarmeria Român? este gazda reuniunii anuale a comandan?ilor ?i directorilor generali ai jandarmeriilor membre a Asocia?iei For?elor de Jandarmerie Europene ?i Mediteraneene cu Statut Militar (FIEP), prilej cu care va avea loc semnarea declara?iei comune prin care se stabilesc principalele repere ale ac?iunilor comune în 2009.

Reuniunea începe ast?zi, în cazarma B?neasa, printr-un ceremonial militar în care vor fi arborate drapelele institu?iilor FIEP ?i vor defila subunit??i de ordine public?, alpini?ti, montane, un pluton de conductori câini serviciu, deta?amentul de cavalerie, precum ?i tehnica din dotare.

În continuarea programului, la Palatul Parlamentului va avea loc ?edin?a festiv?, în care Jandarmeria Român? va preda pre?edin?ia FIEP Jandarmeriei Turce ?i semnarea declara?iei comune.

Programul oficial se va încheia cu primirea comandan?ilor ?i directorilor generali de c?tre pre?edintele României, domnul Traian B?sescu, începând cu ora 15.00.

Imagini vor fi puse la dispozi?ie pe timpul primirii delega?iei FIEP de c?tre pre?edintele României, la sediul Palatului Cotroceni.

Informa?ii suplimentare
Declara?ia coomun? va fi semnat? de :

General Roland GILLES
Directorul General al Jandarmeriei Na?ionale Franceze
General Locotenent Gianfrancesco SIAZZU
Comandantul General Al Armei Carabinierilor Italieni
Dl. Francisco Javier VELASQUEZ LOPEZ
Directorul General Al Poli?iei Na?ionale ?i G?rzii Civile Spaniole
General Locotenent Luis Nelson FERREIRA DOS SANTOS
Comandantul General Al G?rzii Na?ionale Republicane Portugheze
General Avni Atila I?IK
Comandantul General Al Jandarmeriei Din Turcia
Major General Noureddine EL QANABI
Comandantul Jandarmeriei Regale Marocane
General locotenent Dick VAN PUTTEN
Comandantul Jandarmeriei Regale Olandeze
General Locotenent Costic? SILION
Inspectorul General Al Jandarmeriei Române
General Comandant Hector BERNABÉ SCHENONE
Directorul General Al Jandarmeriei Na?ionale Argentiniene
General Eduardo G. GORDON VALCARCEL
Directorul General Al Carabinierilor Din Chile

Jandarmeria Român?, care a de?inut pre?edin?ia acestei asocia?ii în anul 2008, având rolul de a coordona, supraveghea ?i evalua programele aflate în derulare, a prezentat un bilan? al obiectivelor pe care ?i-a propus s? le ating? pe timpul pre?edin?iei:

– Extinderea cooper?rii efective în cadrul misiunilor cu participare interna?ional? în special participarea împreun? la misiunile de gestionare a crizelor civile în spa?iul european, precum ?i sus?inerea unui climat favorabil particip?rii la misiuni interna?ionale de pace, sub egida ONU, UE, etc.
-obiectivul a fost realizat, participarea membrilor asocia?iei la misiunile interna?ionale de men?inere a p?cii în Kosovo, Ciad, Congo etc. ?i rezulatele foarte bune conducând la o cre?tere a cererilor ca for?ele de tip Jandarmerie s? participle la acest tip de misiuni

– Continuarea eforturilor comune de preg?tire prin intensificarea schimburilor de experien??, organizarea de cursuri ?i seminarii cu caracter interna?ional în România ?i participarea la cursurile de preg?tire oferite de celelalte institu?ii membre FIEP;
– obiectivul a fost realizat, institu?iile membre oferind ?i respectiv luând parte, în anul 2008, la un num?r semnificativ de cursuri de formare ?i preg?tire (ex: Fran?a prin Centrul de la Saint Astier, Italia prin CoESPU Vicenza, Turcia, prin Centrul PfP NATO ?i CoEDAT de la Ankara, România prin ?coala de Aplica?ie ?i Centrul de Preg?tire ?i Perfec?ionare Ochiuri ale Jandarmeriei Române, Spania ?i Portugalia, prin ?colile de Ofi?eri au oferit un mare num?r de cursuri interna?ionale cu diferite specialit??i).

