Jandarmi/Evaluarea activităţii I.J.J. Gorj în anul 2009

Marti, 15 decembrie a.c., în prezen?a domnului colonel Ionescu Valentin, adjunct al inspectorului general al Jandarmeriei Române, s-a desf??urat la sediul unit??ii ,,Evaluarea activit??ii desf??urat? de Inspectoratul de Jandarmi Jude?ean Gorj în anul 2009”.
În cadrul activit??ii de evaluare, inspectorul ?ef al Inspectoratului de Jandarmi Jude?ean Gorj, colonel Vasile Tîlvescu, a prezentat activit??ile organizate, misiunile executate ?i rezultatele ob?inute în perioada analizat?.
A fost asigurat? paza ?i protec?ia institu?ional? la 21 obiective din zona de competen?? ?i s-a asigurat men?inerea ordinii interioare la 13 s?li de judecat?.
Au fost organizate ?i s-au executat un num?r de 258 transporturi de valori (din care 31 în jude? ?i 227 interjude?ene) precum ?i 57 de transporturi cu caracter special (substan?e toxice, armament ?i muni?ie).
Unitatea asigur? paza, protec?ia, supravegherea ?i interven?ia la conductele magistrale de transport produse petroliere (gazolin?, ?i?ei, etan) ?i cea de fibr? optic? pe o lungime total? de 170 km, fiind executate 2526 misiuni.
Plecând de la necesitatea sporirii siguran?ei cet??eanului, a consolid?rii încrederii ?i respectului popula?iei fa?? de institu?ia noastr?, ob?inerii sprijinului acesteia în efortul comun de prevenire a faptelor antisociale, au fost desf??urate activit??i specifice de prevenire, descoperire ?i combatere a acestora.
Prin Sistemul Na?ional Unic pentru Apeluri de Urgen?? 112, au fost recep?ionate un num?r de 52 apeluri, din care s-a intervenit la 40 apeluri care au fost în competen?a Jandarmeriei, ceea ce a dus la cre?terea operativit??ii subunit??ilor de interven?ie ?i r?spunderea prompt? la solicit?rile cet??enilor.
Structurile operative ale inspectoratului au asigurat ordinea public? la 8 manifesta?ii de protest, 144 manifest?ri sportive, 125 manifest?ri culturale ?i religioase ?i 4 vizite oficiale.
În ceea ce prive?te men?inerea ordinii publice, au fost executate 906 patrul?ri auto în mediul rural, 12 ac?iuni punctuale, 747 patrul?ri în mediul urban, 2122 misiuni în cooperare cu Poli?ia ?i 6 de misiuni pentru asigurarea m?surilor de ordine public? la institu?iile de înv???mânt.
În baza planurilor de cooperare/colaborare încheiate între institu?ia noastr? ?i alte structuri ale sistemului de ap?rare ?i securitate na?ional?, organiza?ii, institu?ii ?i autorit??i ale administra?iei publice locale, organiza?ii nonguvernamentale, au fost executate 310 de misiuni comune, pentru prevenirea, depistarea ?i tragerea la r?spundere a persoanelor care comit fapte antisociale.

Toate aceste ac?iuni s-au concretizat în aplicarea unui num?r de 1122 sanc?iuni contraven?ionale în valoare de 241525 lei ?i au fost întocmite 47 dosare cu acte premerg?toare, fiind constatate 152 infrac?iuni ?i identifica?i 157 autori.
Pentru anul 2010, Jandarmeria Gorj î?i propune:
– s? se implice mai mult în ac?iunile de combatere a criminalit??ii, prin m?rirea efectivelor care execut? misiuni operative ?i eficientizarea ac?iunilor de suport a acestor misiuni;
– identificarea, împreun? cu celelalte for?e din sistemul de ordine ?i siguran?? public? a zonelor cu poten?ial criminogen ridicat ?i aplicarea unor m?suri care s? conduc? la cre?terea siguran?ei ?i stabilit??ii pe plan local;
– acordarea unei aten?ii deosebite apelurilor primite prin S.U.A.U. 112 ?i dezvoltarea rela?iilor de parteneriat cu celelalte institu?ii abilitate pentru a rezolva cu promptitudine solicit?rile cet??enilor.

15.12.2009. 15:34


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password