– Încurajarea ini?iativelor institu?iilor membre privind programele de preg?tire cu finan?are european? (AGIS, TAIEX, etc.); de exemplu, continuarea particip?rii la cursurile de preg?tire oferite de Centrul de Excelen?? pentru Unit??ile de Stabilitate de la Vicenza, dar ?i cu exper?i în cadrul Proiectului ini?iat de Arma Carabinierilor Italieni intitulat “For?ele de tip Jandarmerie ?i lupta împotriva imigra?iei ilegale ?i a fenomenelor conexe”;
– obiectivul a fost realizat, în anul 2008 concretizându-se ?i fiind create o serie de proiecte Europene, institu?iile FIEP urmând a participa la Exerci?ii interna?ionale majore finan?ate de c?tre UE (2008-Saint Astier/Fran?a, 2009 CoESPU/Italia, 2010 CPPJ Ochiuri/România)

– Organizarea de c?tre Jandarmeria Român? a unui seminar interactiv (în luna mai 2008) pe linia combaterii violen?ei în sport, în cadrul c?ruia s? se dezbat? ?i s? se prezinte activit??i practice specifice acestui domeniu;
-obiectivul a fost realizat, în mai 2008 desf??urându-se la Bucure?ti Seminarul Special privind prevenirea ?i contracararea manifest?rilor de violen?? ale spectatorilor la evenimentele sportive, care au beneficiat de o larg? participare ?i apreciere na?ional? ?i interna?ional?.

– Promovarea modelului for?elor de poli?ie de tip jandarmerie, prin participarea la seminariile pe probleme poli?iene?ti ?i la grupurile de lucru ale Consiliului Europei.
– obiectivul a fost realizat, aportul ?i participarea institu?iilor membre FIEP la seminariile ?i grupurile de lucru pe teme specifice organizate de Bruxelles, fiind semnificative.

De asemenea, au fost lansate noi teme de discu?ie, pentru viitorul acestei Asocia?ii, principalele obiective vizate fiind

1.Opera?ionalizarea – în prezent, FIEP se afl? într-un proces de identificare a posibilit??ilor de l?rgire a cooper?rii opera?ionale, avându-se în vedere crearea unei re?ele care s? evite dublarea atribu?iunilor unor structuri anterior create (ex: INTERPOL) ?i s? se concentreze pe probleme ce ?in strict de sarcinile de specialitate comune.
2. Impunerea conceptului de IPU (Unit??i Integrate de Poli?ie) în Misiunile de Pace, ca pe o evolu?ie natural? a celor de SPU (Unit??ile de Poli?ie Special?) ?i respectiv FPU (Unit??ile Constituite de Poli?ie), promovate pân? în prezent de ONU

3. Oferirea unei alternative viabile la nivel interna?ional pentru modelul poli?ienesc britanic (cu o singur? structur? de poli?ie, cea civil?): promovarea principiului dualismului poli?ienesc se constituie în sus?inerea observa?iei practice (în mediul intern ?i interna?ional) c? diferen?ele majore de concep?ie, formare ?i mod de ac?iune dintre for?ele de poli?ie cu statut civil ?i for?ele armate au un caracter ireconciliabil, care creeaz? un gol de securitate (security gap) în spa?iul dintre competen?ele, abilit??ile ?i limitele de ac?iune poli?iene?ti ?i cele militare; instrumentul utilizat pe sacr? larg? în opera?iunile interna?ionale de pace ?i pe scar? mai restrâns? la nivelul statelor europene, sunt for?ele de tip jandarmerie, care dispun de cuno?tin?ele, preg?tirea, modul de leg?tur? ?i coordonare necesare ac?iunii atât sub comand? civil? cât ?i sub cea militar?, putând fi utilizate cu succes în domeniile men?inerii, asigur?rii ?i restabilirii ordinii publice, judiciar, protec?ie persoane, valori ?i obiective.

23.10.2008. 10:03


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password